(ΚΕ 82624, Α.Π. 14287/18-03-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82624, Α.Π. 14287/18-03-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 8682/17-02-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης.

Σχετικά Αρχεία