Οργανογραμμα

ΕΛΚΕ ΔΠΘ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

 • Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης - Αναπληρωτής Πρύτανη του Δ.Π.Θ.

 • Ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών, διαδικασιών και λειτουργιών του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.
  Προϊστάμενος: Ιωάννης Δάφνης
  • Πρωτοκόλληση  και οργάνωση – αρχειοθέτηση εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων
  • Κατάρτιση Η.Δ. και σύνταξη πρακτικών και αποφάσεων των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών
  • Γραμματειακή υποστήριξη
  • Διακίνηση Αλληλογραφίας
  • Έλεγχος και υποστήριξη της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος
  • Ενημέρωση της Ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ
  • Δημιουργία αρχείων και αναφορών για την παρακολούθηση της πορείας των έργων
  • Παροχή στοιχείων, στατιστικών και άλλων, σε διάφορους φορείς

  Προϊστάμενος Τμήματος: Ιωάννης Δάφνης
  • Προέλεγχος συμβάσεων έργων
  • Διαχείριση των έργων που υλοποιεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις συμβατικές υποχρεώσεις, τις οδηγίες των φορέων χρηματοδότησης και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών. Παρακολούθηση και διαχείριση των έργων μέχρι τη λήξη τους
  • Έλεγχος δαπανών και εκτέλεση εντολών πληρωμών και έλεγχος και άλλων εγγράφων στο πλαίσιο των έργων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις συμβατικές υποχρεώσεις, τις οδηγίες των φορέων χρηματοδότησης και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών
  • Έλεγχος εγγράφων-αιτήσεων των Επιστημονικά Υπευθύνων & φορέων χρηματοδότησης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις συμβατικές υποχρεώσεις και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών
  • Ενημέρωση των Επιστημονικά Υπευθύνων έργων, της Επιτροπής Ερευνών τη γενικότερη οικονομική και διαχειριστική πορεία των έργων
  • Παροχή πληροφοριών στους Επιστημονικά Υπευθύνους των Έργων για την βέλτιστη διαχείριση των έργων τους
  • Υποστήριξη σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο των έργων

  Προϊστάμενη Τμήματος: Τούνα Μεϊμάρη
  • Διαχείριση χρηματοοικονομικών & λογιστικών πράξεων
  • Κάλυψη φορολογικών, ασφαλιστικών & άλλων θεσμοθετημένων υποχρεώσεων
  • Παρακολούθηση και διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται από τον ΕΛΚΕ για όλες τις δραστηριότητες του
  • Σύνταξη του Προϋπολογισμου& Λειτουργικών εξόδων, των διαθεσίμων της Γραμματείας του ΕΛΚΕ, του Προϋπολογισμού & του Απολογισμού Εσόδων & Δαπανών της συνολικής δραστηριότητας του ΕΛΚΕ
  • Ελεγχος & διαχείριση των δαπανών της Γραμματείας σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ετήσιους Προϋπολογισμούς Λειτουργικών εξόδων&διαθεσιμων, καθώς και διαχείριση των εσόδων&εξόδων που αφορούν σε αμοιβές των Καθηγητών & Λεκτόρων του Ιδρύματος από άλλα Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ΝΠΙΔ, φορείς χωρών της ΕΕ καθώς και τρίτων χωρών
  • Λογιστικοποίηση όλων των κινήσεων του ΕΛΚΕ, σύνταξη Ισολογισμού, Γενικής Εκμετάλλευσης Αποτελεσμάτων Χρήσεως & Οικονομικού Απολογισμού Έργων
  • Συναλλαγές με την ΔΟΥ Ξάνθης στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας του ΕΛΚΕ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία   
  • Έκδοση στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφ. 3 του Ν. 4308/2014 για τις χρηματοδοτήσεις των ερευνητικών έργων
  • Έλεγχος όλων των εντολών πληρωμών των έργων, έκδοση & διακίνηση των επιταγών και των εντολών καταθέσεων
  • Παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Γραμματείας καθώς και των έργων
  • Υποβολή στοιχείων σε ΕΛΣΤΑΤ, στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, στην Υπηρεσία Επιτρόπου της Περιφέρειας ΑΜΘ κ.λπ.

