Οδηγος Χρηματοδοτησης και Διαχειρισης

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (εφεξής ΕΛΚΕ), εναρμονισμένος με το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, έρχεται να καλύψει τις ανάγκες του Ιδρύματος, οι οποίες υπηρετούν τις απαιτήσεις οικονομικής εποπτείας και διαχείρισης των ερευνητικών έργων. Στον παρόντα Οδηγό εξειδικεύονται, στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων: 1. Τα όργανα και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή, χρηματοδότηση και διαχείριση των δραστηριοτήτων του ΕΛΚΕ. 2. Ο τρόπος και η διαδικασία ελέγχου του ΕΛΚΕ από τη Σύγκλητο. 3. Οι ειδικότερες διαδικασίες οικονομικής διαχείρισης των έργων. 4. Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων και του λοιπού προσωπικού. 5. Οι διαδικασίες και κάθε ειδικό ζήτημα σχετικά με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις των απασχολούμενων στα έργα του ΕΛΚΕ. 6. Οι όροι και η διαδικασία χορήγησης ταμειακών διαχειριστικών διευκολύνσεων και προκαταβολών. 7. Ο Κανονισμός χορήγησης υποτροφιών. 8. Οι τρόποι διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΛΚΕ. 9. Η διαχείριση και προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας. 10. Η συμμετοχή του Ιδρύματος σε εταιρείες έντασης γνώσης (spin off ). 11. Τα θέματα ηθικής και δεοντολογίας της έρευνας. 12. Οι λεπτομέρειες διάθεσης και χρήσης των παγίων των έργων / προγραμμάτων του ΕΛΚΕ. 13. Ο Κώδικας Δεοντολογίας, καλής πρακτικής και επαγγελματικής συμπεριφοράς που διέπει τα όργανα διοίκησης, τα συλλογικά όργανα που συγκροτούνται κατόπιν αποφάσεων της Επιτροπής, αλλά και το προσωπικό της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 14. Κάθε άλλο θέμα σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΚΕ και τις διαδικασίες διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης των ερευνητικών και λοιπών έργων και προγραμμάτων που αυτός υλοποιεί. Σε εφαρμογή των διατάξεων παραγράφου 5 του άρ. 58 του Ν. 4485/2017, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρ. 72 του Ν. 4610/2019, με τον παρόντα Οδηγό ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες χρήσης και λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος του ΕΛΚΕ, η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, διακίνησης και αρχειοθέτησης των εγγράφων, η διαδικασία πιστοποίησης των χρηστών κατά την είσοδό τους, τα δικαιώματα πρόσβασης ανά κατηγορία χρήστη, τα μέτρα διασφάλισης της προστασίας προσωπικών δεδομένων φυσικών προσώπων και άλλα σχετικά θέματα με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.
 • Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του Πανεπιστημίου.
 • 1. Η ισχύς του παρόντος Οδηγού αρχίζει από την έκδοση της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Συγκλήτου, που δημοσιεύεται σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 2. Τροποποίηση του Οδηγού είναι δυνατή, εφόσον υπάρχει ανάγκη και οι συνθήκες το απαιτούν, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και εγκριτική απόφαση της Συγκλήτου. 3. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του ΕΛΚΕ, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα λογιστικά βιβλία και τα τηρούμενα αρχεία του, περιέρχονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού.
 • 1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (εφεξής, η Επιτροπή), με σκοπό τη διαφύλαξη του κύρους, της αξιοπιστίας του Ιδρύματος καθώς και της διαφάνειας των διαδικασιών, διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων, που εξειδικεύουν τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται αλλά και της αναγκαιότητας ευελιξίας και αποτελεσματικής αντιμετώπισης και ρύθμισης ειδικών θεμάτων που τυχόν προκύπτουν και απαιτούν (ad hoc) ρύθμιση, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική στο πλαίσιο των εκτελούμενων έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. 2. Για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στον Οδηγό ή για ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή του, εφόσον αυτά δεν ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, αρμόδιο αποφασιστικό Όργανο είναι η Σύγκλητος, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής.
 • 1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης καθώς και ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), πραγματοποιούνται κάθε χρόνο από ορκωτό ελεγκτή, που ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου. 2. Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα προβλεπόμενα από τα ΕΛΠ παραστατικά, καθώς και τυχόν σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου και της Επιτροπής του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 2 Ν. 4485/2017, τα οποία τηρούνται για κάθε πραγματοποιούμενη δαπάνη και χωριστά για κάθε εκτελούμενο έργο. 3. Το διαχειριστικό έτος συμπίπτει με το οικονομικό έτος. 4. Ο ορκωτός ελεγκτής που ασκεί τον τακτικό έλεγχο οικονομικής διαχείρισης συντάσσει σύμφωνα με τα ΕΛΠ, έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του διαχειριστικού έτους που έληξε. Οι εκθέσεις υποβάλλονται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υπουργό Οικονομικών, στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. 5. Ο ΕΛΚΕ υπόκειται σε κατασταλτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που δύναται να είναι τακτικός, δειγματοληπτικός ή έκτακτος, γενικός, ειδικός ή θεματικός και συνίσταται σε έλεγχο νομιμότητας και κανονικότητας της διαχείρισης. 6. Ο ΕΛΚΕ υπόκειται σε δημοσιονομικό έλεγχο από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι προγραμματισμένος με βάση το ετήσιο πρόγραμμα ή έκτακτος ύστερα από σχετική καταγγελία ή παραγγελία του αρμόδιου Εισαγγελέα. 7. Ο ΕΛΚΕ υπόκειται σε διαχειριστικό έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές Διαχείρισης και Ελέγχου των Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τα ενταγμένα σε αυτές έργα που διαχειρίζεται. 8. Ο ΕΛΚΕ υπόκειται σε ελέγχους από τα Ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επιτόπιους ελέγχους και επιθεωρήσεις από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και σε λογιστικούς ελέγχους από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, για τα έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 • 1. Όργανα διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι: α. H Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης, και β. ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής. 2. α. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.), η οποία είναι αρμόδια για τη διοικητική υποστήριξη και οικονομική διαχείριση του ΕΛΚΕ. β. Ο/η Προϊστάμενος/η της Μονάδας (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.), ο/η οποίος/α προΐσταται των υπηρεσιών και ασκεί παράλληλα καθήκοντα Προϊσταμένου/ης των Οικονομικών της Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.). 3. Ο/η Επιστημονικά Υπεύθυνος/η (ΕΥ) κάθε προγράμματος/έργου, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος Οδηγού και ευθύνεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 56 του Ν. 4485/2017,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 4653/2020. 4. Η Σύγκλητος του Ιδρύματος, η οποία: α. Εγκρίνει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης, β. παρακολουθεί και ελέγχει την επιστημονική στρατηγική, τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του ΕΛΚΕ, και γ. αποφασίζει, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής έως το τέλος του τρίτου μήνα της επόμενης χρήσης για την κατανομή των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ’, ε’, ζ’, η’ και θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του Ν.4485/2017, μεταξύ του ΕΛΚΕ, του Τακτικού Προϋπολογισμού και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας, για την αντιμετώπιση των αναγκών τους.
 • 1. Η Επιτροπή είναι το αποφασιστικό όργανο του ΕΛΚΕ και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος. Συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη και αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων και τον/την Αντιπρύτανη Έρευνας, ως Πρόεδρο. Μέχρι την έκδοση της απόφασης του Πρύτανη με την οποία καθορίζονται οι επιμέρους αρμοδιότητες των Αντιπρυτάνεων, τις αρμοδιότητες του Προέδρου ασκεί ο Πρύτανης. 2. Κάθε εκπρόσωπος Τμήματος υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Συνέλευση του Τμήματος όπου ανήκει, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των μελών της Επιτροπής. Ως εκπρόσωποι Τμήματος υποδεικνύονται Καθηγητές οι οποίοι κατά προτεραιότητα ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και διαθέτουν εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα, που τεκμηριώνεται από δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κύρους, βιβλία, μονογραφίες, από ευρεσιτεχνίες καθώς και πείρα σε ζητήματα σχεδιασμού, διοίκησης και διαχείρισης έργων. 3. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής. 4. Τα μέλη της Επιτροπής συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση ύστερα από πρόσκληση του/ης Προέδρου. Στη συνεδρίαση αυτή εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών, ο/η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο/η οποίος/α αναπληρώνει τον/ην Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος. 5. Αν τα μέλη της Επιτροπής είναι περισσότερα από εννέα (9), με απόφασή της μπορεί να συγκροτείται ειδικό επταμελές όργανο, αποτελούμενο από τον/ην Πρόεδρο, τον/ην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και από πέντε μέλη που εκλέγονται μεταξύ των μελών της. Στο ειδικό επταμελές όργανο μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 54 του Ν.4485/2017 όπως ισχύει σήμερα. 6. Οι Αναπληρωτές των μελών της Επιτροπής μπορούν να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις χωρίς δικαίωμα ψήφου. 7. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του/ης Προέδρου οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, καθώς και αν ζητηθεί αυτό είτε από το ένα τρίτο (1/3) των μελών της, είτε από τη Σύγκλητο. Οι συνεδριάσεις δύναται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης. 8. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά τουλάχιστον μέλη της. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του/ης Προέδρου. 9. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του ΕΛΚΕ, ο οποίος ορίζεται από την Επιτροπή. Τα πρακτικά συντάσσονται από τον/την γραμματέα, επικυρώνονται από τα μέλη σε επόμενη Συνεδρίαση και υπογράφονται από τον/την Πρόεδρο και τον/την Γραμματέα. Ο/η Προϊστάμενος/η της Μονάδας μπορεί να παρίσταται στις συνεδριάσεις, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 • 1. Η Επιτροπή έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο για την ερευνητική και επιστημονική στρατηγική του Ιδρύματος, β. επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο, στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών και λοιπών έργων που χρηματοδοτούνται και εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ και εισηγείται σχετικά με τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του, γ. καταρτίζει τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης, δ. εγκρίνει τις προτάσεις για τη χρηματοδότηση της εκτέλεσης ερευνητικών και λοιπών έργων, σύμφωνα με τον παρόντα Οδηγό, ε. εγκρίνει τους προϋπολογισμούς των έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ, καθώς και τυχόν αναμορφώσεις αυτών, εντάσσοντάς τους στον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ, στ. εισηγείται στη Σύγκλητο, τον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό, εγκρίνει τις αναμορφώσεις του και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ενώ εισηγείται στη Σύγκλητο για την κατανομή των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ’, ε’, ζ’, η’ και θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 51, σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Ν.4485/2017, ζ. παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση για τις δραστηριότητες του ΕΛΚΕ προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο και λοιπούς φορείς του δημοσίου, η. αναθέτει στο προσωπικό του ΑΕΙ ή σε τρίτους, ερευνητικές μελέτες και υπηρεσίες ύστερα από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Οδηγό, θ. αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων καθορίζοντας τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβατικές υποχρεώσεις, ι. αναζητεί πηγές χρηματοδότησης και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση πόρων, ια. χορηγεί υποτροφίες, σύμφωνα με τον παρόντα Οδηγό, (κατόπιν εγκριτικής αποφάσεως της Συγκλήτου, σε συνέχεια υποβολής σχετικής εισήγησης από τη Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας του Πανεπιστημίου Θράκης,), ιβ. προσλαμβάνει και απασχολεί προσωπικό για την υποστήριξη των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο ΕΛΚΕ, ιγ. χορηγεί ταμειακές διαχειριστικές διευκολύνσεις σε προγράμματα και έργα, καθώς και προκαταβολές, σύμφωνα με τον παρόντα Οδηγό, ιδ. διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΛΚΕ και των έργων που αυτός υλοποιεί, και ιε. εκδίδει πράξεις προσδιορισμού οφειλής των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν. 4009/2011. 2. Η Επιτροπή δύναται με απόφασή της, να εξουσιοδοτεί τον/ην Πρόεδρο να ασκεί τις αρμοδιότητες της έγκρισης των αναμορφώσεων των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ καθώς και της διαδικασίας χορήγησης των προκαταβολών, σύμφωνα με τις περιπτώσεις ε’ και ιγ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
 • 1. Ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. Εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον ΕΛΚΕ, β. υπογράφει όλα τα αναγκαία έγγραφα για την υποβολή προτάσεων, προσφορών και αιτημάτων χρηματοδότησης για ερευνητικά και λοιπά έργα, γ. υπογράφει τις συμβάσεις με τους φορείς χρηματοδότησης και τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο ΕΛΚΕ, δ. υπογράφει τα έγγραφα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής, ε. ασκεί τις αρμοδιότητες που του/της εκχωρεί ο Πρύτανης για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΕΛΚΕ, στ. αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ και υπογράφει τις αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, και ζ. εκδίδει τις αποφάσεις απευθείας ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων. 2. Ο/η Πρόεδρος μπορεί με σχετική πράξη, να εξουσιοδοτεί άλλο μέλος της Επιτροπής, για την υπογραφή των εγγράφων της παραγράφου 1. 3. Ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί με σχετική πράξη, να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα υπογραφής υπηρεσιακών εγγράφων που σχετίζονται με την οργάνωση και λειτουργία της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ, τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο της παραγράφου 1, στον προϊστάμενο της Μονάδας, καθώς και σε προϊσταμένους των υποκείμενων οργανικών μονάδων, εφόσον υφίστανται.
 • 1. Ο/η ΕΥ ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής σύμφωνα με τον παρόντα Οδηγό, ευθύνεται για την ορθή υλοποίηση και πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, για τη σκοπιμότητα και επιλεξιμότητα των δαπανών που συνδέονται με την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου του έργου και παρακολουθεί το οικονομικό αντικείμενό του, έχοντας την υποχρέωση να τηρεί σχετικό αρχείο. Η Επιτροπή, κατόπιν αιτήματος του/της ΕΥ, δύναται με απόφασή της, να ορίζει αναπληρωτή ΕΥ ενός έργου/ προγράμματος. 2. Ο/η ΕΥ καταθέτει προς την Επιτροπή αίτημα αποδοχής διαχείρισης έργου ή προγράμματος, συνοδευόμενο από συνοπτικό συνολικό προϋπολογισμό του προς αποδοχή έργου ή προγράμματος, εφόσον η διάρκειά του εκτείνεται πέραν του έτους και αναλυτικό ετήσιο προϋπολογισμό για το τρέχον οικονομικό έτος. 3. Ο/η ΕΥ για την διαδικασία πληρωμής δαπανών του έργου / προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν δαπανών που αφορούν τον ίδιο, υποβάλλει στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ, αίτημα πληρωμής που συνοδεύεται με τα απαιτούμενα κάθε φορά δικαιολογητικά για τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την πληρωμή των σχετικών δαπανών. Σε κάθε περίπτωση η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ, θα ορίζει τους ΕΥ των ως άνω περιγραφόμενων κατηγοριών, μετά από τη σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος.
 • 1. Ο/η Προϊστάμενος/η της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (Π.Μ.Ο.Δ.Υ.), προΐσταται και εποπτεύει την ομαλή λειτουργία της. 2. Ο/η Π.Μ.Ο.Δ.Υ. έχει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των άρθρων 25, 26 και 69 Γ του Ν.4270/2014, όπως αυτές έχουν εξειδικευθεί στον Ν.4485/2017 όπως ισχύει σήμερα, τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο οργανόγραμμα της Μ.Ο.Δ.Υ. καθώς και όσες του μεταβιβάζει ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 55 του Ν. 4485/2017. 3. Τα καθήκοντα του/της Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.) του ΕΛΚΕ δεν δύναται να ανατίθενται στον/ην Π.Ο.Υ. του Ιδρύματος. 4. Ο ορισμός και η αναπλήρωση του/της Π.Μ.Ο.Δ.Υ., διέπονται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, του Ν.4009/2011 και του Οργανισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 5. Ο/η Π.Μ.Ο.Δ.Υ. δύναται να μεταβιβάζει ή να παρέχει εξουσιοδότηση για την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του/ης, προς υπαλλήλους της Μονάδας ή προϊσταμένους των υποκείμενων σε αυτήν οργανικών μονάδων, εφόσον υπάρχουν.
