Οργανογραμμα

ΕΛΚΕ ΔΠΘ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

  • Ανάπτυξη, εφαρμογή και παρακολούθηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών, διαδικασιών και λειτουργιών του Ε.Λ.Κ.Ε..
  • Τήρηση των κανόνων διασφάλισης ποιότητας (ISO).
  • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας των διακινούμενων πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων.
  • Έλεγχος και υποστήριξη της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, καθώς και όλων των πληροφοριακών συστημάτων.
  • Ενημέρωση της Ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε..
  • Δημιουργία αρχείων και αναφορών για την παρακολούθηση της πορείας των έργων.
  • Παροχή στοιχείων, στατιστικών και άλλων, σε διάφορους φορείς καθώς και σε ελεγκτικούς φορείς.
  • Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πληροφοριών των συναλλασσόμενων με τον Ε.Λ.Κ.Ε..
  • Παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων.

  Προΐστάμενος: Δάφνης Ιωάννης.
  • Κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. και των τροποποιήσεών του, καθώς και η παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης.
  • Διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 60 του ν.4485/2017.
  • Έλεγχος, εκκαθάριση και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών του Ε.Λ.Κ.Ε., η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων και η τήρηση του Μητρώου αυτών.
  • Εκκαθάριση των αποδοχών και των κάθε είδους αποζημιώσεων για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολείται στον Ε.Λ.Κ.Ε., τη χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών.
  • Παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε..
  • Διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε., η εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλίδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε..
  • Παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών του Ε.Λ.Κ.Ε. και η τήρηση των οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του.
  • Είσπραξη των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. και ο κατ΄ είδος προσδιορισμός του ετήσιου ύψους τους.
  • Τήρηση Μητρώου των φυσικών προσώπων που αμείβονται, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε..
  • Υποβολή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ, στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΕΘ, στην Υπηρεσία Επιτρόπου της Περιφέρειας ΑΜΘ κ.λπ..
  • Υποβολή στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των δημοσιονομικών αναφορών με απολογιστικά στοιχεία των δαπανών και των εσόδων σε δεδουλευμένη βάση, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3, 4, 5 και 6 και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει.
  • Κατάρτιση του Απολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. ανά έτος σε συνοπτικό και αναλυτικό επίπεδο, ο οποίος περιλαμβάνει τον απολογισμό εξόδων και εσόδων σύμφωνα με τον εκάστοτε εγκεκριμένο προϋπολογισμό.
  • Κατάρτιση σχεδίου του συνοπτικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος και η υποβολή στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι την 31η Ιουλίου μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε..
  • Σύνταξη του αναλυτικού προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε..
  • Έλεγχο της κανονικότητας, της νομιμότητας και του παρεμπίπτων ελέγχου για όλες τις δαπάνες των έργων εντός του πλαισίου των προϋπολογισμών τους.
  • Παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων.

  • Προϊσταμένη: Κοτσάνου Γεθσημανή
  • Διεκπεραίωση της πληρωμής (εξόφλησης) των δαπανών, μέσω τραπεζικών επιταγών ή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού των δικαιούχων, και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, η διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομά τους και την εξόφλησή τους, καθώς και η τήρηση Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων.
  • Εκκαθάριση των αποδοχών και των κάθε είδους αποζημιώσεων για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολείται στον Ε.Λ.Κ.Ε., τη χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών.
  • Έκδοση και διακίνηση των επιταγών, των εντολών καταθέσεων και ανάρτηση των αρχείων πληρωμών στην ΕΑΠ.
  • Διαχείριση και διεκπεραίωση κάθε είδους τραπεζικών συναλλαγών, που απαιτούνται.
  • Προέλεγχος συμβάσεων έργων και διαβίβασή τους στο γραφείο νομικής υποστήριξης.
  • Διαχείριση και παρακολούθηση των έργων που υλοποιεί ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ, τις συμβατικές υποχρεώσεις, και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών.
  • Έλεγχος υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων των έργων, όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τις συμβατικές υποχρεώσεις, και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών.
  • Έλεγχος και διεκπεραίωση της διαδικασίας ανάληψης υποχρέωσης και ανάληψης δεσμεύσεων.
  • Έλεγχος και παρακολούθηση των προϋπολογισμών των έργων και των τροποποιήσεων τους.
  • Έλεγχος δαπανών και διεκπεραίωση των αιτημάτων πληρωμών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, και διαβίβασή τους προς το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών.
  • Καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων και τήρηση του Μητρώου αυτών.
  • Διεκπεραίωση της διαδικασίας των προεγκρίσεων δαπανών των έργων και έλεγχος τους στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προϋπολογισμών.
  • Έλεγχος της κανονικότητας, της νομιμότητας και του παρεμπίπτοντος ελέγχου για όλες τις δαπάνες των έργων εντός του πλαισίου των προϋπολογισμών τους και διεκπεραίωση των πληρωμών.
  • Παρακολούθηση και έλεγχος των εσόδων των έργων σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις.
  • Ενημέρωση των Επιστημονικά Υπευθύνων των έργων, της Επιτροπής Ερευνών για τη γενικότερη οικονομική και διαχειριστική πορεία των έργων.
  • Υποστήριξη διαδικασίας και προέλεγχος προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε..
  • Σύνταξη και παρακολούθηση των συμβάσεων πρόσθετης απασχόλησης και ανάθεσης έργου.
  • Υποστήριξη στην υποβολή στοιχείων σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ Διαχειριστικές αρχές κ.λπ.).
  • Τήρηση του αρχείου των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε..
  • Παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων.