  Προϊστάμενη Τμήματος: Στυλιανή Αινίτου
 • Κύρια “αποστολή” του Τμήματος “Προμηθειών Αγαθών & Υπηρεσιών” είναι:
  (α) η Διενέργεια Διαδικασιών
  (i) Προμηθειών Αγαθών/Υλικών και
  (ii) Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και
  (β) η Σύναψη των παρεπόμενων Δημοσίων Συμβάσεων, κάθε είδους, που αφορούν αφενός μεν σε έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΔΠΘ, αφετέρου δε, σε λειτουργικά έξοδα του ΕΛΚΕ, και αναλυτικά αποτυπώνεται ως ακολούθως:
  - Εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 σχετικά με τη διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών Προμηθειών (Αγαθών/Υλικών) και Παροχής Υπηρεσιών
  - Διοικητική, Τεχνική και Επιστημονική υποστήριξη της διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών (Πρόχειρων-Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών και “Απευθείας Αναθέσεων”) και συγκεκριμένα:
  • Σύνταξη, πρωτοκόλληση και Δημοσίευση των Διακηρύξεων στα απαιτούμενα από την νομοθεσία πληροφοριακά συστήματα (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, κλπ)
  • Έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών στοιχείων, των προς προκήρυξη διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών
  • Υλοποίηση και παρακολούθηση των διαδικασιών των επιμέρους φάσεων (π.χ. αποσφράγιση προσφορών, σύνταξη πρακτικών, κλπ) της διενέργειας Δημόσιων Διαγωνισμών Προμηθειών και Υπηρεσιών
  • Σύνταξη και διαμόρφωση των απαιτούμενων (από το ISO9001) εντύπων του Τμ. Προμηθειών για διενέργεια Προμηθειών
  • Έλεγχος της διαδικασίας διενέργειας των διαγωνισμών, σύνταξη και πρωτοκόλληση όλων των απαραίτητων εγγράφων, των προβλεπόμενων από τη Νομοθεσία, Διοικητικών Πράξεων (π.χ. πρακτικά αξιολόγησης, αποφάσεις κατακύρωσης, αποφάσεις ανάθεσης συμβάσεων, κλπ),
  • Σύνταξη και πρωτοκόλληση των παρεπόμενων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών των αναδόχων των Δημόσιων Διαγωνισμών Προμηθειών,
  • Διεκπεραίωση ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ενστάσεων, και προδικαστικών προσφυγών, καθυστερημένων παραδόσεων, ενεργειών έκπτωσης προμηθευτών, κλπ.
  • Ενημέρωση των Πληροφοριακών Συστημάτων (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, RESCOM) με καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων για τις Διακηρύξεις και τις Συμβάσεις των Δημόσιων Διαγωνισμών
  • Χειρισμός, έλεγχος και παρακολούθηση των εγγυητικών επιστολών που κατατίθενται στο πλαίσιο διαγωνισμών προμηθειών
  • Παρακολούθηση (και ενημέρωση επί) της εξελισσόμενης νομοθεσίας, και εφαρμογή αυτής, στους Δημόσιους Διαγωνισμούς Προμηθειών και Υπηρεσιών
  • Αποστολή στοιχείων προς τις Διαχειριστικές Αρχές για τον προέλεγχο των διαγωνισμών και των υπό σύναψη συμβάσεων
  • Διαχείριση των προμηθειών της Γραμματείας του ΕΛΚΕ

  Προϊστάμενος: Δρ Παναγιώτης Κ. Μαρχαβίλας
  • Συνεχής καταγραφή εργαστηρίων & δυνατοτήτων τους για συμμετοχή σε προγράμματα
  • Στοχευμένη ενημέρωση εργαστηρίων για διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις, αλλά και αιτημάτων συνεργασιών από άλλους φορείς, βάσει των ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων τους.
  • Συμβουλευτική στήριξη στην συμμετοχή σε προτάσεις
  • Παροχή νομικής συμβουλής και βοήθειας για την κατοχύρωση δικαιωμάτων έρευνας & συμφωνιών συνεργασίας
  • Υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για πατέντα
  • Εύρεση προγραμμάτων ή φορέων χρηματοδότησης για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων
  • Σχεδίαση και προγραμματισμός της λειτουργίας του ΕΛΚΕ αναφορικά με μελλοντικά έργα
  • Διαρκής παρακολούθηση των προσκλήσεων για ερευνητικά προγράμματα και άλλων έργων και ενημέρωση των ερευνητών
  • Υποστήριξη των ερευνητών κατά την υποβολή των προτάσεων
  Προϊστάμενη Τμήματος: Χριστίνα Λαμπράκη
  • Σχεδίαση και προγραμματισμός της λειτουργίας του ΕΛΚΕ αναφορικά με μελλοντικά έργα
  • Το Τμήμα Παρακολούθησης παραλαμβάνει από τον εκάστοτε ΕΥ του προγράμματος τις εκθέσεις προόδου και τα λοιπά, αποδεικτικά της περάτωσης των επιμέρους φάσεων προόδου του φυσικού αντικειμένου, έγγραφα. Προωθεί προς έγκριση στην αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του προγράμματος, όπως αυτή έχει οριστεί από την Επιτροπή Ερευνών. Διαβιβάζει στον ΕΥ την έγκριση της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την υποβολή των αντίστοιχων πληρωμών
  • Παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συχρηματοδοτούμενων και άλλων έργων και υποβάλλει προτάσεις για την κατάλληλη κατά περίπτωση αναμόρφωσής τους
  • Έλεγχος των τεχνικών δελτίων συγχρηματοδοτούμενων έργων

  Προϊστάμενη Τμήματος: Χριστίνα Λαμπράκη
 • Προϊσταμένη: Αγάθη Βολτέζου