 • 1. Η Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ (Μονάδα) αποτελεί οργανική μονάδα του Πανεπιστημίου. Με τον Οργανισμό του Ιδρύματος καθορίζεται η δομή, το επίπεδο λειτουργίας της και η οργανωτική της διάρθρωση. Στη Μονάδα ανήκουν όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν στη διοικητική και οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ. 2. Αρμοδιότητες της Μονάδας είναι: α. Η κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ και των τροποποιήσεών του, καθώς και η παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης, β. η διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 60 του Ν.4485/2017 όπως ισχύει, γ. ο έλεγχος, εκκαθάριση και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών του ΕΛΚΕ, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων και η τήρηση του Μητρώου αυτών, δ. η εκκαθάριση των αποδοχών και των κάθε είδους αποζημιώσεων για το κάθε φύσης προσωπικό που απασχολείται στον ΕΛΚΕ, τη χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών, ε. η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, στ. η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, του απολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών, ζ. η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού, η εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλίδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΛΚΕ, η. η διεκπεραίωση της πληρωμής (εξόφλησης) των δαπανών, μέσω τραπεζικών επιταγών ή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού των δικαιούχων, και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, η διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων στο όνομά τους και την εξόφλησή τους, καθώς και η τήρηση Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων, θ. η παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών του ΕΛΚΕ και η τήρηση των οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του, ι. η είσπραξη των εσόδων του ΕΛΚΕ και ο κατ’ είδος προσδιορισμός του ετήσιου ύψους τους, καθώς και η γνωστοποίηση του ύψους αυτού στην Επιτροπή έως το τέλος του δεύτερου μήνα του επόμενου οικονομικού έτους από την είσπραξη των εσόδων αυτών, ια. η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με την Επιτροπή, η υποβολή της στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων και η κοινοποίησή της στη Σύγκλητο και τον Πρύτανη του ΑΕΙ, ιβ. η τήρηση μητρώου των φυσικών προσώπων που αμείβονται, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ, ιγ. η εκτέλεση και παρακολούθηση των προμηθειών του ΕΛΚΕ, ιδ. η υποστήριξη της Επιτροπής και του/της ΕΥ για όλα τα θέματα που αφορούν τις διατυπώσεις δημοσιότητας, καθώς και η σύναψη και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, προμηθειών, υπηρεσιών και έργων, ιε. η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής και η εισήγηση για θέματα της αρμοδιότητάς της, ιστ.η εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής και η παρακολούθηση της τήρησης των διαδικασιών που προβλέπονται στον παρόντα Οδηγό, ιζ. η τήρηση του αρχείου των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο ΕΛΚΕ, ιη. η χορήγηση βεβαιώσεων καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου έγγραφου, σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο της, και ιθ. κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για τη διοικητική και οικονομική διαχείριση των έργων/προγραμμάτων που υλοποιεί ο ΕΛΚΕ. 3. Η Μονάδα στελεχώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της: α. Από προσωπικό του Ιδρύματος, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες οικονομικού αντικειμένου, και β. από προσωπικό που προσλαμβάνεται, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις ανάθεσης έργου και αμείβεται από τις πιστώσεις των έργων του ΕΛΚΕ. 4. α. Οι αρμοδιότητες οικονομικού περιεχομένου της Μονάδας ασκούνται καταρχήν από το προσωπικό του Ιδρύματος. Κατ’ εξαίρεση και εφόσον τούτο δεν επαρκεί, ασκούνται από προσωπικό που απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις ανάθεσης έργου. β. Τα καθήκοντα του προσωπικού της Μονάδας που ασκούν αρμοδιότητες οικονομικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου του Προϊσταμένου της, είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του διατάκτη και των μελών συλλογικών οργάνων για την αξιολόγηση, τον έλεγχο της καταλληλόλητας των προσφερόντων και των προσφορών τους, τη διενέργεια διαγωνισμών, την αξιολόγηση ενστάσεων και την παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών και έργων. γ. Τα καθήκοντα δέσμευσης πιστώσεων στον οικείο προϋπολογισμό, ελέγχου των δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και έκδοσης εντολής πληρωμής δαπανών είναι ασυμβίβαστα με αυτά της εξόφλησής τους. 5. Η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ τηρεί πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης των έργων/ προγραμμάτων που διαχειρίζεται, το οποίο εξασφαλίζει: α. Την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων, εγγράφων, δικαιολογητικών, παραστατικών και λοιπού υποστηρικτικού υλικού από μέρους του ΕΥ ή μελών της ομάδας έργου, β. την ηλεκτρονική διακίνηση και έγκριση αυτών μεταξύ του προσωπικού της Μονάδας και των οργάνων διοίκησης του ΕΛΚΕ, και γ. την αρχειοθέτηση αυτών. Το πληροφοριακό σύστημα αφορά το σύνολο της οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης των έργων/ προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.. Δικαίωμα πρόσβασης στο ως άνω σύστημα έχει το προσωπικό που εργάζεται στη Μ.Ο.Δ.Υ., τα πρόσωπα που συμμετέχουν στα όργανα διοίκησης του Ε.Λ.Κ.Ε., οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και εξουσιοδοτημένα μέλη της ομάδας έργου του Επιστημονικού Υπευθύνου. 6. Η διοικητική δομή της Μονάδας αποτελείται από τμήματα και γραφεία με τις παρακάτω περιγραφόμενες αρμοδιότητες: 6.1 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ αποτελούμενο από μόνιμο προσωπικό, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, προσωπικό με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: • Ανάπτυξη, εφαρμογή, υποστήριξη και παρακολούθηση της καλής λειτουργίας του συστήματος διασφάλισης ποιότητας υπηρεσιών, διαδικασιών και λειτουργιών του Ε.Λ.Κ.Ε. • Τήρηση των κανόνων διασφάλισης ποιότητας (ISO). • Τήρηση των κανόνων ασφαλείας των διακινούμενων πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενων με τον Ε.Λ.Κ.Ε. με συμμόρφωση στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) του ΔΠΘ(απόφαση Συγκλήτου του Δ.Π.Θ 33/16/4-7-2019). • Έλεγχος και υποστήριξη της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος, καθώς και όλων των πληροφοριακών συστημάτων. • Τη συντήρηση του μηχανογραφικού δικτύου του Ε.Λ.Κ.Ε. (μηχανολογικός εξοπλισμός και πληροφοριακά συστήματα). • Μεριμνά για την ασφαλή διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. με εξωτερικά συστήματα. • Ενημέρωση της Ιστοσελίδας του Ε.Λ.Κ.Ε. • Δημιουργία αρχείων και αναφορών για την παρακολούθηση της πορείας των έργων. • Παροχή στοιχείων, στατιστικών και άλλων, σε διάφορους φορείς καθώς και σε ελεγκτικούς φορείς. • Παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων. 6.2 ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ & ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ αποτελούμενο από μόνιμο προσωπικό, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, προσωπικό με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες έχοντας την ευθύνη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης της λειτουργίας όλης της Διεύθυνσης: • Πρωτοκόλληση και οργάνωση – αρχειοθέτηση και σάρωση εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. • Παραλαβή συμβάσεων έργων και διαβίβασή τους στο γραφείο νομικής υποστήριξης. • Σύνταξη και παρακολούθηση της πορείας των συμβάσεων πρόσθετης απασχόλησης και ανάθεσης έργου. • Συγκέντρωση θεμάτων προκειμένου να καταρτιστούν οι ημερήσιες διατάξεις των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. • Εισηγήσεις για θέματα της αρμοδιότητάς της Διεύθυνσης. • Συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία του ΔΠΘ για παροχή γνωμοδοτήσεων και άσκηση ένδικων βοηθημάτων και μέσων σε υποθέσεις που αφορούν στον Ε.Λ.Κ.Ε. • Συνεργασία με τη Γραμματεία της Συγκλήτου για θέματα που αφορούν τον Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία. • Σύνταξη πρακτικών και αποφάσεων των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. • Τήρηση αρχείου των πρακτικών με τις αποφάσεις των συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης. • Γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης • Γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και του Προϊσταμένου της ΜΟΔΥ. • Γραμματειακή υποστήριξη της ΜΟΔΥ. • Διακίνηση αλληλογραφίας. • Σύνταξη διαφόρων αποφάσεων που αφορούν στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης. • Σύνταξη και χορήγηση βεβαιώσεων καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου έγγραφου, σύμφωνα με το τηρούμενο αρχείο της. • Διαχείριση διαδικασιών για τη σύναψη συμβάσεων. • Τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, που σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία χρήζουν ανάρτησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. • Παρακολούθηση, ενημέρωση και τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. • Τήρηση αρχείου αδειών και θεμάτων του προσωπικού ΙΔΟΧ της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ. και κάθε άλλη σχετική ή συναφής αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω. 6.3 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ αποτελούμενο από μόνιμο προσωπικό, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, προσωπικό με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: Α. Γραφείο Υποβολής Προτάσεων • Αναζήτηση προσκλήσεων, προκηρύξεων, συνεργασιών, εταίρων και ευκαιριών χρηματοδότησης. • Ενημέρωση για ευκαιρίες χρηματοδότησης έρευνας / υπηρεσιών. • Υποστήριξη, παραλαβή, έλεγχος προτάσεων και έκδοση δικαιολογητικών. • Τεχνική βοήθεια στη διαδικασία υποβολής προτάσεων. • Επεξεργασία και έκδοση καταλόγων / φυλλαδίων. • Καταγραφή προτάσεων και παρακολούθηση της εξέλιξης. Β. Γραφείο Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων • Προβολή – προώθηση των τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών του ΔΠΘ. • Διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων δημοσιότητας για τα μέλη ΔΕΠ, την ερευνητική κοινότητα και τις επιχειρήσεις. • Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων Γ. Γραφείο Παρακολούθησης Έργων • Επικοινωνία με διαχειριστικές αρχές, ευρωπαϊκά, διεθνή και εθνικά σημεία επαφής. • Διαρκής παρακολούθηση της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων, εντοπισμός αποκλίσεων και υποβολή προτάσεων για την κατάλληλη κατά περίπτωση αναμόρφωσή τους. • Συλλογή των Παραδοτέων των έργων, έλεγχος τους και προώθηση τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Παραδοτέων, όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες του χρηματοδότη. • Σύνταξη μηνιαίων, τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων, ετήσιων αναφορών, δελτίων δηλώσεων ολοκλήρωσης πράξης κ.λπ., όπου απαιτείται σύμφωνα με τις οδηγίες του χρηματοδότη. • Υποστήριξη της Επιτροπής και των Ε.Υ. για όλα τα θέματα που αφορούν σε διατυπώσεις δημοσιότητας. • Υποστήριξη της διαδικασίας ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς. 6.4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ, αποτελούμενο από μόνιμο προσωπικό, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, προσωπικό με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: • Διαχείριση και παρακολούθηση των έργων που υλοποιεί ο Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ, τις συμβατικές υποχρεώσεις, και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΔΠΘ. • Έλεγχος υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών και λοιπών εγγράφων των έργων, όπως αυτά καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, τις συμβατικές υποχρεώσεις, και τις οικείες αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών. • Έλεγχος και διεκπεραίωση του τεκμηριωμένου αιτήματος απευθείας ανάθεσης προμήθειας. • Έλεγχος και παρακολούθηση των προϋπολογισμών των έργων και των τροποποιήσεων τους. • Έλεγχος δαπανών και διεκπεραίωση των αιτημάτων πληρωμών εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας από το ευρωπαϊκό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, και διαβίβασή τους προς το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών. • Καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων και τήρηση του Μητρώου αυτών. • Διεκπεραίωση της διαδικασίας των προεγκρίσεων δαπανών των έργων και έλεγχος τους στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προϋπολογισμών. • Έλεγχος της κανονικότητας, της νομιμότητας και του παρεμπίπτοντος ελέγχου για όλες τις δαπάνες των έργων εντός του πλαισίου των προϋπολογισμών τους και διεκπεραίωση των πληρωμών. • Ενημέρωση των Επιστημονικά Υπευθύνων των έργων, της Επιτροπής Ερευνών για τη γενικότερη οικονομική και διαχειριστική πορεία των έργων. • Υποστήριξη διαδικασίας και προέλεγχος προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.. • Υποστήριξη στην υποβολή στοιχείων σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. Διαχειριστικές αρχές κ.λπ.). • Τήρηση του αρχείου των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε.. • Παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων. 6.5 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ αποτελούμενο από μόνιμο προσωπικό, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, προσωπικό με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: • Διενέργεια Διαδικασιών Προμηθειών Αγαθών/Υλικών και Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο των έργων και εντός των εγκεκριμένων προϋπολογισμών τους, και των έργων που αφορούν σε λειτουργικές δαπάνες του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. • Διεκπεραίωση της διαδικασίας των προεγκρίσεων δαπανών που αφορούν σε προμήθειες, των έργων και ο έλεγχος τους στο πλαίσιο των εγκεκριμένων προϋπολογισμών. • Έλεγχος της κανονικότητας, της νομιμότητας και του παρεμπίπτοντος ελέγχου για όλες τις διαδικασίες των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών των έργων εντός του πλαισίου των προϋπολογισμών τους. • Εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015 σχετικά με τη διενέργεια Δημόσιων Διαγωνισμών Προμηθειών (Αγαθών/Υλικών) και Παροχής Υπηρεσιών. • Διοικητική, Τεχνική και Επιστημονική υποστήριξη της Διεύθυνσης και των Επιστημονικά υπευθύνων για την διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών προμηθειών και υπηρεσιών και απευθείας αναθέσεων. • Καταχώριση όλων τα απαραίτητων στοιχείων στα απαιτούμενα από την νομοθεσία πληροφοριακά συστήματα (ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΣΗΔΗΣ, κλπ), για όλα τα στάδια των δημόσιων διαγωνισμών. • Έλεγχος της διαδικασίας διενέργειας των διαγωνισμών μέχρι την ολοκλήρωσή τους π.