  Προϊσταμένη: Μαραγκού Ευγενία
  • Διενέργεια Διαδικασιών Προμηθειών Αγαθών/Υλικών και Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο των έργων και εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους, και των έργων που αφορούν σε λειτουργικές δαπάνες του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Διεκπεραίωση της διαδικασίας των προεγκρίσεων δαπανών που αφορούν σε προμήθειες, των έργων και ο έλεγχος τους στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προϋπολογισμών.
  • Έλεγχος της κανονικότητας, της νομιμότητας και του παρεμπίπτοντος ελέγχου για όλες τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών των έργων εντός του πλαισίου των προϋπολογισμών τους.
  • Εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 σχετικά με τη διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών Προμηθειών (Αγαθών/Υλικών) και Παροχής Υπηρεσιών.
  • Διοικητική, Τεχνική και Επιστημονική υποστήριξη της Διεύθυνσης και των Επιστημονικά υπευθύνων για την διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών και απευθείας αναθέσεων.
  • Καταχώριση όλων τα απαραίτητων στοιχείων στα απαιτούμενα από την νομοθεσία πληροφοριακά συστήματα (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, κλπ), για όλα τα στάδια των δημόσιων διαγωνισμών.
  • Έλεγχος της διαδικασίας διενέργειας των διαγωνισμών μέχρι την ολοκλήρωσή τους π.χ. έλεγχος των τεχνικών προδιαγραφών, αποσφράγιση προσφορών, σύνταξη πρακτικών.
  • Διεκπεραίωση ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ενστάσεων, και προδικαστικών προσφυγών.
  • Έλεγχος και παρακολούθηση των εγγυητικών επιστολών που κατατίθενται στο πλαίσιο διαγωνισμών προμηθειών.
  • Παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων.
  • Υποστήριξη στην υποβολή στοιχείων σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ Διαχειριστικές αρχές).

