Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
 • English
 • Ελληνικά

Γενικές Ανακοινώσεις

 • Η Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΕ) στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί σημαντικά κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όμως αντιμετωπίζει σήμερα μια σειρά από σημαντικές προκλήσεις και χρειάζεται μια Εθνική Στρατηγική προκειμένου να τεθούν στόχοι και να καθοριστούν προτεραιότητες.

   

  Η Ελλάδα χρειάζεται να καθορίσει μια στρατηγική για την ΑΕ σε μια περίοδο παρατεταμένης οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με σοβαρές διαρθρωτικές και θεσμικές αδυναμίες στην παραγωγική βάση της οικονομίας. Το πλαίσιο αυτό δείχνει ότι ο ρόλος της επιστημονικής βάσης της χώρας γίνεται πολύ κρίσιμος για το μέλλον της οικονομίας και τις προοπτικές απασχόλησης της νέας γενιάς.

   

  Επισυνάπτεται η μελέτη του Υπουργείου

  stratigiki_aei_-_2016_09_101.pdf

 • Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

  Στόχοι της δράσης:

  • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
  • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
  • Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

  Προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της δράσης είναι η επικέντρωση των πόρων και των προσπαθειών σε επιλεγμένους τομείς οικονομικής δραστηριότητας και σε πεδία παρέμβασης, όπου ανιχνεύεται δυναμικό επιχειρηματικότητας και ερευνητικής αριστείας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3), σε εθνικό καθώς και σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών στην ελληνική οικονομία.

  Η Δράση αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και καινοτομίας, καλύπτοντας το μέγιστο δυνατό φάσμα των δυνητικών Δικαιούχων. Οι ενισχυόμενες  επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες). Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

  Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί Δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μίγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (π.χ. βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας)
  • δράσεις προώθησης της καινοτομίας (π.χ. απόκτηση/ επικύρωση/ προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, απόσπαση προσωπικού από οργανισμούς έρευνας και διάδοσης γνώσεων)
  • υποστηρικτικές ενέργειες (π.χ. συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες).

  Στην Πρόσκληση της Δράσης περιγράφονται αναλυτικά, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησής τους, η ένταξή τους για χρηματοδότηση, ο τρόπος καταβολής των χρηματοδοτήσεων, η διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των ερευνητικών έργων, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων και οι λοιποί όροι της Δράσης. Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται για τον Ά Κύκλο η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.

  Το Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο της δράσης διατίθεται στο:

  Νομοθεσία ΕΣΠΑ 2014-2020

  Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:

  • την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Μονάδα Α’, Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα

  Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα Ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.

  • το Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

 • Κατόπιν πολλών ερωτημάτων σχετικά με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ισχύει από 01.01.2017, σας ενημερώνουμε τα εξής:

  Α) Οι αυτοαπασχολούμενοι που εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) σε τρεις (3) εργοδότες και πάνω, μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνονται με τον τρόπο που πληρώνονταν έως τις 31/12/2016, δηλαδή με την έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών και την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών από τους ίδιους, αφού προηγουμένως καταθέσουν στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται, ότι: «Υπάγομαι στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, παρέχω υπηρεσίες σε τρεις (3) εργοδότες και πάνω και δεν θα διεκδικήσω τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αναλογούν σε παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον ΕΛΚΕ του Δ.Π.Θράκης από 01.01.2017 και εντεύθεν». 

  Β) Οι αυτοαπασχολούμενοι που εκδίδουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (ΤΠΥ) σε έναν ή δύο εργοδότες, υπάγονται στην παράγραφο 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 και σας ενημερώνουμε ότι θα πρέπει να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: «Πληρώ τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή μου στην διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 διότι έχω έως δύο (2) εργοδότες. Αν στη συνέχεια απωλέσω τις νόμιμες προϋποθέσεις υπαγωγής μου στην παραπάνω διάταξη, διότι έχω αποκτήσει τρίτο (3) εργοδότη, υποχρεούμαι άμεσα να το δηλώσω με σχετική υπεύθυνη δήλωση: α) στον ΕΦΚΑ και β) στην Γραμματεία του ΕΛΚΕ ΔΠΘ».

  Επιπλέον και στις δύο περιπτώσεις Α και Β, θα πρέπει να δηλώνουν και δε ποιο/α έργα (Κωδικό Έργου) συμμετέχουν.

  Περαιτέρω, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 η πληρωμή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Δ.Π.Θ. καθώς το σύστημα πληρωμών της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής δεν έχει προσαρμοστεί στις νέες ρυθμίσεις και δεν υποστηρίζει αυτόν τον τρόπο πληρωμής, ενώ δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, από τον Ε.Φ.Κ.Α.,  πως θα απεικονίζονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση οι αμοιβές αυτών των προσώπων και συνεπώς δεν είναι εφικτή η απόδοση των εισφορών τους.

  Επιπλέον, υπάρχουν θέματα φορολογικής  φύσης (ΦΠΑ, παρακράτηση φόρου εισοδήματος κλπ) στα οποία δεν έχουν δοθεί από τους αρμόδιους φορείς οι απαραίτητες διευκρινίσεις.

  Συνεπώς δεν υπάρχει, αυτή τη στιγμή, δυνατότητα πληρωμής των αμειβομένων που εντάσσονται στη ρύθμιση της παραγράφου 9 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 (περίπτωση Β), μέχρις ότου ρυθμιστούν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω (θα πρέπει να περιμένουν να πληρωθούν με την ολοκλήρωση των ως άνω ρυθμίσεων).

   

  Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στις κ. Κοτσάνου 2541079453, κ. Μαυρίδου 2531039073.

   

  Υ.Δ. ΕΦΚΑ έως 2 εργοδότες

  Υ.Δ. ΕΦΚΑ από 3 εργοδότες και άνω

  Υπολογισμός Κόστους ΕΦΚΑ

Εκτύπωση PDF version