χ. των τεχνικών προδιαγραφών, αποσφράγιση προσφορών, σύνταξη πρακτικών. • Διεκπεραίωση ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση ενστάσεων, και προδικαστικών προσφυγών. • Έλεγχος και παρακολούθηση των εγγυητικών επιστολών που κατατίθενται στο πλαίσιο διαγωνισμών προμηθειών. • Παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων. • Υποστήριξη στην υποβολή στοιχείων σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ Διαχειριστικές αρχές). 6.6 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ αποτελούμενο από μόνιμο προσωπικό, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: • Έλεγχος, εκκαθάριση και έκδοση ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών για την λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και αντίστοιχη η καταχώριση των στοιχείων των δικαιούχων, και η τήρηση του Μητρώου αυτών. • Έλεγχος, εκκαθάριση των χρηματικών ενταλμάτων, των εντολών πληρωμής καθώς και των σχετικών δικαιολογητικών που τα συνοδεύουν πριν την εξόφλησή τους στο πλαίσιο υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των έργων. • Διεκπεραίωση των πληρωμών πάσης φύσεως αμοιβών φυσικών προσώπων μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, η απόδοση πάσης φύσεως κρατήσεων υπέρ Δημοσίου, ασφαλιστικών οργανισμών και κρατήσεων υπέρ τρίτων. Ανάρτηση των αρχείων πληρωμών στην ΕΑΠ. • Έλεγχος και σύνταξη αίτησης εντολής για πληρωμή εμβασμάτων εξωτερικού από το πιστωτικό ίδρυμα που τηρεί λογαριασμούς ο Ε.Λ.Κ.Ε. • Τήρηση Μητρώου των φυσικών προσώπων που αμείβονται, με οποιαδήποτε συμβατική σχέση, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. • Έκδοση και διακίνηση των επιταγών και των εντολών καταθέσεων. • Χορήγηση φορολογικών βεβαιώσεων και βεβαιώσεων αποδοχών. • Ενημέρωση ΚΗΔΜΗΣ για δαπάνες. • Κατάρτιση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού των ετησίων εσόδων της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων, των τροποποιήσεων αυτών, καθώς και η παρακολούθηση των οικονομικών μεγεθών από όλες τις πηγές χρηματοδότησης. • Κατάρτιση του Ετήσιου Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως, Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Γενικής Εκμετάλλευσης και Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του ΕΛΚΕ ΔΠΘ. Σύνταξη και υποβολή Φορολογικής Δήλωσης του ΕΛΚΕ. • Κατάρτιση σχεδίου του συνοπτικού προϋπολογισμού για το επόμενο έτος και η υποβολή στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι την 31η Ιουλίου μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. • Σύνταξη του αναλυτικού προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε. για το επόμενο έτος και η υποβολή στη Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι την 31η Δεκεμβρίου μετά από έγκριση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. και της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. • Κατάρτιση του Οικονομικού Απολογισμού των έργων – προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. ανά έτος σε συνοπτικό και αναλυτικό επίπεδο, ο οποίος περιλαμβάνει τον απολογισμό εξόδων και εσόδων σύμφωνα με τον εκάστοτε εγκεκριμένο προϋπολογισμό. • Ο χρηματοδοτικός προγραμματισμός των αναγκών των έργων – προγραμμάτων του ΕΛΚΕ. • Παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. • Παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών μεγεθών του Ε.Λ.Κ.Ε. και η τήρηση των οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σχετικά με την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του. • Διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Ε.Λ.Κ.Ε., η εφαρμογή των κατάλληλων ελέγχων και δικλίδων ασφαλείας σχετικά με τα έσοδα, τις δαπάνες, τις προμήθειες και τα περιουσιακά στοιχεία του Ε.Λ.Κ.Ε. • Υποβολή στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων των δημοσιονομικών αναφορών με απολογιστικά στοιχεία των δαπανών και των εσόδων σε δεδουλευμένη βάση, όπως ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων του ν. 4485/04.08.2017 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και το δημοσιονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει. • Διενέργεια των δημοσιονομικών δεσμεύσεων και η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 60 του ν.4485/2017. • Παρακολούθηση, ενημέρωση και τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας στο πλαίσιο είσπραξης εσόδων, εξόφλησης δαπανών που αφορούν σε αμοιβές προσωπικού και σε προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών. • Επιμέλεια και απόδοση των τυχόν προβλεπόμενων ή μεταφερόμενων ποσών από τον ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισμό του ΔΠΘ. • Παρακολούθηση της διαδικασίας απόδοσης του τυχών προβλεπόμενου από τον νόμο ποσοστού από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητα μελών ΔΕΠ, συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές για τη λήψη στοιχείων σχετικά με την άσκηση τέτοιας δραστηριότητας. • Έλεγχο της κανονικότητας, της νομιμότητας και του παρεμπίπτων ελέγχου για όλες τις δαπάνες των έργων εντός του πλαισίου των προϋπολογισμών τους. • Παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων. Α. Γραφείο Εσόδων • Είσπραξη των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. και ο κατ΄ είδος προσδιορισμός του ετήσιου ύψους τους, παρακολούθηση της ταμειακής ρευστότητας και έκδοση όλων των απαραίτητων παραστατικών. • Υπολογισμός γενικών εξόδων των έργων και καταχώρηση τους, απόδοση αναλογούσας χρηματοδότης σε συνεργαζόμενους φορείς σε έργα όπου συντονίζει ο ΕΛΚΕ ΔΠΘ. • Παρακολούθηση της χρηματοδότησης και των δικαιούμενων Εθνικής Συμμετοχής έργων (matching funds). Χορήγηση και επιστροφή ταμειακών διευκολύνσεων σε επιμέρους έργα, χαρακτηρισμός και καταχώρηση επιστροφών αχρησιμοποίητων από τα έργα υπολοίπων, παραλαβή, χαρακτηρισμός και ταξινόμηση εντολών, διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ στα έργα παροχής υπηρεσιών. • Παρακολούθηση και έλεγχος των εσόδων των έργων σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις. 6.7 ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ αποτελούμενο από μόνιμο προσωπικό, ΙΔΑΧ, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: • Διεκπεραίωση της πληρωμής (εξόφλησης) των δαπανών, μέσω τραπεζικών επιταγών ή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού των δικαιούχων, και η απόδοση των υπέρ τρίτων κρατήσεων, η διενέργεια συμψηφισμών και η απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση διενέργεια πληρωμής των χρηματικών ενταλμάτων στο όνομά τους ή την επωνυμία τους και την εξόφλησή τους, καθώς και η τήρηση Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων. • Διαχείριση και διεκπεραίωση κάθε είδους τραπεζικών συναλλαγών, που απαιτούνται. • Η εξόφληση πάσης φύσεως δαπανών δυνάμει των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, είτε μέσω τραπεζικών επιταγών είτε μέσω ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμών των δικαιούχων. • Η πληρωμή εμβασμάτων προς τρίτους μέσω του συνεργαζόμενου πιστωτικού Ιδρύματος του ΕΛΚΕ. • Η πληρωμή μελών ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., μέσω μαζικής πληρωμής, στον τραπεζικό λογαριασμό των οικείων Ε.Λ.Κ.Ε. • Παρακολούθηση και συμφωνία των κινήσεων όλων των τραπεζικών λογαριασμών που τηρούνται από τον ΕΛΚΕ στο συνεργαζόμενο πιστωτικό ίδρυμα. • Υποβολή στοιχείων στην ΕΛΣΤΑΤ, στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ, στην Υπηρεσία Επιτρόπου της Περιφέρειας ΑΜΘ κ.λπ. • Η ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων μετά την πραγματοποίηση της εξόφλησης πάσης φύσεως δαπανών ή αμοιβών προσωπικού. • Η επικαιροποίηση των διαδικασιών, των εντύπων, των οδηγιών εργασίας και των συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων που αφορούν το αντικείμενο του Τμήματος και κάθε άλλη σχετική ή συναφής αρμοδιότητα προς τα ανωτέρω. • Παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων. 6.8 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (αυτοτελές) αποτελούμενο από μόνιμο προσωπικό, από δικηγόρους με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου και συμπληρωμένη τουλάχιστον πενταετή άσκηση δικηγορίας που επιλέγονται με προτίμηση σε όσους έχουν προηγούμενη εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ, προσωπικό με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: • Νομική υποστήριξη σε θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης • Έλεγχος Νομιμότητας των κάθε είδους πράξεων και αποφάσεων που εκδίδονται από τα όργανα διοίκησης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ όταν αυτό ζητηθεί . Νομικός έλεγχος διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων • Έλεγχος νομιμότητάς συμβάσεων και λοιπών νομικών δεσμεύσεων των ερευνητικών έργων. • Νομική Υποστήριξη σε θέματα της αρμοδιότητας των οργάνων του Ε.Λ.Κ.Ε. και του προϊσταμένου της ΜΟΔΥ. • Γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων νομικής φύσεως. • Παρακολούθηση της νομοθεσίας, που αφορά σε όλες τις διαδικασίες του Ε.Λ.Κ.Ε. και άμεση ενημέρωση αυτής, στην ΜΟΔΥ. • Νομική υποστήριξη στις διαδικασίες του Τμημάτων της ΜΟΔΥ. • Έλεγχος των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο των έργων. • Παροχή στοιχείων σε διαδικασίες ελέγχων από ελεγκτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της συνολικής λειτουργίας της Διεύθυνσης καθώς και των έργων. • Χειρισμός δικαστικών υποθέσεων. • Εκπροσώπηση του ΔΠΘ για ζητήματα του ΕΛΚΕ ενώπιον δικαστικών , διοικητικών και δημοσίων αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων του. • Έλεγχος των συμφωνιών πνευματικής ιδιοκτησίας και συμφωνιών συνεργασίας στα πλαίσια των συμμετοχών σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα. • Παροχή νομικής συμβουλής προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Δ.Π.Θ. σχετικά με την κατοχύρωση δικαιωμάτων έρευνας και συμφωνιών συνεργασίας.  
 • 1. Τα Όργανα Διοίκησης και το προσωπικό της Μονάδας, επιθυμούν να θεμελιώσουν με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και τους συναλλασσόμενους, μακροχρόνιες σχέσεις συνεργασίας που βασίζονται στην ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη και το κοινό συμφέρον. 2. Τα Όργανα Διοίκησης και το προσωπικό της Μονάδας, διαχειρίζονται με υπευθυνότητα τα προσωπικά στοιχεία των συνεργατών, σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εμπιστευτικές πληροφορίες που ανήκουν σε τρίτο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο μετά από έγγραφη συμφωνία, εγκεκριμένη από τη νομική υπηρεσία. 3. Τα Όργανα Διοίκησης και το προσωπικό της Μονάδας ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και νομοθεσία της ΕΕ, εφαρμόζοντας τους σχετικούς κανόνες και διαδικασίες. Τα Όργανα Διοίκησης και το προσωπικό της Μονάδας, λειτουργούν σύμφωνα με τους κανόνες του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του Ιδρύματος. 4. Τα Όργανα Διοίκησης και το προσωπικό της Μονάδας ενεργούν με αμεροληψία και διαφάνεια, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ώστε να διασφαλίζεται το κύρος του Πανεπιστημίου και να δημιουργείται σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών, του ΕΛΚΕ και όσων έχουν οποιαδήποτε συνεργασία με αυτούς. 5. Κατά τη λήψη αποφάσεων τα Όργανα Διοίκησης και το προσωπικό της Μονάδας, οφείλουν να εξασφαλίζουν ότι τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο στόχο. 6. Κατά τον χειρισμό υποβληθέντων αιτημάτων και τη λήψη αποφάσεων, τα Όργανα Διοίκησης και το προσωπικό της Μονάδας εξασφαλίζουν την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, αποφεύγοντας οποιαδήποτε αδικαιολόγητη, βάσει των συνταγματικών αρχών και των γενικών αρχών της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, διάκριση. 7. Τα Όργανα Διοίκησης και το προσωπικό της Μονάδας ασκούν τα καθήκοντά τους δίκαια, ανεξάρτητα και αμερόληπτα, χωρίς η δράση τους να επηρεάζεται από ιδιοτελή συμφέροντα ή πιέσεις. 8. Οι υπηρεσίες που παρέχει το προσωπικό της Μονάδας, είναι υπηρεσίες συμβουλευτικές για τη διαχείριση καθώς και υπηρεσίες ελέγχου και παρακολούθησης των υλοποιούμενων έργων. Το προσωπικό της Μονάδας δεν παρέχει υπηρεσίες διοικητικής-γραμματειακής υποστήριξης στους ΕΥ, κατ' εφαρμογή της γενικής αρχής μη ταύτισης ελέγχοντος και ελεγχόμενου 9. Τα Όργανα Διοίκησης και το προσωπικό της Μονάδας, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οφείλουν να απέχουν από κάθε ενέργεια ή διαδικασία που συνιστά συμμετοχή σε λήψη απόφασης ή διατύπωση γνώμης, εφόσον: i) η ικανοποίηση προσωπικού συμφέροντος τους συνδέεται με την έκβαση της υπόθεσης, ή ii) συνδέονται με στενή συγγένεια, με κάποιον από τους ενδιαφερομένους, ή iii) έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση ή εχθρότητα με τους ενδιαφερομένους. 10. Οποιοδήποτε από τα Όργανα Διοίκησης και το προσωπικό της Μονάδας κρίνει ότι συντρέχει στο πρόσωπό του λόγος που επιβάλλει την αποχή του από το χειρισμό υπόθεσης ή τη λήψη απόφασης, οφείλει να το δηλώσει άμεσα και γραπτώς, απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια.
 • 1. Οι πόροι του ΕΛΚΕ προέρχονται από: α. Κονδύλια από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται είτε μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ανάπτυξης της εκπαίδευσης ή της έρευνας και της τεχνολογίας - καινοτομίας είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, β. χρηματοδοτήσεις, χορηγίες, δωρεές, κληροδοτήματα και κάθε είδους εισφορές από φυσικά πρόσωπα, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από διεθνείς Οργανισμούς, γ. παροχή υπηρεσιών προς τρίτους που σχετίζονται με την ερευνητική και λοιπή δραστηριότητα του ΕΛΚΕ, δ. εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, προϊόντων μεταφοράς τεχνολογίας-τεχνογνωσίας, που προκύπτουν από την εκτέλεση χρηματοδοτούμενων έργων και την εν γένει ερευνητική δραστηριότητα των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, ε. εκδόσεις, στ.τέλη εγγραφής/δίδακτρα, οικονομική συμμετοχή τρίτων σε συνέδρια, σεμινάρια και εκτελούμενα προγράμματα τυπικής, μη τυπικής και διά Βίου Μάθησης, ζ. πρόσοδοι από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΕΛΚΕ (κινητών και ακινήτων), η. έσοδα από τις κρατήσεις επί των αμοιβών και την απόδοση ποσοστού επί του εισοδήματος των καθηγητών και των λεκτόρων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του Ν.4009/2011, θ. έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται για λογαριασμό του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση ή σύμβαση χρηματοδότησης, σε εκτελούμενα έργα/προγράμματα των περιπτώσεων α', β', γ' και στ' της παρούσας παραγράφου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής κράτησης της παραγράφου 5 του άρθρου 59 του Ν.4485/2017 (overheads), και ι. έσοδα από την απόδοση ποσοστού επί των αμοιβών που εισπράττονται από τα νοσοκομεία κατά την ολοήμερη λειτουργία τους, για ιατρικές επισκέψεις ή πράξεις που γίνονται από πανεπιστημιακούς ιατρούς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3868/2010. 2. Τα πρόσωπα και οι φορείς που εισφέρουν, επιχορηγούν και χρηματοδοτούν τον ΕΛΚΕ μπορούν να προσδιορίσουν το είδος των δαπανών που θα καλυφθούν με τους πόρους που διαθέτουν, καθώς και το χρόνο στον οποίο αυτοί θα αναλωθούν. Σε περίπτωση έργων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους, τα ανωτέρω καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής.
 • Η υποβολή προτάσεων στους εξωπανεπιστημιακούς φορείς γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του/της ΕΥ ύστερα από επικοινωνία με τη Μονάδα. Η Μονάδα ενημερώνει το επιστημονικό προσωπικό του Ιδρύματος για τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων από τους φορείς χρηματοδότησης, ενώ ταυτόχρονα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, εφόσον της ζητηθούν, σε όλες τις φάσεις υποβολής. Πιο αναλυτικά: 1. Κατά τη σύνταξη μιας πρότασης για υποβολή θα πρέπει να ακολουθούνται επακριβώς οι οδηγίες της προκήρυξης του φορέα χρηματοδότησης και να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτεροι κανόνες και οι διαδικασίες που θα εφαρμοστούν κατά την υλοποίηση του έργου, αν αυτό εγκριθεί. 2. Κατά τη σύνταξη του χρονοδιαγράμματος για την κατάρτιση και υποβολή ορισμένης πρότασης, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, εκτός των άλλων, και ο χρόνος που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση ενεργειών που απαιτούν εγκρίσεις, όπως διαδικασίες επιλογής προσωπικού, καθώς και οι τυχόν εγκρίσεις/άδειες που απαιτούνται - κατά περίπτωση - από τα αρμόδια όργανα. 3. Κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού, οι υπολογισμοί των οικονομικών μεγεθών, όπως λ.χ. το κόστος της μονάδας εργασίας (ωριαία, μηνιαία κλπ.) για κάθε κατηγορία προσωπικού, θα πρέπει να γίνονται με ακρίβεια, σε πραγματικές τιμές και με βάση ρεαλιστικές προβλέψεις, όσον αφορά στον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησης ορισμένου έργου, και όχι με αποκλίσεις. 4. Δεν πρέπει να παραλείπεται η πρόβλεψη του ποσού των Γενικών Εξόδων ή overheads, το οποίο αφορά το έμμεσο λειτουργικό κόστος που δαπανά το Ίδρυμα για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων (έξοδα διαχείρισης, χρήση χώρων και εξοπλισμών, φως, νερό, θέρμανση, καθαριότητα). Το κόστος αυτό, δεν ταυτίζεται με το κόστος για τη διοικητική υποστήριξη του έργου, το οποίο αποτελεί άμεσο κόστος και συνυπολογίζεται στις δαπάνες προσωπικού του κάθε έργου. 5. Το συνολικό χρονοδιάγραμμα του έργου θα πρέπει να συντάσσεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να συμβαδίζουν, κατά το δυνατόν, η αναμενόμενη χρηματοδοτική ροή από το φορέα χρηματοδότησης και η εξόφληση των δαπανών. 6. Οι προτάσεις ή οι συμβάσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να κατατίθενται στη Μονάδα τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, για τον έλεγχό τους και τη συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων και υπογραφών από το αρμόδιο Τμήμα του ΕΛΚΕ και τα όργανα, όταν αυτό απαιτείται. 7. Σε περίπτωση που η πρόταση υποβάλλεται από ένωση προσώπων εταίρων, η Επιτροπή πρέπει να προεγκρίνει τη σύνθεση και τους όρους της σύμπραξης. Μετά την υποβολή απαιτείται κατάθεση στη Μονάδα πλήρους αντιγράφου των εγγράφων της πρότασης που υποβλήθηκε, προκειμένου να αποτελεί στοιχείο του διοικητικού φακέλου του έργου, εφόσον η πρόταση εγκριθεί από το φορέα χρηματοδότησης. 8. Υποδείγματα συμβάσεων εκτέλεσης έργου θα διατίθενται από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ για τις περιπτώσεις που δεν ακολουθείται τυποποιημένο κείμενο σύμβασης από τον Φορέα Χρηματοδότησης. Η οποιαδήποτε σύμβαση χρηματοδότησης, θα πρέπει να αποστέλλεται υποχρεωτικά στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, για έλεγχο και τυχόν τροποποιήσεις - βελτιώσεις, πριν την προσκόμισή της για διεκπεραίωση και υπογραφή από τον/ην νόμιμο εκπρόσωπο του ΕΛΚΕ. 9. Σε περίπτωση οιασδήποτε εμπλοκής που αφορά την εκτέλεση της σύμβασης ή ιδίως την εξόφληση του εργολαβικού ανταλλάγματος, οι ΕΥ θα πρέπει να ενημερώνουν άμεσα το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, ώστε να λαμβάνονται εγκαίρως κατευθύνσεις και να μην λειτουργούν αυτοβούλως, ιδίως αποστέλλοντας έγγραφα τα οποία μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στις τυχόν μελλοντικές δικαστικές επιδιώξεις του ΕΛΚΕ. 10. Σε περίπτωση δικαστικής διεκδίκησης εκ μέρους του ΕΛΚΕ, οφειλόμενων προς αυτόν ποσών, οι ΕΥ υποχρεούνται να προσέρχονται και να καταθέτουν ως μάρτυρες κατά την ορισθείσα δικάσιμο ή όποιες τυχόν ορισθούν μετά από αναβολές, ενώπιον του Δικαστηρίου το οποίο είναι αρμόδιο, σύμφωνα με την σχετική πρόβλεψη στη σύμβαση. 11. Για τα έργα τα οποία αφορούν μελέτες, γνωμοδοτήσεις και γενικά παροχή επιστημονικών υπηρεσιών, τα οποία εγκρίνονται μετά από διμερή διαπραγμάτευση του/της ΕΥ και του Φορέα Χρηματοδότησης, επιβάλλεται ΦΠΑ επί του κεφαλαίου του έργου βάσει των ισχυουσών διατάξεων. Σημειώνεται ότι το ποσό αυτό δεν αποτελεί δαπάνη και θα πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψη στην συμφωνία για το ύψος της χρηματοδότησης.
 • Η χρηματοδότηση αυτή, αφορά στην υποστήριξη των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, μετά από σχετική απόφαση της Συγκλήτου σε συμφωνία με το σκοπό του ΕΛΚΕ, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 50 παρ. 2 του Ν.4485/2017. 1. Προτάσεις για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων. Σε αυτή την κατηγορία χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλουν προτάσεις μόνο Καθηγητές ή Λέκτορες του Πανεπιστημίου. Στην προκήρυξη καθορίζονται οι όροι χρηματοδότησης, τα ποσά και ο σκοπός διάθεσής τους, η προθεσμία ισχύος της προκήρυξης, τα δικαιολογητικά υποβολής, οι απαιτούμενες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων διοίκησης, ο τρόπος αξιολόγησης κλπ. Σημειώνεται ότι τα ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την κατανομή των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων του ΕΛΚΕ έχουν διάρκεια, η οποία καθορίζεται με σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο/η ΕΥ οφείλει να περατώσει το έργο και να επιστρέφει τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο. 2. Η Επιτροπή είναι δυνατόν να καλύψει μερικά τις δαπάνες για την απόκτηση, κατοχύρωση και υποστήριξη διπλώματος ευρεσιτεχνίας, σε περιπτώσεις εξαρτημένων εφευρέσεων, όπου συνδικαιούχος είναι το Ίδρυμα.
 • 1. Στον ΕΛΚΕ αποδίδεται διαφορετικός, από το οικείο ΑΕΙ, αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ). 2. Η ΜΟΔΥ λειτουργεί εσωτερικά συστήματα, διαδικασίες και μηχανισμούς παρακολούθησης της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των έργων που υλοποιεί, βάσει των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης. 3. Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων και η σύνταξη των προβλεπόμενων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται σύμφωνα με το Ν.4308/2014. 4. α. Ο Ε.Λ.Κ.Ε. διατηρεί λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος υπό την ομάδα λογαριασμών 260, με τίτλο Ε.Λ.Κ.Ε./ονομασία Α.Ε.Ι. και σε πιστωτικά ιδρύματα με τίτλο «Ε.Λ.Κ.Ε./ονομασία Α.Ε.Ι.». Οι πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. κατατίθενται σε αυτούς και διατίθενται με εντολές του Προέδρου ή άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους της Επιτροπής Ερευνών, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. β. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών μεταφέρονται τα πλεονάζοντα διαθέσιμα από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης υπό την ομάδα λογαριασμών 260, και η διαχείρισή τους ενεργείται από την ΤτΕ και τον ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με τον α.ν. 1611/1950, όπως ισχύει, την παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α΄ 38), όπως ισχύει και την από 20.4.2015 ΠΝΠ, όπως κυρώθηκε με το ν. 4323/2015 (Α΄ 43). Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών αιτιολογείται σύμφωνα με τις ανάγκες των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο οικείος Ε.Λ.Κ.Ε. και τον Οδηγό εφαρμογής των έργων/προγραμμάτων. γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες για την ανά μήνα μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων από την Τράπεζα της Ελλάδος σε πιστωτικά ιδρύματα, βάσει αντίστοιχου μηνιαίου προγραμματισμού πληρωμών του Ε.Λ.Κ.Ε. για τη διενέργεια αυτών με ηλεκτρονικό τρόπο. Έως την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης, η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει για τη διαδικασία μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων του Ε.Λ.Κ.Ε. και το ποσοστό μεταφοράς στην ΤτΕ, βάσει του χρηματοδοτικού προγραμματισμού, των αναγκών των έργων/ προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και των Οδηγών Εφαρμογής αυτών. 5. Ποσοστό μέχρι είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνολικού προϋπολογισμού των έργων που χρηματοδοτούνται και υλοποιούνται μέσω του ΕΛΚΕ, και από οποιονδήποτε πόρο του, όπως το ποσοστό καθορίζεται από την Επιτροπή, την απόφαση ή τη σύμβαση χρηματοδότησης του έργου και στο πλαίσιο που θέτουν οι φορείς χρηματοδότησης και ο παρών Οδηγός, κρατείται για έξοδα λειτουργίας του ΕΛΚΕ και το λειτουργικό κόστος του ΑΕΙ και αποτελεί έσοδό του ΕΛΚΕ. 6. α. Το ποσοστό των ετήσιων εσόδων των περιπτώσεων δ’, ε’, ζ’, η’ και θ' της παραγράφου 1 του άρθρου 51, του Ν.4485/2017 όπως ισχύει, το οποίο μεταβιβάζεται από τον ΕΛΚΕ στον τακτικό προϋπολογισμό του ΑΕΙ, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου, δύναται να κυμαίνεται από πέντε (5%) έως είκοσι (20%). β. Το υπολειπόμενο ποσοστό των ετήσιων εσόδων του ΕΛΚΕ, μετά την αφαίρεση του ποσού της περίπτωσης α', κατανέμεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής, στον ΕΛΚΕ και την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΕΙ, για να αναληφθούν δαπάνες σε βάρος προϋπολογισμού σε έργο ή έργα που δύνανται να εκτείνονται και πέραν του έτους, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του ΑΕΙ, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του ΕΛΚΕ και του Ιδρύματος (όπως φύλαξη, καθαριότητα και συντήρηση εξοπλισμού), για τις ανάγκες της ίδιας περιουσίας ή υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Πανεπιστημίου, εφόσον υπάρχουν, το οποίο δύναται κατ’ ανώτατο όριο να ανέλθει έως το ποσοστό του είκοσι τοις εκατό (20%) των συνολικών δαπανών της λειτουργίας αυτών. 7. α. Σε περίπτωση μη απορρόφησης του ποσού που διατίθεται για τις υποχρεώσεις του τακτικού προϋπολογισμού, το μη απορροφηθέν ποσό μπορεί να αναλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Ιδρύματος του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους, για εξόφληση δαπανών σε βάρος ταμειακών διαθεσίμων. β. Υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων των έργων/προγραμμάτων που εκτείνονται πέραν του έτους και δεν έχουν χρησιμοποιηθεί έως το τέλος του, μεταφέρεται στο επόμενο οικονομικό έτος και με αυτό δύναται να καλύπτονται δαπάνες του επόμενου οικονομικού έτους που αναλαμβάνονται σε βάρος έργων/προγραμμάτων, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. Δ.Π.Θ.. 8. Τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε., ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται υποχρεώσεις σε βάρος του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες για κτηριακές υποδομές του Α.Ε.Ι., για αγορά και συντήρηση ερευνητικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού, για ταμειακές διευκολύνσεις των εκτελούμενων έργων/προγραμμάτων, για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου εταιρειών που ανήκουν κατά πλειοψηφία στο οικείο Α.Ε.Ι., για κάλυψη δημοσιονομικών διορθώσεων, νόμιμων και μη επιλέξιμων δαπανών και για εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και δικαστικών δαπανών. Ποσοστό έως δέκα τοις εκατό (10%) των περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής και απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μπορούν να χρησιμοποιούνται για να αναλαμβάνονται δαπάνες σε βάρος του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. για δαπάνες υποτροφιών και ερευνητικών/εκπαιδευτικών προγραμμάτων νέων επιστημόνων, καθώς και για δαπάνες δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και του Ε.Λ.Κ.Ε. Ειδικά για τα ταμειακά διαθέσιμα έργων/προγραμμάτων, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί και για τα οποία δεν προκύπτει άλλη συμβατική υποχρέωση, επιτρέπεται η διάθεσή τους για χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων της ίδιας ερευνητικής ομάδας. Για τον σκοπό αυτόν, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος, μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου/προγράμματος καταθέτει προς έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών ετήσιο προϋπολογισμό και πρόταση χρήσης του αδιαθέτου υπολοίπου για δράσεις, με στόχο την υποστήριξη της έρευνας. Η διαδικασία ολοκλήρωσης του οικονομικού αντικειμένου του έργου/προγράμματος καθορίζεται στον οικείο Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης του άρθρου 68 του Ν. 4485/2017. 9. Οι κάθε είδους αποζημιώσεις που δίνονται σε δικαιούχους (φοιτητές, νέοι ερευνητές κ.λπ.) στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων κινητικότητας (Erasmus κ.λπ.) ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και καταβάλλονται, σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε προγράμματος, με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων.
 • Με τον προϋπολογισμό του κάθε έργου (ανά οικονομικό έτος) θα πρέπει να προσδιορίζονται από τον/την ΕΥ τα έσοδα και να καθορίζονται τα όρια των δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές του άρθρου 60 του Ν.4485/2017. 2. Οικονομικό έτος είναι η χρονική περίοδος, που περιλαμβάνει τις διοικητικές και οικονομικές πράξεις, οι οποίες σχετίζονται με την ταμειακή διαχείριση και την κίνηση περιουσίας του ΕΛΚΕ. Το οικονομικό έτος αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους. 3. Ως έσοδα του προϋπολογισμού του έργου, ορίζονται οι απαιτήσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου κατά την οποία δημιουργήθηκαν, προβλέπεται να εισπραχθούν κατά το οικονομικό έτος, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. 4. Στα έσοδα αναγνωρίζονται οι απαιτήσεις που καθίστανται απαιτητές κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. Οι απαιτήσεις καθίστανται απαιτητές κατά την ημερομηνία λογιστικοποίησής τους, βάσει παραστατικών και στοιχείων, στους αντίστοιχους λογαριασμούς χρεωστών-πελατών της κατάστασης οικονομικής θέσης των Ε.Λ.Κ.Ε.. Οι πωλήσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων λογίζονται ως έσοδα για τις ανάγκες του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών. 5. Ως έξοδα του προϋπολογισμού ορίζονται οι υποχρεώσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως της χρονικής περιόδου κατά την οποία δημιουργήθηκαν, προβλέπεται να εξοφληθούν μέσα στο οικονομικό έτος, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. Στα έξοδα αναγνωρίζονται οι υποχρεώσεις, οι οποίες, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός, λογιστικοποιούνται, βάσει σχετικού παραστατικού, τιμολογίου ή ισότιμου τίτλου, σε βάρος του αναλυτικού ορίου δαπανών του προϋπολογισμού των ΕΛΚΕ. Οι αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων και οι αγορές αναλώσιμων υλικών λογίζονται ως έξοδα για τις ανάγκες του προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών αναφορών. 6. Τα έσοδα και τα έξοδα εγγράφονται και εμφανίζονται σε έναν ενιαίο προϋπολογισμό. Τα έσοδα και οι δαπάνες δεν μπορεί να πραγματοποιηθούν παρά μόνο αν αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό, υπό τη σχετική ταξινόμηση των λογαριασμών (αρχή ενότητας). Καμία δαπάνη δεν μπορεί να αναληφθεί ή να πραγματοποιηθεί, αν υπερβαίνει το εγκεκριμένο όριο του συνολικού προϋπολογισμού του έργου (αρχή της καθολικότητας). 7. Ο προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ καταρτίζεται σε συνοπτικό και αναλυτικό επίπεδο. Ο συνοπτικός προϋπολογισμός περιλαμβάνει διακριτά τα προβλεπόμενα μη χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα, καθώς και τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα σε κύριες κατηγορίες. Η προκύπτουσα διαφορά μεταξύ των προβλεπόμενων μη χρηματοοικονομικών εσόδων και εξόδων διαμορφώνει το προβλεπόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. 8. Αναλυτικός προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ είναι η αναλυτική πρόβλεψη, μέχρι τέταρτο βαθμό ανάλυσης, των εσόδων και εξόδων για το επόμενο οικονομικό έτος. Στον αναλυτικό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα μη χρηματοοικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσεως έσοδα και τα μη χρηματοοικονομικής και χρηματοοικονομικής φύσεως έξοδα. 9. Η ταξινόμηση της κατηγορίας των εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, περιλαμβάνει την υποχρεωτική ανάπτυξη των λογαριασμών από τον πρώτο έως τη δυνατότητα ανάπτυξης τετάρτου βαθμού. Η ταξινόμηση επιτρέπει τη συμβατότητα με τους λογαριασμούς ΕΣΟΛ 2010 και τη σύγκριση των μεγεθών και του αποτελέσματος των προϋπολογισμών σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης. 10. Τα έσοδα και τα έξοδα του προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3, 4 και 5, λογίζονται, εισπράττονται, εξοφλούνται και διαγράφονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ). Οι εκπτώσεις στα έσοδα και τα έξοδα λογίζονται επίσης σύμφωνα με τα ΕΛΠ. 11. Η πραγματοποίηση της πληρωμής των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ λαμβάνει χώρα στο ίδιο ή σε επόμενο οικονομικό έτος από αυτό του προϋπολογισμού. Αν οι πληρωμές πραγματοποιηθούν σε επόμενο οικονομικό έτος από αυτό του προϋπολογισμού, δεν λογίζονται στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. 12. Για την παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και του ορίου δαπανών, της ανάληψης υποχρεώσεων, της δέσμευσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού, των υποχρεώσεων και της εξόφλησής τους, τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα, συνοπτικό Μητρώο Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017. Στο Μητρώο Δεσμεύσεων τηρούνται, για τον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ αλλά και για κάθε έργο που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ, κατ' ελάχιστον σε ιδιαίτερες στήλες τα ακόλουθα: ο εγκεκριμένος ετήσιος προϋπολογισμός, οι αναμορφώσεις του, η διαμόρφωσή του, οι ανειλημμένες δεσμεύσεις (απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και τροποποιήσεις της), το συνολικό ποσό των δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης του προϋπολογισμού βάσει τιμολογίου ή ισοδύναμου εγγράφου, οι εξοφληθείσες δαπάνες, οι απλήρωτες υποχρεώσεις, οι εκκρεμείς δεσμεύσεις και το ποσό που αντιστοιχεί στο ανεκτέλεστο μέρος του προϋπολογισμού. 13. Κάθε μήνα ο ΕΛΚΕ υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τις δημοσιονομικές αναφορές με απολογιστικά στοιχεία των δαπανών και των εσόδων, καθώς και το τυχόν δημοσιονομικό αποτέλεσμα που προκύπτει. 14. Ο απολογισμός της εκτέλεσης του προϋπολογισμού καταρτίζεται σε συνοπτικό και αναλυτικό επίπεδο. Η κατάσταση του απολογισμού εξόδων περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό, την τελική διαμόρφωσή του, τις ετήσιες συνολικές δεσμεύσεις, τα έξοδα που έχουν λογισθεί στο έτος, τα έξοδα που έχουν εξοφληθεί καθώς και τα απλήρωτα έξοδα. Στον απολογισμό των εσόδων περιλαμβάνεται ο προϋπολογισμός, η τελική διαμόρφωση, τα έσοδα που έχουν λογισθεί, τα έσοδα που έχουν εισπραχθεί και τα ανείσπρακτα έσοδα. 15. Μετά το κλείσιμο της χρήσης (έως τις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους), ο ΕΛΚΕ, με ευθύνη του/της Π.Μ.Ο.Δ.Υ., αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον εγκεκριμένο απολογισμό της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, καθώς και τις προβλεπόμενες, σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες, χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης. 16. Μέρος του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ αποτελεί ο προϋπολογισμός κάθε έργου /προγράμματος που υλοποιείται. Για έργα/προγράμματα που δεν έχουν καθορισμένο χρονικό σημείο λήξης, ο προϋπολογισμός αυτών συντάσσεται σε ετήσια βάση. Ο προϋπολογισμός κάθε έργου/προγράμματος είναι αυτοτελής και διακριτός έναντι των προϋπολογισμών των λοιπών έργων και αφορά σε όλη τη διάρκεια του έργου, η οποία μπορεί να εκτείνεται και πέραν του έτους. Για τα έργα/προγράμματα των οποίων η διάρκεια εκτείνεται πέραν του έτους συντάσσεται: α) συνοπτικός συνολικός προϋπολογισμός για όλη τη διάρκεια του έργου, ο οποίος είναι δημοσιονομικά ουδέτερος, χωρίς να απαιτείται επιμέρους κατανομή των κονδυλίων στα έτη, καθώς και β) αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός του τρέχοντος οικονομικού έτους. 17. Για κάθε έργο/πρόγραμμα η αναλαμβανόμενη οικονομική υποχρέωση, ανεξαρτήτως ποσού, εκτελείται εντός των ορίων του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Κάθε πληρωμή ελέγχεται και παρακολουθείται με βάση τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό κάθε έργου. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πληρωμή καθ' υπέρβαση του συνολικού προϋπολογισμού του κάθε έργου. Πληρωμή που πραγματοποιείται καθ’ υπέρβαση του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του κάθε έργου είναι αυτοδίκαια και απόλυτα άκυρη και ο διατάκτης, ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΛΚΕ και κάθε άλλο συμπράττον όργανο ευθύνονται ατομικά, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον έναντι του ΕΛΚΕ. 18. Ο εγκεκριμένος αναλυτικός ετήσιος προϋπολογισμός κάθε έργου δύναται να αναμορφώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οποτεδήποτε εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους με αίτημα του ΕΥ και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ο.Υ. και έγγραφης συμφωνίας του φορέα χρηματοδότησης, όπου αυτή απαιτείται, και β) σε τριμηνιαία βάση και συγκεκριμένα το αργότερο έως 31.3, 30.6, 30.9 και 31.12 εκάστου οικονομικού έτους, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και σύμφωνη γνώμη του Π.Ο.Υ., εφόσον οι πραγματοποιθείσες δαπάνες που εκτελέστηκαν εντός του τελευταίου ημερολογιακού τριμήνου υπερβαίνουν τα όρια ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του Ν.4485/2017. 19. Ο εγκεκριμένος συνοπτικός συνολικός προϋπολογισμός κάθε έργου αναμορφώνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οποτεδήποτε με αίτημα του ΕΥ και απόφαση της Επιτροπής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ο.Υ. και έγγραφης συμφωνίας του φορέα χρηματοδότησης, όπου αυτή απαιτείται και β) σε τριμηνιαία βάση και συγκεκριμένα το αργότερο έως 31.3, 30.6, 30.9 και 31.12 εκάστου οικονομικού έτους, με απόφαση της Επιτροπής και σύμφωνη γνώμη του Π.Ο.Υ., εφόσον η αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού επηρεάζει τον συνολικό συνοπτικό προϋπολογισμό. 20. Νόμιμες δαπάνες έργων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τον φορέα χρηματοδότησης μη επιλέξιμες, δύναται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό άλλου έργου/ προγράμματος υπό τις προϋποθέσεις ότι: α) είναι εντός των ορίων του προϋπολογισμού του έργου / προγράμματος που πρόκειται να βαρύνουν, β) είναι επιλέξιμες στο έργο/πρόγραμμα αυτό και γ) συμφωνεί ο/η ΕΥ του έργου /προγράμματος. Η μεταφορά της δαπάνης ή της πίστωσης πραγματοποιείται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. 21. Στο πλαίσιο έργου/προγράμματος, μπορεί να εκτελούνται εξειδικευμένες εργασίες για τις ανάγκες άλλου έργου/προγράμματος του ιδίου ή άλλου ΕΥ, έναντι αποζημίωσης του κόστους που αυτές επιφέρουν, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Επιτροπής Ερευνών. 22. Στην παρούσα παράγραφο διατυπώνονται εννοιολογικά οι βασικές κατηγορίες δαπανών ως εξής: • Αμοιβές Πανεπιστημιακών: Η γενική κατηγορία περιλαμβάνει το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών των Πανεπιστημιακών που μετέχουν στο Πρόγραμμα (Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων του Ιδρύματος, καθώς και των ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και διοικητικών υπαλλήλων μόνο του Ιδρύματος) και των μόνιμων ερευνητών των ερευνητικών κέντρων (άρθρο 12 του N.4386/2016 (ΦΕΚ Α' 83). • Αμοιβές Τρίτων με ανάθεση έργου: Η γενική κατηγορία περιλαμβάνει το σύνολο των ακαθάριστων αμοιβών (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) που θα διατεθεί σε όσους εργαστούν στο πρόγραμμα για την εκτέλεση ενός μέρος του έργου. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και οι αμοιβές των φοιτητών, των υποτρόφων, των καταρτιζόμενων (όταν το έργο αφορά κατάρτιση), καθώς και οι αμοιβές υπαλλήλων άλλων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και φορέων του Δημοσίου (διοικητικοί υπάλληλοι, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ). • Αμοιβές Τρίτων με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου: Η γενική κατηγορία περιλαμβάνει το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές για όσους απασχοληθούν στο έργο με εξαρτημένη σχέση εργασίας. • Εξοπλισμός (όργανα και υλικά): Η γενική κατηγορία περιλαμβάνει το σύνολο της αξίας των προμηθειών (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για πάγιο εξοπλισμό, όργανα, λογισμικό και εν γένει μη αναλώσιμα υλικά που προβλέπεται να αγοραστούν για τις ανάγκες του έργου. • Μετακινήσεις: Η γενική κατηγορία περιλαμβάνει το σύνολο της δαπάνης για τις μετακινήσεις των μελών της ερευνητικής ομάδας του έργου στο εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό. • Αναλώσιμα-Λοιπά: Η γενική κατηγορία περιλαμβάνει το σύνολο της αξίας (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) των αναλώσιμων (μη διαρκών) υλικών που προβλέπονται για την πραγματοποίηση του έργου, καθώς και το ποσό των δαπανών για διάφορα μικροέξοδα, φωτοτυπίες, εκτυπώσεις, συντηρήσεις, βιβλία, όπως και κάθε μορφής υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στις υπόλοιπες κατηγορίες και πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου. • Γενικά Έξοδα: Η γενική κατηγορία περιλαμβάνει και το ποσό παρακράτησης του άρθρου 59 του Ν.4485/2017, το οποίο υπολογίζεται επί του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου, ο οποίος θα επιβαρύνεται με απόδοση ποσοστού (υπέρ του ΕΛΚΕ ύψους 12%). Σημειώνεται ότι: α. Σε περίπτωση που για λόγους ομαλής υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του προγράμματος κρίνεται απαραίτητη η παράταση/μετάθεση της σχετικής (υπέρ του ΕΛΚΕ) απαίτησης, ο/η ΕΥ θα πρέπει να υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα το οποίο θα εξετάζεται από την Επιτροπή Ερευνών, β. το ποσοστό παρακράτησης μπορεί να αυξάνεται μέχρι το μέγιστο 25% σε κάθε περίπτωση που ο χρηματοδότης το επιτρέπει και ο/η ΕΥ προκάλεσε δαπάνες σε βάρος του Ειδικού Λογαριασμού στη διαχείριση προγενέστερων έργων, και γ. στις περιπτώσεις έργων που εντάσσονται σε δράσεις στις οποίες η κράτηση υπέρ διαχειριστικών εξόδων του ΕΛΚΕ είναι χαμηλότερη από το προβλεπόμενο ποσοστό (όπως τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Erasmus+ κ.α.), ο/η εκάστοτε ΕΥ τέτοιου είδους δράσης, οφείλει να συνεισφέρει με διάθεση ποσού επί των άμεσων δαπανών του έργου του (έως του προβλεπόμενου ύψους των κρατήσεων 12%) με αντικείμενο την υποβοήθηση από τον ΕΛΚΕ στη διαχείριση - υλοποίηση του έργου της σχετικής δράσης, με γνώμονα την ομαλή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου. Σε περίπτωση που το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν επιτρέπει την ως άνω διαδικασία, θα υποβάλλεται στην Επιτροπή, - προς εξέταση - τεκμηριωμένο αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου. Από τις διατάξεις της παρούσης εξαιρούνται τα έργα στα οποία στον προϋπολογισμό τους περιλαμβάνονται δαπάνες ίδιας συμμετοχής. Στα έργα αυτά το ποσοστό των κρατήσεων υπολογίζεται επί του συνολικού ποσού των χρηματοδοτήσεων και καθορίζεται από το φορέα χρηματοδότησης. 23. Για τα έργα στα οποία προβλέπεται ειδική κατηγοριοποίηση δαπανών, ο/η ΕΥ συμπληρώνει ειδική φόρμα, με τις κατηγορίες που προβλέπονται και είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου συμβολαίου ή Τεχνικού Δελτίο Έργου, σύμφωνα με τους κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών του προγράμματος. 24. Για να είναι επιλέξιμη μία δαπάνη για το οικείο έργο, θα πρέπει να συγκεντρώνει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: α. να είναι νόμιμη και κανονική, β. να πραγματοποιείται εντός της διάρκειας του έργου, γ. να είναι λογική, δηλαδή να τηρούνται οι αρχές της χρηστής διαχείρισης και της οικονομίας, και δ. να έχουν ακολουθηθεί οι διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των έργων (εθνική νομοθεσία και νομικό πλαίσιο της σύμβασης χρηματοδότησης).
 • 1. Η Επιτροπή καταρτίζει και υποβάλλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων μέχρι την 31 η Ιουλίου σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού του για το επόμενο έτος. 2. Αν το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού, που υποβάλλεται δεν είναι συμβατό με το δεσμευτικό στόχο και το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που περιλαμβάνονται στις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή του εποπτεύοντος Υπουργείου, η ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου παρέχει οδηγίες για τη διόρθωση του σχεδίου του συνοπτικού προϋπολογισμού και το επιστρέφει μαζί με τις οδηγίες. Ακολούθως, η Επιτροπή, σύμφωνα με τις οδηγίες και υποβάλλει αναθεωρημένο σχέδιο στη ΓΔΟΥ του εποπτεύοντος Υπουργείου μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται στις οδηγίες. 3. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ καταρτίζεται από την Επιτροπή, εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό Παιδείας και θρησκευμάτων, έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου από το έτος στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισμός. Ο αναλυτικός προϋπολογισμός εγκρίνεται από τον Υπουργό, ύστερα από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων, ως προς τη συμφωνία του με το σχέδιο του συνοπτικού προϋπολογισμού.. 4. Ο αρχικός συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός κάθε ΕΛΚΕ δύναται να αναμορφώνεται σε μηνιαία βάση, κατά τη διάρκεια του έτους, με απόφαση της Επιτροπής, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ο.Υ. του οικείου ΕΛΚΕ και με την προϋπόθεση τήρησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής ουδετερότητας του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου, ενσωματώνοντας τις αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των έργων/ προγραμμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί. Ο ΕΛΚΕ ενημερώνει τον ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων, για κάθε αναμόρφωση του συνολικού του προϋπολογισμού. 5. Τυχόν απόκλιση του εγκεκριμένου αποτελέσματος του προϋπολογισμού από την αντίστοιχη αναμόρφωση, υπό την προϋπόθεση τήρησης δημοσιονομικής ουδετερότητας, δεν αποτελεί λόγο επιβολής κυρώσεων. 6. Η δημοσιονομική ουδετερότητα επιτυγχάνεται με ισόποση αναμόρφωση των εσόδων του προϋπολογισμού των έργων εντός του ιδίου έτους που εκτελείται ο προϋπολογισμός ή στο αμέσως επόμενο, της εκτέλεσης του προϋπολογισμού οικονομικό έτος, σε περιπτώσεις αναμόρφωσης των δαπανών των έργων.
 • Ανάληψη υποχρέωσης ορίζεται η διοικητική πράξη με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έργου/ προγράμματος ανά έτος και δεσμεύεται το σύνολο αυτών. 1. Για τις αναλήψεις υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού ενός έργου ισχύουν, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 66 του Ν.4270/2014 και του Π.Δ.80/2016, τα εξής: α. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται από τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης εκτέλεσης του έργου/ προγράμματος από τον ΕΛΚΕ, δηλαδή μετά: i) την έκδοση απόφασης της Επιτροπής περί αποδοχής διαχείρισης του έργου, η οποία επέχει θέση απόφασης έγκρισης του συνόλου των δαπανών του έργου και ii) την απόφαση της Επιτροπής περί έγκρισης του προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος ή της τροποποίησης του, και ένταξής του στον προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 17 και 19 του άρθρου 60 και στην παράγραφο 4 του άρθρου 61 του Ν.4485/2017, β. η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δύναται να αφορά είτε το σύνολο των πιστώσεων του έργου ανά έτος, συνοδευόμενη από κατάσταση κατανομής τους ανά κατηγορία δαπάνης, είτε το σύνολο των πιστώσεων συγκεκριμένης κατηγορίας δαπάνης του προϋπολογισμού του έργου/ προγράμματος ανά έτος, και γ. για την έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: Ο/η Π.Ο.Υ. της Μονάδας καταρτίζει σχέδιο απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, στο οποίο βεβαιώνει δια της υπογραφής του ότι το σύνολο των πιστώσεων, των οποίων η δέσμευση ζητείται, και η κατανομή αυτών ανά κατηγορία δαπάνης, ή αντίστοιχα το σύνολο των πιστώσεων ανά κατηγορία δαπάνης, είναι σύμφωνη με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου για το τρέχον οικονομικό έτος, και αποστέλλει αυτήν προς υπογραφή στον/ην Πρόεδρο της Επιτροπής. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΛΚΕ με μοναδικό αύξοντα αριθμό και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 2. Η πραγματοποίηση οποιοσδήποτε δαπάνης εις βάρος του προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος είναι νόμιμη, εφόσον είναι εντός των ορίων του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος. 3. Σε περίπτωση αναμόρφωσης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος εντός του ίδιου οικονομικού έτους, απαιτείται η τροποποίηση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, σύμφωνα με τον αναμορφωμένο προϋπολογισμό του έργου/προγράμματος κατά τη διαδικασία που ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 4. Η απόφαση περί τροποποίησης της ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και καταλαμβάνει δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο, ακόμα και καθ' υπέρβαση της προηγούμενης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Σε περίπτωση που η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος αφορά σε μείωση της πίστωσης μιας ή περισσοτέρων κατηγοριών δαπανών αυτού, δεν απαιτείται η έκδοση ανακλητικής απόφασης (ανατροπής). 5. Για υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ύψους ποσού, οι οποίες αναλαμβάνονται και βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος (πολυετείς υποχρεώσεις) απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Ερευνών, κατά παρέκκλιση της παρ.1 του άρθρου 67 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει. 6. Με την έναρξη κάθε οικονομικού έτους μπορεί να δεσμεύονται στον προϋπολογισμό του οικείου ΕΛΚΕ, πιστώσεις που αφορούν σε δεσμευμένες πιστώσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους χωρίς να απαιτείται να εκκρεμεί σχετική υποχρέωση. 7. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης στο σύνολό ή μέρος αυτής εντός του οικονομικού έτους, αυτή ανακαλείται κατόπιν σχετικής απόφασης του Προέδρου της Επιτροπής, κατά το μέρος των πιστώσεων του έργου ανά κατηγορία δαπάνης που δεν εκτελέστηκαν. Η σχετική ανακλητική απόφαση εκδίδεται με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» το αργότερο έως την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους.
 • 1. Ο έλεγχος των δαπανών του ΕΛΚΕ που ασκείται από τη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του Δ.Π.Θ. συνίσταται στην εξέταση των νόμιμων δικαιολογητικών και αποβλέπει στη διακρίβωση του κατά πόσον η δαπάνη: α. Προβλέπεται από διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί λειτουργικές ανάγκες του ΕΛΚΕ ή συντελεί στην εκπλήρωση των σκοπών του και υπάρχει για αυτή διαθέσιμη πίστωση (έλεγχος νομιμότητας), και β. έχει νόμιμα αναληφθεί, η σχετική απαίτηση δεν έχει παραγραφεί και επισυνάπτονται τα νόμιμα δικαιολογητικά (έλεγχος κανονικότητας). Κατά τον ασκούμενο έλεγχο εξετάζονται και τα παρεμπιπτόντως αναφυόμενα ζητήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων για το δεδικασμένο και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (παρεμπίπτων έλεγχος). 2. Με απόφαση του/της Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων εκδίδεται Κανονισμός σχετικά με την εκτέλεση δαπανών, στον οποίον καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης, εξόφλησης των δαπανών που διενεργούνται για τις ανάγκες των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων μέσω του ΕΛΚΕ, της ηλεκτρονικής διακίνησης των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 • 1. Με σκοπό την απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων/προγραμμάτων, δύναται να εγκρίνεται, από την Επιτροπή, μετά από τεκμηριωμένο αίτημα των ΕΥ, ταμειακή διευκόλυνση /δανειοδότηση των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων, καθώς και χορήγηση προκαταβολών. 2. Η Επιτροπή, ύστερα από εισήγησή της και απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., από τα ταμειακά περιουσιακά διαθέσιμα δανειοδοτεί, με τη μορφή ταμειακής διευκόλυνσης, έργα/προγράμματα τα οποία έχουν εγκριθεί, από τον φορέα χρηματοδότησης και έχει υπογράφει η σχετική σύμβαση για την υλοποίησή τους. Δεν είναι δυνατή η ταμειακή διευκόλυνση έργων χωρίς συμβατικά εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. 3. Οι ταμειακές διευκολύνσεις προβλέπονται για έργα που χρηματοδοτούνται άμεσα ή έμμεσα από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς πόρους, με εξαίρεση αυτά που χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι από την πρόσκληση ή και τη σύμβαση – τεχνικό δελτίο του έργου τίθεται ως προϋπόθεση η ύπαρξη πιστοποιημένων δαπανών, προκειμένου να καταβληθεί η χρηματοδότηση από τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης του έργου ή εν γένει επιβάλλεται η χρηματοδότηση προκειμένου να εκπληρωθούν αναληφθείσες προβλεπόμενες νομικές δεσμεύσεις. Η ταμειακή διευκόλυνση χορηγείται συνήθως στις ακόλουθες περιπτώσεις: α. Πρώτη προτεραιότητα έχουν τα προγράμματα που δεν απαιτούν προχρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής τους, αλλά για την καταβολή του τελικού υπολοίπου του προϋπολογισμού τους (αποπληρωμή), σύμφωνα με την Σύμβαση χρηματοδότησης ή το Τεχνικό Δελτίο τίθεται ως προϋπόθεση, η ύπαρξη/υποβολή εξοφλημένων δαπανών β. Δεύτερη προτεραιότητα προχρηματοδότησης έχουν τα προγράμματα που η σχετική διαδικασία (ταμειακή διευκόλυνση από το αποθεματικό του ΕΛΚΕ), απαιτείται για την πιστοποίηση των δαπανών τους. Τα προγράμματα αυτά δανειοδοτούνται με τους εξής όρους: (i) Θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ένταξη του έργου από το φορέα χρηματοδότησης, και (ii) το χρέος του προγράμματος δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία χρονική στιγμή το 30% του προϋπολογισμού του γ. Τρίτη προτεραιότητα προχρηματοδότησης έχουν προγράμματα των οποίων η χρηματοδότηση καθυστερεί υπερβολικά, και δημιουργείται πρόβλημα στην ομαλή εκτέλεση του έργου. Δάνεια προς αυτά τα προγράμματα δεν μπορεί να ξεπερνούν το 15% του προϋπολογισμού τους. Σημειώνεται ότι η εν λόγω προτεραιότητα προχρηματοδότησης δεν περιλαμβάνει ταμειακές διευκολύνσεις για τις περιπτώσεις αμοιβών τρίτων που αφορούν σε μη δεδουλευμένες απολαβές και αμοιβές μόνιμου προσωπικού του Ιδρύματος που αφορούν σε δεδουλευμένες απολαβές. Σημειώνεται ότι η τακτοποίηση των ως άνω ταμειακών διευκολύνσεων, διεκπεραιώνεται αυτόματα - από το αρμόδιο τμήμα της Μ.Ο.Δ.Υ. - με την καταβολή της αμέσως επόμενης χρηματοδότησης. Σε περίπτωση που για λόγους ομαλής υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου/ προγράμματος κρίνεται απαραίτητη η παράταση/μετάθεση της σχετικής υποχρέωσης, ο/η ΕΥ θα πρέπει να υποβάλλει αιτιολογημένο αίτημα το οποίο θα εξεταστεί από την Επιτροπή Ερευνών. Η ευθύνη επιστροφής των ταμειακών διευκολύνσεων, βαρύνει αποκλειστικά τον/την ΕΥ του έργου, ο/η οποίος/α, υποχρεούται να επιστρέφει, σε περίπτωση που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συμβατικές υποχρεώσεις του διαχειριζόμενου έργου. 4. Εναλλακτικά ένα έργο/πρόγραμμα είναι δυνατόν να προσφέρει ταμειακή διευκόλυνση σε ένα άλλο, εφόσον δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός στη σύμβαση χρηματοδότησης και επιπλέον πληρούνται σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α. Το επωφελούμενο έργο έχει ομαλή πορεία όσον αφορά στην υλοποίηση του φυσικού του αντικειμένου, β. δεν προκαλείται πρόβλημα στη ροή του έργου που παρέχει την ταμειακή διευκόλυνση, και γ. το έργο που δέχεται την ταμειακή διευκόλυνση δεν βρίσκεται στη φάση της αποπληρωμής.
 • Στα έργα/προγράμματα, ο ΕΛΚΕ απασχολεί τις εξής κατηγορίες προσωπικού: 1. Μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος με πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετο έργο, η εκτέλεση του οποίου εγκρίνεται από την Επιτροπή, εφόσον η σχετική πρόβλεψη περιλαμβάνεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου και εντός του ανώτατου ορίου αμοιβής. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή σε έργα/προγράμματα του ΕΛΚΕ δεν απαιτείται προηγούμενη άδεια υπηρεσιακού συμβουλίου. 2. α. Πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό, που απαιτείται για την εκτέλεση κάθε έργου και δεν είναι μέλος του προσωπικού του Ιδρύματος. Το προσωπικό αυτό απασχολείται με σύμβαση ανάθεσης έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με αποφάσεις της Επιτροπής ΕΛΚΕ χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων εγκρίθηκαν και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του κάθε έργου ή προγράμματος, ενώ παράλληλα οι εν λόγω συμβάσεις συνδέονται με το παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου για το οποίο συνάπτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν.2190/1994 και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 23 του άρθρου 2 του Ν.2621/1998 και του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα για τις ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. β. Φοιτητές και λοιπό επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό δύναται να απασχολείται ευκαιριακά στο πλαίσιο ερευνητικών ή άλλων έργων του ΕΛΚΕ. 3. Η επιλογή του προσωπικού της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 πραγματοποιείται ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τήρηση της αρχής της διαφάνειας και της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Ειδικότερα: α. Η πρόσκληση δημοσιεύεται κατ' ελάχιστο στην ιστοσελίδα του οικείου ΑΕΙ και όπου απαιτεί η Επιτροπή και ο φορέας χρηματοδότησης του έργου, στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιείται η συγκεκριμένη πρόσκληση και αναρτάται στη Διαύγεια, β. η ελάχιστη προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους είναι δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, και γ. η διατύπωση των προσκλήσεων γίνεται με τρόπο ώστε να αποκλείεται η στόχευση σε εξατομικευμένες περιπτώσεις. Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων αντιστοιχούν σε κριτήρια ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και επιστημονικής αξιολόγησης, τα οποία εξασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση της προς ανάθεση σύμβασης εργασίας ή έργου. Η συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής προβλέπεται μόνο όπου είναι αυτό απολύτως αναγκαίο και προσδιορίζονται με τρόπο αντικειμενικό τα στοιχεία εκείνα που θα αξιολογηθούν με αυτήν, δ. οι υποψηφιότητες αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία εισηγείται στην Επιτροπή. Η Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του Ιδρύματος, όπως ΔΕΠ,ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, διοικητικό προσωπικό και συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου. Η Επιτροπή παραμένει ίδια καθ' όλη τη διάρκεια κάθε έργου. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ' βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής συντρέχει το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου, αυτό οφείλει να το γνωστοποιήσει εγγράφως προς τα λοιπά μέλη της Επιτροπής ζητώντας την αντικατάστασή του, ε. κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της σχετικής απόφασης της Επιτροπής στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ. Αρμόδια να εξετάσει τις ενστάσεις είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται κάθε έτος με απόφαση της Επιτροπής και μπορεί να είναι ενιαία για όλα τα έργα. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη, προερχόμενα από το προσωπικό του Πανεπιστημίου, όπως ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και διοικητικό και συγκροτείται κάθε έτος με απόφαση της Επιτροπής. Το ένα τακτικό μέλος είναι υποχρεωτικά μέλος ΔΕΠ. Δεν επιτρέπεται τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων να έχουν σχέσεις συγγένειας έως γ’ βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με οποιονδήποτε υποψήφιο. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ’, και στ.το προσωπικό που ασκεί ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, του οποίου η συμμετοχή του στο έργο είναι ουσιώδης για την εκτέλεσή του και το οποίο αξιολογείται στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής για τη χρηματοδότηση του έργου, συμμετέχει στο έργο χωρίς άλλη διαδικασία επιλογής. Εφόσον ο φορέας χρηματοδότησης δεν προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης του προσωπικού που ασκεί ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο, η επιλογή του εν λόγω προσωπικού πραγματοποιείται από την Επιτροπή, είτε ύστερα από εισήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου είτε ύστερα από πρόσκληση και αξιολόγηση κατά την ανωτέρω διαδικασία. 4. Στις περιπτώσεις απασχόλησης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή έργου καταβάλλονται σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου και οι κάθε φύσης εργοδοτικές εισφορές που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 5. Οι πάσης φύσεως αποδοχές των αμειβόμενων από τη Μονάδα καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. 6. Η πληρωμή της αμοιβής του κάθε δικαιούχου πραγματοποιείται σε τραπεζικό λογαριασμό του, που τηρείται σε οποιαδήποτε τράπεζα. 7. Η πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού του Ιδρύματος υπόκειται στους παρακάτω περιορισμούς: α. Το ύψος της πρόσθετης αμοιβής ανά μήνα για κάθε πανεπιστημιακό δεν μπορεί να υπερβαίνει το σύνολο (100%) των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών που λαμβάνει από τη θέση του στο Πανεπιστήμιο. β. Επιπλέον του προηγούμενου περιορισμού, οι πρόσθετες αμοιβές από συγχρηματοδοτούμενα έργα και έργα που χρηματοδοτούνται από δημόσιους ή εθνικούς πόρους, αθροιζόμενες με τις ακαθάριστες τακτικές αμοιβές δεν πρέπει να υπερβαίνουν και τις μεικτές μηνιαίες αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται. γ. Κατ' εξαίρεση οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες πλήρους απασχόλησης σύμφωνα με την αριθμ.174/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από το Υπουργείο Οικονομικών (ΑΔΑ:ΩΚΝΛΟΡΡΕ-94Ξ), οι οποίοι απασχολούνται σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους δεν αποτελούν αμοιβές από κατοχή δεύτερης θέσεως και ως εκ τούτου, μπορούν να υπερβούν το όριο του 100% των μηνιαίων τακτικών μικτών αποδοχών τους ακόμα και χωρίς να ενταχθούν στην κατηγορία άσκησης ελευθερίου επαγγέλματος με έναρξη επιτηδεύματος και έκδοση τιμολογίου. δ. Ειδικότερα οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, θα πρέπει να εκδίδουν τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών προκειμένου να λαμβάνουν από τον ΕΛΚΕ τις αμοιβές τους από τη συμμετοχή τους σε κάθε είδους προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτούνται είτε από διεθνείς, συμπεριλαμβανομένων και των έργων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε από ιδιωτικούς πόρους (π.χ. ιδιωτικές εταιρείες, διεθνείς οργανισμοί). ε. Οι δαπάνες για αμοιβές του υφιστάμενου προσωπικού που απασχολείται σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συγχρηματοδοτούμενα ΕΣΠΑ υπολογίζονται με βάση το συνολικό πραγματικό χρόνο απασχόλησης του προσωπικού στο έργο και το μεικτό ωριαίο κόστος απασχόλησης. στ. Οι περιορισμοί που αφορούν τις πρόσθετες αμοιβές, καθώς και το μέγιστο αριθμό ωρών πρόσθετης απασχόλησης, ισχύουν για το σύνολο των προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει κάθε Πανεπιστημιακός. ζ. Τα μέλη ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΠ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν επ’ αμοιβή σε ερευνητικά προγράμματα και λοιπές αμοιβές για την άσκηση ιδιωτικού έργου επ' αμοιβή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 31 του N.3528/2007). η. Σημειώνεται ότι οι διοικητικοί υπάλληλοι (μόνιμοι και ΙΔΑΧ), επιτελούν διοικητικό έργο και ως εκ τούτου, δεν συνυπολογίζονται για την κάλυψη της ιδίας συμμετοχής, η οποία αφορά αποκλειστικά σε ερευνητική δραστηριότητα. 8. Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και η απασχόλησή τους στο έργο είναι περιστασιακή, δύναται να αμείβονται με Τίτλο Κτήσης. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για όλα τα έργα, στα οποία απασχολείται ο μη επιτηδευματίας συνεργάτης. Το συνολικό ποσό της αμοιβής τους δεν μπορεί να ξεπερνά ετησίως τις 10.000,00 €. 9. Συνταξιούχοι του Δημοσίου δύνανται να απασχολούνται μόνο με σύμβαση μίσθωσης έργου στα έργα που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ. Για την καταβολή της αμοιβής τους, πρέπει να προσκομίζεται στον ΕΛΚΕ η σχετική δήλωση τους προς την αρμόδια Διεύθυνση Υπηρεσίας Συντάξεων για την απασχόλησή τους. Οι συνολικές απολαβές αυτών, υπόκεινται στον περιορισμό του ανώτατου ορίου αποδοχών του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου. Στο ποσό αυτό δε συμπεριλαμβάνονται οι αμοιβές από κάθε είδους ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα που εκτελούνται από τον ΕΛΚΕ, τα οποία χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους. 10. Για τις αμοιβές των υπαλλήλων άλλων φορέων του Δημοσίου με Τίτλο Κτήσης απαιτείται, κατά την έναρξη της απασχόλησής τους στο έργο, άδεια του υπηρεσιακού συμβουλίου του φορέα κύριας απασχόλησής τους για τη συμμετοχή τους στο έργο. Στην άδεια βεβαιώνεται ότι η συμμετοχή τους στο έργο δεν παρακωλύει την εργασία τους και γίνεται σε χρόνο πέραν του υπηρεσιακού τους ωραρίου. Για την καταβολή της αμοιβής τους απαιτείται βεβαίωση από το φορέα κύριας απασχόλησής τους ότι έχουν δηλώσει τις αμοιβές τους σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 6 του N.1256/1982. 11. Για τις περιπτώσεις των αλλοδαπών ερευνητών προερχόμενων από τρίτες χώρες, θα πρέπει να προσκομίζεται αντίγραφο της βίζας τους. Εάν οι αλλοδαποί ερευνητές (είτε από ευρωπαϊκές είτε από τρίτες χώρες) προέρχονται από κάποιο ίδρυμα του εξωτερικού (π.χ. Πανεπιστήμιο, Ερευνητικό Ινστιτούτο κ.λπ.), θα πρέπει να συνυποβάλλουν και εγκριτική επιστολή του φορέα κύριας απασχόλησής τους, με την οποία να τους δίνεται η άδεια μετακίνησης και ερευνητικής εργασίας στο εξωτερικό έναντι πρόσθετης αμοιβής. 12. Οι δαπάνες για αμοιβές του προσωπικού που απασχολείται σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα στη βάση σύμβασης εξαρτημένης εργασίας υπολογίζονται με βάση το συνολικό πραγματικό χρόνο απασχόλησης του προσωπικού στο έργο και το μεικτό ωριαίο κόστος απασχόλησης του προσωπικού αυτού για το δικαιούχο. Το έκτακτο προσωπικό, που απασχολείται σε έργα που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, απασχολείται υπό τις οδηγίες του/της ΕΥ στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά από τους όρους χρηματοδότησης ή το Τεχνικό Δελτίο του έργου. 13. Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, υποψήφιοι διδάκτορες, εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύνανται να προσλαμβάνονται ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι διά πράξεως του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, το οποίο καθορίζεται στη σύμβαση. Η αμοιβή τους δίδεται από υποτροφίες και πόρους του αντίστοιχου Τμήματος. 14. α. Σε περίπτωση συναινετικής διακοπής μιας σύμβασης, απαιτείται επιστολή του/της ΕΥ προς την Επιτροπή με την οποία θα γνωστοποιεί τη διακοπή της σύμβασης και την έγγραφη παραίτηση του/της αναδόχου, όπου θα αναφέρεται ρητά ότι παραιτείται κάθε δικαιώματος που απορρέει από την υπογεγραμμένη σύμβαση. Το έντυπο πρέπει να κατατίθενται πέντε (5)μέρες το αργότερο μετά την αιτούμενη ημερομηνία διακοπής της σύμβασης. β. Σε περίπτωση καταγγελίας μιας σύμβασης, απαιτείται επιστολή του/της ΕΥ προς την Επιτροπή, με την οποία θα αιτείται τη διακοπή της σύμβασης. Στη συνέχεια συντάσσεται δήλωση προς τον/την συμβαλλόμενο, που θα γνωστοποιεί και θα αναφέρει τους λόγους καταγγελίας.
 • 1. Οι μετακινήσεις των μελών της ομάδας εκτέλεσης του έργου/ προγράμματος στο εσωτερικό και το εξωτερικό, ανεξάρτητα από τη συμβατική σχέση απασχόλησής τους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου/ προγράμματος, πραγματοποιούνται μέσα στα όρια του προϋπολογισμού που έχει εγκρίνει ο ΕΛΚΕ. Στους μετακινούμενους καταβάλλονται σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου οι δαπάνες μετακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ’ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.4336/2015 (Α' 94). 2. Οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.4336/2015. Οι εν λόγω μετακινήσεις (δαπάνες ταξιδιού, δαπάνες διαμονής, ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση) καθορίζονται στον Οδηγό Διαχείρισης και Χρηματοδότησης. Οι ημέρες εκτός έδρας των μετακινουμένων για τις ανάγκες εγκεκριμένου έργου δεν υπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας που τυχόν ισχύει για το προσωπικό των ΑΕΙ. 3. Οι δαπάνες μετακίνησης των παραγράφων 1 και 2 καταβάλλονται στον/στην μετακινούμενο μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης, με μόνη προϋπόθεση την υποβολή στην Μονάδα των σχετικών παραστατικών που την αποδεικνύουν, όπου αυτά προβλέπονται. Η έκδοση των σχετικών παραστατικών πραγματοποιείται στα στοιχεία του μετακινούμενου. 4. Ειδικά για τη μετακίνηση και διαμονή προσκεκλημένων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο ενός έργου/προγράμματος που υλοποιεί ο ΕΛΚΕ, οι οποίοι δεν αποτελούν μέλη της ομάδας έργου/προγράμματος, δύναται να εφαρμόζονται είτε οι διαδικασίες του παρόντος άρθρου είτε οι διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4485/2017.
 • 1. Η σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών υπηρεσιών (α. εκπόνησης μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και β. γενικών υπηρεσιών) και έργων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, αυτοτελώς ανά έργο και ανά κατηγορία δαπάνης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.4412/2016 ως προς τη μέθοδο υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. 2. Οι απαιτούμενες πράξεις αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.4412/2016 (Α' 147). Συγκεκριμένα: α. Πρωτογενές αίτημα συνιστά το αίτημα αποδοχής διαχείρισης έργου/προγράμματος, συνοδευόμενο από τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισμό ανά κατηγορία δαπάνης. β. Εγκεκριμένο αίτημα εκτέλεσης δαπάνης συνιστά η απόφαση έγκρισης ή αναμόρφωσης του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος. γ. Για δαπάνη που αφορά σύναψη δημόσιας σύμβασης (προμηθειών και γενικών υπηρεσιών) που εκτελείται με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, απαιτείται απόδειξη έρευνας αγοράς, εφόσον το ποσό της δαπάνης υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Οι αποφάσεις απευθείας ανάθεσης και λοιπές πράξεις καταχωρίζονται στο ΚΗΜΔΗΣ για αξία μεγαλύτερη ή ίση του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 3. Οι μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή συμβατικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των χρηματοδοτούμενων έργων, πραγματοποιούνται με τον ακόλουθο τρόπο: α. Μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά, και β. μισθώσεις που για καθεμία το συνολικό ετήσιο μίσθωμα υπερβαίνει τα είκοσι χιλιάδες (20.000,00) ευρώ γίνονται με μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.715/1979.
 • Η απόσβεση του πάγιου εξοπλισμού των έργων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του N.4172/2013, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ. 8β του άρθρου 24 του N.4386/2016. Πιο αναλυτικά: 1. Το κόστος κτήσης των παγίων, η αξία των οποίων είναι μέχρι 1.500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αποσβένεται εφάπαξ μέσα στη χρήση κατά την οποία για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. 2. Το κόστος κτήσης των παγίων, η αξία των οποίων είναι μεγαλύτερη των 1.500 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αποσβένεται με ετήσιο συντελεστή 40% αρχής γενομένης της χρήσης κατά την οποία για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. 3. Η απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα, εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά κατά αναλογία του χρονικού διαστήματος με συντελεστή απόσβεσης 40%. 4. Οι επιλέξιμες δαπάνες απόσβεσης για κάθε έργο αφορούν αποκλειστικά την περίοδο υλοποίησης του έργου και ειδικότερα τη χρονική περίοδο που τα πάγια χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του έργου. Ως εκ τούτου, οι ΕΥ των έργων θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι προμήθειες των παγίων (και των αντίστοιχων διαγωνιστικών διαδικασιών όπου απαιτούνται) να ολοκληρώνονται τάχιστα αμέσως μετά την έναρξη των έργων, ώστε να είναι δυνατή η απόσβεσή τους εντός της διάρκειας υλοποίησης (ελάχιστο διάστημα 30 μηνών έως την ημερομηνία λήξης των έργων). 5. Στις περιπτώσεις που οι προμήθειες των παγίων πραγματοποιούνται μεταγενέστερα για λόγους ανωτέρας βίας, θα πρέπει να υποδεικνύεται με δήλωση του/της ΕΥ, η πηγή χρηματοδότησης από την οποία θα καλυφθεί η αναπόσβεστη αξία του παγίου.
 • 1. Σε έργα που δεν ορίζεται η χρονική διάρκεια τους από τον χρηματοδότη, η διάρκεια τους καθορίζεται στα τρία έτη. 2. Σε κάθε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των έργων εντός της καθορισμένης χρονικής τους διάρκειας, με τη λήξη τους ο/η ΕΥ οφείλει να υποβάλει έκθεση των πεπραγμένων, αναφορά του υπολοίπου του προϋπολογισμού και των λοιπών προς εκτέλεση δραστηριοτήτων και ένα εφικτό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτού. 3. Σε περίπτωση που σε κάποιο έργο έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και το οικονομικό του αντικείμενο και παύει η δοσοληπτική του κίνηση για διάστημα πέραν του έτους, θα ενημερώνεται ο/η ΕΥ από το αρμόδιο τμήμα της Μονάδας, είτε για την δυνατότητα μεταφοράς του ταμειακού υπολοίπου σε νέο έργο είτε της εκταμίευσης του υπολοίπου του λογαριασμού και ολοκλήρωσης/περάτωσης του έργου. Αν το αδιάθετο υπόλοιπο εκάστου έργου δεν χρησιμοποιηθεί από τον/την ΕΥ για τους σκοπούς αυτούς, η Μονάδα με απόφαση της Επιτροπής θα απορροφά το κονδύλιο αυτό, εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο χρηματοδότης. 4. Παράταση του έργου δίνεται είτε ύστερα από αίτηση του/της ΕΥ που συνοδεύεται από έγγραφο του Φορέα Χρηματοδότησης (όπου απαιτείται) και την έγκριση του ειδικού επταμελούς οργάνου της Επιτροπής.
 • Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία κάθε είδους των οποίων η προμήθεια πραγματοποιείται για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων, σε βάρος των πιστώσεων του ΕΛΚΕ, τα οποία εγκαθίστανται ή τοποθετούνται σε χώρους του Ιδρύματος, καταχωρούνται σε Μητρώο Παγίων. Με τη λήξη των έργων και ανάλογα με τις συμβατικές του δεσμεύσεις, τα πάγια περιουσιακά στοιχεία διατίθενται στο οικείο Τμήμα που ανήκει οργανικά ο ΕΥ. Η διαδικασία παράδοσης/παραλαβής καθορίζεται ως εξής: 1. Ο ΕΥ (παραδίδων), με την υποβολή της τελικής έκθεσης του έργου αιτείται την έναρξη της διαδικασίας παράδοσης του αποκτηθέντος εξοπλισμού. Ο κατάλογος των παγίων κοινοποιείται με ευθύνη του ΕΛΚΕ στον Πρόεδρο του Τμήματος. Σε περίπτωση επικείμενης αφυπηρέτησης του Επιστημονικά Υπεύθυνου η σχετική εισήγηση πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος ή τον Διευθυντή του Τομέα ή τον Διευθυντή του Εργαστηρίου – Κλινικής του Επιστημονικά Υπεύθυνου του έργου. 2. Ο/η Πρόεδρος του Τμήματος ή ο αρμόδιος προϊστάμενος εισηγείται στο Πρυτανικό Συμβούλιο: α) Την Επιτροπή παράδοσης - παραλαβής του εξοπλισμού, αποτελούμενη από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη, και β) τα μέλη (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, διοικητικό προσωπικό κλ.π.) του Τμήματος / Δομής στα οποία θα χρεωθούν στα οποία θα χρεωθούν τα παραληφθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Εάν η επιτροπή παραλαβής δεν είναι η ετήσια επιτροπή παραλαβής του Τμήματος, η πρόταση ορισμού της διαβιβάζεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο προς έγκριση. 3. Η ορισθείσα επιτροπή παραλαβής, διενεργεί απογραφή και βεβαιώνει την ύπαρξη όλων των ειδών. Εφόσον κατά την διαδικασία του ποιοτικού ελέγχου διαπιστωθούν ατέλειες ή ελαττώματα, η επιτροπή παραλαβής δύναται να εισηγηθεί (στο Πρυτανικό Συμβούλιο), την καταστροφή των μη λειτουργικών παγίων περιουσιακών στοιχείων. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να περιγράφει ο βαθμός λειτουργίας και οι τυχόν βελτιώσεις οι οποίες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Τμήματος / Εργαστηρίου / Κλινικής / Δομής στο οποίο θα παραδοθούν. 4. Το σχετικό Πρωτόκολλο Παράδοσης - Παραλαβής θα συντάσσεται σε τρία πρωτότυπα αντίγραφα, θα υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και θα διαβιβάζεται: α) το ένα στον παραδίδοντα, β) το δεύτερο στον Πρόεδρο του Τμήματος και γ) το τρίτο θα συνοδεύει τον πλήρη φάκελο του παγίου, ο οποίος θα διαβιβάζεται (με ευθύνη της επιτροπής παραλαβής) στο Τμήμα Περιουσίας και Κληροδοτημάτων του Ιδρύματος. 5. Με ευθύνη του Τμήματος Περιουσίας και Κληροδοτημάτων θα αποστέλλεται στο Πρυτανικό Συμβούλιο για έγκριση - αποδοχή - νέα χρέωση. 6. Η εγκριτική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ανακοινώνεται, συνοδευόμενη από ένα (1) αντίγραφο του πρακτικού παράδοσης - παραλαβής, από την διεύθυνση οικονομικής διαχείρισης i) στον ΕΛΚΕ, προκειμένου να προβεί στη σχετική διαγραφή του εξοπλισμού από το Μητρώο Παγίων, ii) στο Τμήμα Περιουσίας και Κληροδοτημάτων προκειμένου να καταγράψει τα πάγια στο τηρούμενο Μητρώο και στη συνέχεια να γίνει η χρέωση στο αντίστοιχο Τμήμα / Δομή και μέλος προσωπικού του Ιδρύματος και ii) στο μέλος του προσωπικού που χρεώθηκε ο εξοπλισμός.
 • Ο ΕΛΚΕ συμβάλλει στη διάδοση του έργου του Ιδρύματος προβάλλοντας έμπρακτα το ερευνητικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό του έργο με τη χρηματοδότηση επιστημονικών και άλλων εκδηλώσεων, τη χρηματοδότηση πληροφοριακού ολικού, καθώς και μέσω της ιστοσελίδας του. Συντάσσει και δημοσιεύει περιοδικά, πεπραγμένα των έργων, τα οποία διαχειρίστηκε ή και χρηματοδότησε.
 • 1. Η έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, ατομική και συλλογική, προάγει την επιστημονική γνώση, την εκπαιδευτική διαδικασία και συμβάλλει στην αξιοποίηση, μέσω μεθόδων εφαρμογής, επιστημονικών γνώσεων και δεδομένων. Το προσωπικό του Ιδρύματος οφείλει να απέχει από τη διενέργεια ή προώθηση έρευνας που θα μπορούσε να προκαλέσει στον άνθρωπο και στην κοινωνία ή εν γένει στο οικοσύστημα, βλάβη ή κίνδυνο βλάβης, που υπερβαίνει τα διεθνώς αποδεκτά επιστημονικά όρια. Επίσης, οφείλει να απέχει από έρευνα που μπορεί να θίξει ή να θέσει σε κίνδυνο την αξία του ανθρώπου και τα δικαιώματα του, καθώς και να προκαλέσει ή να υποθάλψει φυλετικές, κοινωνικές ή άλλες διακρίσεις. Η υποχρέωση αυτή εκτείνεται και στη χρήση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από τρίτους. Οι συμμετέχοντες σε ερευνητικά έργα του οφείλουν να εφαρμόζουν όλους τους αναγνωρισμένους στο οικείο επιστημονικό πεδίο κανόνες ασφαλείας, καθώς και όσους ορίζονται ειδικότερα για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος από ραδιενεργές ή άλλες επικίνδυνες ουσίες. 2. Οι ερευνητές που διευθύνουν ερευνητικά έργα, οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και επιβαλλόμενα επιστημονικά μέτρα για την προστασία της υγείας των εργαζομένων στα έργα και να τους ενημερώνουν για τους κινδύνους από ατυχήματα ή παρενέργειες που μπορούν να προκύψουν από τις ιδιαίτερες συνθήκες της έρευνας. Όταν η έρευνα διεξάγεται από ομάδες, η τήρηση των βασικών κανόνων διαφάνειας και ενημέρωσης είναι υποχρέωση όλων των συμμετεχόντων.
 • Η Επιτροπή διαμορφώνει τους όρους και τις διαδικασίες για τη διάθεση προϊόντων (εμπορικής εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, προγραμμάτων λογισμικού, κατασκευών κλπ) από ερευνητικά έργα, καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής του Ιδρύματος, των δικαιούχων των πνευματικών δικαιωμάτων και τρίτων στα κέρδη. Οι κανόνες εκμετάλλευσης προϊόντων ερευνητικών έργων αποφασίζονται από τη Σύγκλητο μετά από εισήγηση της Επιτροπής και περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 «Εσωτερικός Κανονισμός Μεταφοράς Τεχνολογίας» του παρόντος Οδηγού.
 • 1. Η επιστημονική ολοκλήρωση του έργου συντελείται με την υποβολή στη Μονάδα αντίγραφου της τελικής έκθεσης, που συντάσσεται από τον ΕΥ για τον Φορέα Χρηματοδότησης. Η τελική έκθεση θα συνοδεύεται από τυποποιημένο έντυπο στο οποίο συμπληρώνονται στοιχεία για τα επιστημονικά αποτελέσματα της έρευνας καθώς και σχετικές με το έργο δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια. 2. Τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνονται σε περιοδικές εκδόσεις ενημερωτικού χαρακτήρα της Επιτροπής. Το οικονομικό αντικείμενο του έργου ολοκληρώνεται με την απορρόφηση του συνόλου της καταβληθείσας χρηματοδότησης, η οποία είναι ισόποση με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό δαπανών. 3. Ανάλογα με τις συμβατικές υποχρεώσεις δύναται να υποβάλλονται στον φορέα χρηματοδότησης περιοδικοί ή τελικοί οικονομικοί απολογισμοί με αναλυτική ή συγκεντρωτική αναφορά δαπανών κατά κατηγορία.
 • Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το Πρυτανικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη της τήρησης του νόμου, σε ότι αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των ΠΜΣ και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών, του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών, που προβλέπεται στο άρθρο 45 του Ν.4485/2017. Η Σύγκλητος είναι το αρμόδιο όργανο για τα θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οργανωτικού και οικονομικού χαρακτήρα των ΠΜΣ. Επίσης, η Σύγκλητος ασκεί όσες αρμοδιότητες σχετικά με τα ΠΜΣ δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 του Ν.4485/2017.
 • Το ΚΕΔΒΙΜ αποτελεί μονάδα του Ιδρύματος που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης. Τα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα μπορεί να υλοποιούνται και σε συνεργασία με ΑΕΙ ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένα ως ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του Κέντρου. Αρμόδιος για το σχεδιασμό, την οργάνωση και την υλοποίηση κάθε έργου και προγράμματος επιμόρφωσης, κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εν γένει δια βίου μάθησης είναι ο οικείος επιστημονικός υπεύθυνος κάθε έργου. 2. Ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, μπορεί να διατίθενται πόροι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) και οι πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, για την ανάπτυξη του Κέντρου. 3. Η Επιτροπή διαχειρίζεται τους πόρους του Κέντρου, σύμφωνα με τις διαδικασίες οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας που ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο. Για το σκοπό αυτό, παρακρατεί έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των εσόδων των έργων του Κέντρου, ενώ ένα ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) επί των χρηματοδοτήσεων των έργων και των εσόδων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Κέντρου κατατίθενται σε ειδικό κωδικό για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας του. Το ακριβές ποσοστό παρακράτησης του ΕΛΚΕ για κάθε τύπου έργο καθορίζεται από τη Σύγκλητο. 4. Οι δραστηριότητες του Κέντρου πραγματοποιούνται με τη μορφή ερευνητικών έργων του ΕΛΚΕ. Η αποδοχή των έργων από την Επιτροπή προϋποθέτει την έγκρισή τους, από το Συμβούλιο του Κέντρου και το Πρυτανικό Συμβούλιο. Επίσης μετά την έγκριση τους κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 • “Ο Οδηγός επιδιώκει να προσδιορίσει ορισμένες παραμέτρους ή να διατυπώσει ορισμένες νομικές δυνατότητες. Δεν μπορεί να δώσει συγκεκριμένη λύση, δεδομένου ότι περιορισμένος στόχος του είναι η απαρίθμηση των θεωρητικών δυνατοτήτων προστασίας και εκμετάλλευσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται στα ΑΕΙ και από μέλη ΔΕΠ. Χαρτογραφεί σε μεγάλο βαθμό αλλά όχι εξαντλητικά, αλλά δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα που ανακύπτουν. Συνεπώς δεν είναι σε θέση να υποκαταστήσει εξειδικευμένες νομικές συμβουλές. Επειδή κάθε περίπτωση έχει την ιδιορρυθμία της, επιβάλλεται εξειδικευμένη νομική συμβουλή, τόσο ως προς αν το συγκεκριμένο τεχνολογικό επίτευγμα μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εφεύρεση ή αν το συγκεκριμένο δημιούργημα λ.χ πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι έργο με την έννοια του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Για το λόγο αυτό πρέπει να διαβασθεί ως ένας Οδηγός και ως κατευθυντήριες γραμμές στη σχέση μέλους ΔΕΠ και ΑΕΙ. Ακόμα μεγαλύτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση των αδειών χρήσης (license agreements), όπου απαιτείται περιεκτική γνώση του δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας, του δικαίου των συμβάσεων και των συμφερόντων και επιδιώξεων των συμβαλλομένων. Ειδικά θα πρέπει να αποφευχθεί η ακυρότητα ορισμένων όρων, πράγμα που τορπιλίζει εν δυνάμει ολόκληρη τη σύμβαση”.

  Αποθήκευση Παραρτήματος 1, Οδηγός Πολιτικής Διανοητικής Ιδιοκτησίας σε μορφή .pdf

 • Ο παρών «Εσωτερικός Κανονισμός Μετακινήσεων» καταρτίστηκε από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 87 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και σύμφωνα με το εν γένει νομοθετικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών των ΑΕΙ. Ο Κανονισμός βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών των ΑΕΙ όπως αυτό ισχύει, στις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 της παραγράφου Δ’ του άρθρου 2 του Ν.4336/2015(ΦΕΚ94/Α') «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικράτειας», ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες υλοποίησης των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και στις αρχές σύγχρονης οργάνωσης. Από το πεδίο εφαρμογής του Ν.4336/2015 εξαιρούνται τα έργα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους. Επιπλέον των νομοθετικών διατάξεων, λαμβάνονται υπόψη τυχόν ειδικοί όροι και διατάξεις που θέτει ο χρηματοδότης. Για κάθε ζήτημα που δεν διευκρινίζεται από τα παραπάνω, αρμόδια να αποφασίσει είναι η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ. Έως την έναρξη ισχύος του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης (01.01.2020) του άρθρου 68, του Ν.4485/2017 όπως ισχύει, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ δύναται να ρυθμίζει, με αποφάσεις της ζητήματα που θα συμπεριληφθούν υπό τη μορφή Παραρτήματος στον εν λόγω Οδηγό (παρ. 6 άρθρου 37, Ν. 4589/2019).

  Αποθήκευση Παραρτήματος 3, Εσωτερικός Κανονισμός Μετακινήσεων σε μορφή .pdf

 • Ο παρών Οδηγός «Προμηθειών και Δημοσίων Συμβάσεων» καταρτίστηκε από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 87 του Ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», καθώς και σύμφωνα με το εν γένει νομοθετικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών των ΑΕΙ. Ο Οδηγός έχει ως κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή και υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης έργων που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός ενώ είναι διαρθρωμένος σε επιμέρους στάδια υλοποίησης που αντιστοιχούν στα βασικά στάδια του κύκλου ζωής μιας δημόσιας σύμβασης, που αρχίζει με την εκδήλωση της ανάγκης για διεξαγωγή της προμήθειας και τελειώνει με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης. Ο Οδηγός βασίζεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών των ΑΕΙ, στον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες υλοποίησης των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και στις αρχές σύγχρονης οργάνωσης. Έως την έναρξη ισχύος του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 68 του Ν.4485/2017 όπως ισχύει, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ δύναται να ρυθμίζει, με αποφάσεις της ζητήματα που θα συμπεριληφθούν υπό τη μορφή Παραρτήματος στον εν λόγω Οδηγό.

  Αποθήκευση Παραρτήματος 4, Οδηγός Προμηθειών και Δημοσίων Συμβάσεων σε μορφή .pdf

 • Η εξασφάλιση της αντικειμενικότητας, της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας στην επιλογή συνεργατών στην έρευνα καθώς και κάθε άλλης κατηγορίας συνεργατών, που συμβάλλουν στην εκτέλεση των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο των σκοπών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, αποτελεί θεμελιώδη μέριμνα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (εφεξής Επιτροπή), σεβόμενη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εργοδότη και του εργαζόμενου καθώς και τις αρχές δεοντολογίας που διέπουν τις διαδικασίες επιλογής προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους που προκύπτουν από διατάξεις νόμου, αποτυπώνει στον παρόντα Κανονισμό τους κανόνες σύναψης Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, Συμβάσεων Έργου και Συμβάσεων Υποτροφίας στις διάφορες κατηγορίες έργων, έτσι ώστε αφενός να μην αποτελούν τροχοπέδη στην έρευνα και την αριστεία και αφετέρου να εξασφαλίζεται η τήρηση της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας.

  Αποθήκευση Παραρτήματος 5, Εσωτερικός Κανονισμός Σύναψης Συμβάσεων Έργου & Υπηρεσίας σε μορφή .pdf

 • Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (εφεξής ΕΛΚΕ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης πολύ συχνά δέχεται δωρεές ή χορηγίες κυρίως για την υποστήριξη ερευνητικών δραστηριοτήτων, συνεδρίων, ημερίδων και άλλων δραστηριοτήτων που διοργανώνονται από Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες του Ιδρύματος. Η επιτυχής αναζήτηση οικονομικής υποστήριξης στις δραστηριότητες αυτές είναι κρίσιμης σημασίας για το Ίδρυμα, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που η κρατική επιχορήγηση έχει υποστεί δραματική μείωση. Ο ΕΛΚΕ ΔΠΘ στην προσπάθειά του να στηρίξει το έργο των Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων για την ορθή διαχείριση των πόρων αυτών συνέταξε τον παρόντα Οδηγό με γνώμονα την ενημέρωσή τους για τις ουσιώδεις φορολογικές διαφορές που υφίστανται μεταξύ των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης, την απλοποίησή και τυποποίησή της διαχείρισης αυτών προκειμένου να είναι κατανοητή και γνωστή, εκ των προτέρων, η διαδικασία που θα πρέπει να τηρηθεί. Στον παρόντα Οδηγό περιλαμβάνονται όλες οι δυνητικές περιπτώσεις Δωρεών και Χορηγιών (σε χρήμα ή σε είδος) και περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες. Για την διευκόλυνση των Δωρητών/Χορηγών και των Επιστημονικών Υπευθύνων, έχουν συνταχτεί πρότυπα εντύπων/συμβάσεων. Εφόσον ένας Δωρητής ή Χορηγός διαθέτει δικό του τύπο σύμβασης, που περιέχει όλα κατά το νόμο απαραίτητα στοιχεία, η σύμβαση αυτή είναι αποδεκτή από τον ΕΛΚΕ και δεν απαιτείται η σύνταξη της αντίστοιχης σύμβασης κατά τα προαναφερθέντα πρότυπα συμβάσεων. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση από τα παραπάνω έντυπα σύμβασης, που πιθανόν διαθέτει ο Δωρητής ή Χορηγός, θα πρέπει να προκύπτει αβίαστα και άνευ ουδεμίας αμφισβητήσεως ο χαρακτήρας της σύμβασης ως Δωρεάς ή Χορηγίας. Ειδάλλως, θα γίνεται χρήση των προαναφερθέντων προτύπων συμβάσεων του ΕΛΚΕ ΔΠΘ. Επισημαίνεται ότι η λήψη οικονομικής ενίσχυσης με σκοπό την προβολή (χορηγία) από μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς συνιστά δωρεά στην περίπτωση κατά την οποία η προβολή αυτή δεν επιφέρει εμπορικό όφελος στο χορηγό και δεν στρεβλώνει τους όρους του ανταγωνισμού. Ομοίως η λήψη οικονομικής ενίσχυσης με σκοπό την προβολή (χορηγία) από το Δημόσιο/ΝΠΔΔ συνιστά σε κάθε περίπτωση δωρεά.

  Αποθήκευση Παραρτήματος 6, Οδηγός Δωρεών και Χορηγιών σε μορφή .pdf

 • Για την πραγματοποίηση των δαπανών στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος/έργου μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, προϋποθέτει μια συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία που καταλήγει στην υλική ενέργεια της εκταμίευσης χρηματικών ποσών από τον λογαριασμό του προγράμματος/ έργου. Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η παρακάτω: • Ανάληψη υποχρέωσης (άρθρο 62 του Ν.4485/2017) όπως ισχύει • Έλεγχος δικαιολογητικών • Εκκαθάριση δικαιολογητικών • Ένταλμα πληρωμής (ενταλματοποίηση) • Εξόφληση Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4485/17 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 63, κατ' εξουσιοδότηση του οποίου, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδεται Κανονισμός σχετικά με την εκτέλεση δαπανών, με τον οποίο θα καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης, εξόφλησης των δαπανών που διενεργούνται για τις ανάγκες των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων μέσω των ΕΛΚΕ, της ηλεκτρονικής διακίνησης των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

  Αποθήκευση Παραρτήματος 7, Κανονισμός για Έλεγχο Εκκαθάριση και Πληρωμή Δαπανών σε μορφή .pdf