  Προϊσταμένη: Αδαμίδου Χρυσή
  • Σχεδίαση και προγραμματισμός της λειτουργίας του Ε.Λ.Κ.Ε. αναφορικά με μελλοντικά έργα.
  • Αναζήτηση προσκλήσεων και ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας για χρηματοδοτικές δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για ευκαιρίες συνεργασίας (συμμετοχή σε εταιρικά σχήματα άλλων Ιδρυμάτων και Φορέων).
  • Συντονισμός της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την εκάστοτε πρόσκληση, υποστήριξη της διαδικασίας υποβολής των προτάσεων (διοικητικά έγγραφα, πλατφόρμες υποβολής κ.λπ.), παροχή απαιτούμενων πληροφοριών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των συγχρηματοδοτούμενων ή και άλλων προτάσεων, έλεγχος συμβατότητας ως προς τους κανόνες της πρόσκλησης.
  • Επικοινωνία με διαχειριστικές αρχές, ευρωπαϊκά και εθνικά σημεία επαφής.
  • Διαρκής παρακολούθηση της εξέλιξης του οικονομικού αντικειμένου των Ευρωπαϊκών, συγχρηματοδοτούμενων ή/και άλλων έργων, καθώς και του φυσικού αντικειμένου όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες του χρηματοδότη, εντοπισμός αποκλίσεων και υποβολή προτάσεων για την κατάλληλη κατά περίπτωση αναμόρφωσή τους.
  • Συλλογή των Παραδοτέων των έργων, έλεγχος τους και προώθηση τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες του χρηματοδότη.
  • Σύνταξη μηνιαίων, τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων, ετήσιων αναφορών ή δελτίων δηλώσεων ολοκλήρωσης πράξης κ.λπ., όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες του χρηματοδότη .
  • Υποστήριξη της Επιτροπής και των Ε.Υ. για όλα τα θέματα που αφορούν σε διατυπώσεις δημοσιότητας.
  • Παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων
  • Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων.
  • Συμβουλευτική στήριξη στην συμμετοχή σε προτάσεις, π.χ. Παροχή βοήθειας στην ανεύρεση κατάλληλων συνεργατών.
  • Συμβουλευτική στην υπογραφή συμφωνιών πνευματικής ιδιοκτησίας και συμφωνιών συνεργασίας στα πλαίσια των συμμετοχών σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
  • Επαφή με τοπικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο.
  • Δημιουργία δικτύων με άλλα Γραφεία Διαμεσολάβησης στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
  • Δημιουργία σχέσεων με Περιφέρεια, Δήμους και άλλους φορείς που δραστηριοποιούνται για την ανάπτυξη της περιοχής καθώς και με Πανεπιστήμια και ΑΤΕΙ.
  • Οργάνωση ημερίδων ενημέρωσης για τους ερευνητές για τους τοπικούς επιχειρηματίες κ.λπ..
  • Παροχή νομικής συμβουλής και βοήθειας για την κατοχύρωση δικαιωμάτων έρευνας και συμφωνιών συνεργασίας, π.χ. Copyright, Trademark, Σχέδιο, Πατέντα, Συμφωνία Εμπιστευτικότητας για προκαταρκτική συζήτηση εκμετάλλευσης έρευνας από Τρίτο, Συμφωνία Μεταφοράς Τεχνογνωσίας ή Τεχνολογίας σε Τρίτο, Συμφωνία Άδειας Χρήσης, Συμφωνητικά Συνεργασίας, Έρευνα για καταλληλότερη επιλογή μεταξύ «Δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων vs. Κατοχύρωσης Πνευματικού Δικαιώματος.
  • Υποστήριξη στην υποβολή αίτησης για πατέντα, π.χ. Διερεύνηση ύπαρξης άλλης πατέντας, Συμβουλευτική για επιλογή ελληνικής ή άλλης πατέντας, Παροχή βοήθειας στη σύνταξη της αίτησης πατέντας, Υποβολή αίτησης πατέντας.
  • Εύρεση προγραμμάτων ή φορέων χρηματοδότησης για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, π.χ. Χρηματοδότηση από τρέχοντα προγράμματα, Χρηματοδότηση από φορείς (βιομηχανικούς ή άλλους), Χρηματοδότηση από Venture Capital, Χρηματοδότηση από φορείς θερμοκοιτίδων, Ανεύρεση συνεργατών μέσω συμμετοχής σε στοχευμένα Investment Fora.

  Προϊστάμενος: Λαμπράκη Χριστίνα
  • Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εισηγήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς της Διεύθυνσης.
  • Σύνταξη αποφάσεων της Επιτροπής.
  • Κατάρτιση Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ.) συνεδριάσεων και σύνταξη πρακτικών και αποφάσεων των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών.
  • Πρωτοκόλληση και οργάνωση – αρχειοθέτηση εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.
  • Γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και του Προϊσταμένου της ΜΟΔΥ.
  • Γραμματειακή υποστήριξη της ΜΟΔΥ.
  • Διακίνηση αλληλογραφίας.
  • Χορήγηση βεβαιώσεων καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου έγγραφου, σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο της .
  • Διαχείριση διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων.
  • Ανάρτηση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και τήρησης του αντίστοιχου αρχείου.
  • Νομική υποστήριξη σε θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
  • Νομικός έλεγχος επί των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
  • Νομική Υποστήριξη σε θέματα της αρμοδιότητας των οργάνων του Ε.Λ.Κ.Ε. και του προϊσταμένου της ΜΟΔΥ.
  • Υποστήριξη στον έλεγχο δαπανών των έργων εντός του πλαισίου των προϋπολογισμών τους.
  • Παρακολούθηση της νομοθεσίας, που αφορά σε όλες τις διαδικασίες του Ε.Λ.Κ.Ε. και άμεση ενημέρωση αυτής, στην ΜΟΔΥ.
  • Νομική υποστήριξη στις διαδικασίες του Τμημάτων της ΜΟΔΥ.
  • Έλεγχος των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των έργων.
  • Παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων.