Οδηγος Χρηματοδοτησης και Διαχειρισης

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Η Επιτροπή Ερευνών συγκροτείται, από εκλεγμένους εκπροσώπους (με τους αναπληρωτές τους) όλων των τμημάτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και έναν από τους Αντιπρυτάνεις του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο, ως Πρόεδρος. Τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών πρέπει να είναι μέλη ΔΕΠ και κατά προτεραιότητα να ανήκουν στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 2 της ΚΥΑ/679/22.8.1996. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ερευνών είναι τριετής. Νόμιμος εκπρόσωπος του Ειδικού Λογαριασμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι ο Πρόεδρος, ή κωλυομένου του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών που ορίζεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει η ΚΥΑ/679/22.8.1996.
  1.1 Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών
  Oι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ.6 της ΚΥΑ/679/22.8.1996 είναι οι εξής:
  1. Επεξεργάζεται προτάσεις των Σχολών ή/και των Τμημάτων του Πανεπιστημίου που αφορούν θέματα ερευνητικής πολιτικής και εισηγείται σχετικά προς τη Σύγκλητο.
  2. Επικουρεί τη Σύγκλητο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο συντονισμό των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού και εισηγείται τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση πόρων του Ειδικού Λογαριασμού.
  3. Προτείνει στη Σύγκλητο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διαδικασίες, τρόπους αξιολόγησης, επιλογής, χρηματοδότησης, πληρωμής των δαπανών και παραλαβής των αποτελεσμάτων των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού.
  4. Εγκρίνει προτάσεις για τη χρηματοδότηση έργων, που εκτελούνται εντός του Πανεπιστημίου, με τη συνεργασία των Τμημάτων ή/και των Σχολών του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.
  5. Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κίνησης του Ειδικού Λογαριασμού και παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρύτανη, τη Σύγκλητο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, το ΥπΕΠΘ, άλλα Υπουργεία και λοιπούς αρμόδιους φορείς της Πολιτείας.
  6. Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στη Σύγκλητο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού, όπου περιγράφονται οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας και των πεπραγμένων του Ειδικού Λογαριασμού.
  7. Αναθέτει μελέτες με αμοιβή για την εξυπηρέτηση των σκοπών της στο προσωπικό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ή τρίτους, μετά από τεκμηρίωση της σκοπιμότητας και με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον «Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης».
  8. Αποδέχεται κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων προς τον Ειδικό Λογαριασμό και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.
  9. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων.
  10. Φροντίζει για την ενημέρωση της Πανεπιστημιακής Κοινότητας για τις διάφορες ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων.
  11. Χορηγεί υποτροφίες σύμφωνα με ειδικό κανονισμό που εγκρίνει η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στο πλαίσιο του Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.
  12. Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού.
  13. Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας, ορίζει τον Προϊστάμενό της και τον Αναπληρωτή του
  14. Διατηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων όλων των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού.
  15. Καταρτίζει, κάθε έτος, προϋπολογισμό διαχείρισης του χρηματικού πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού που προκύπτει, είτε από τις κρατήσεις που επιβάλλονται σε εκτελούμενα έργα, είτε από άλλα έσοδα που προέρχονται από τη διαχείριση των πόρων του. Η Επιτροπή Ερευνών έχει ιδιαίτερη ευθύνη ως προς τον προσδιορισμό του σκέλους των εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού, τα οποία πρέπει να εκτιμώνται τουλάχιστον με βάση το πλεόνασμά της μέχρι και την προηγούμενη του έτους, της κατάρτισης του προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός αυτός, ο οποίος συντάσσεται με τη σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου, δύναται να περιλαμβάνει και τα έξοδα που προβλέπονται να διατεθούν για τις ανάγκες του Ιδρύματος που συνάδουν με το σκοπό ίδρυσης του Ειδικού Λογαριασμού και εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
  16. Ιδρύει / καταργεί – συμπτύσσει, μετά από εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, νέες / υπάρχουσες Διοικητικές Μονάδες της Γραμματείας τόσο σε οργανωτικό όσο και σε χωροταξικό επίπεδο.

  Επειδή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης λειτουργούν περισσότερα από 9 Τμήματα, εφαρμόζεται το άρθρο 4, παρ. 4 της ΚΥΑ/679/22.8.1996, που προβλέπει την εκλογή, μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ερευνών, Ειδικού Επταμελούς Οργάνου. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 4 εκχωρούνται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών αρμοδιότητες εντός του πλαισίου των διατάξεων της ΚΥΑ/679/22.8.1996. Η Επιτροπή Ερευνών συνέρχεται σε συνεδριάσεις κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου οποτεδήποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο, είτε αν ζητηθεί αυτό από το 1/3 των μελών της, είτε από τη Σύγκλητο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 της ΚΥΑ/679/22.8.1996.
 • 2.1 Στελέχωση της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού
  Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού στελεχώνεται, ανάλογα με τις ανάγκες της, είτε από προσωπικό του Πανεπιστημίου, επιστημονικό ή άλλο, που διατίθεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ερευνών, είτε από νέο προσωπικό που προσλαμβάνεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και αμείβεται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού.
  2.2 Αρμοδιότητες της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού
  Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Ερευνών έχει συνοπτικά τις εξής αρμοδιότητες:
  1. Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών κάθε έργου, μετά από εντολή του Επιστημονικά Υπευθύνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ή άλλου οργάνου που ορίζεται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.
  2. Εξυπηρετεί γραμματειακά την Επιτροπή Ερευνών και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της.
  3. Μελετά και επεξεργάζεται, με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Επιτροπή Ερευνών, ή υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.
  4. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών.
  2.3 Οργάνωση της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού
  Ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης έχει έδρα την Ξάνθη και λειτουργεί Υποκατάστημα αυτού στην Αλεξανδρούπολη και Γραφείο στην Κομοτηνή, ύστερα από απόφαση της ολομέλειας της Επιτροπής Ερευνών και της Συγκλήτου του ΔΠΘ.
  Η γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:
  Τμήμα Διαχείρισης
  Τμήμα Λογιστηρίου
  Τμήμα Προμηθειών
  Τμήμα Παρακολούθησης Έργων
  Τμήμα Ανάπτυξης και Προγραμματισμού
  Τμήμα Τεκμηρίωσης και Μηχανογράφησης
  Τμήμα Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου

  Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και των γραφείων του Ειδικού Λογαριασμού, καθώς και οι αρμοδιότητες του Προϊσταμένου της Γραμματείας, του Αν. Προϊσταμένου της Γραμματείας και των Προϊσταμένων των Τμημάτων καθορίζονται με αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών ή από τον Πρόεδρο αυτής, μετά από σχετική εξουσιοδότηση του από την Επιτροπή Ερευνών.
 • Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, οι οποίες είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, έργων παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ/679/22.8.1996.
 • Πόροι και Έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού – Πηγές Χρηματοδότησης 4.1 Ως Πόροι του Λογαριασμού θεωρούνται:
  1. Η ετήσια επιχορήγηση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους, εντός του ύψους της κρατικής επιχορήγησης.
  2. Κονδύλια από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων που διατίθενται είτε για την εκτέλεση έργων, είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
  3. Ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διεθνείς οργανισμούς και δωρεές κάθε είδους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.
  4. Έσοδα από παροχές υπηρεσιών προς τρίτους, από εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και προϊόντων που προκύπτουν από χρηματοδοτούμενα έργα και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Λογαριασμού.
  5. Κάθε είδους δάνεια.
  6. Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται στα εκτελούμενα έργα και αφορούν ιδίως στην εφαρμογή του άρθρου 7 της ΚΥΑ/679/22.8.1996, καθώς και στην εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2530/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επίσης και έσοδα που προκύπτουν από της εφαρμογή ΚΥΑ 45653/21-12-2001 των Υπουργών «Οικονομίας και Οικονομικών» και «Υγείας και Πρόνοιας».

  Οι φορείς που εισφέρουν στους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν το είδος των δαπανών καθώς και τη χρονική διάρκεια διάθεσης των χρηματοδοτήσεων.

  4.2 Οι πηγές χρηματοδότησης είναι:
  1. Εξωτερικές, οι οποίες περιλαμβάνουν ιδίως χρηματοδοτήσεις από τους :
   1. Κρατικούς φορείς και δημόσιους οργανισμούς (λ.χ. Υπουργεία, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ).
   2. Ιδιωτικούς φορείς (λ.χ. συνεταιρισμούς, ΝΠΙΔ, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή συλλογικά όργανα αυτών, ιδιώτες).
   3. Διεθνείς οργανισμούς (λ.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση, FAO, UNESCO), που ενδιαφέρονται:
    • να ενισχυθεί γενικά η έρευνα που πραγματοποιείται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
    • να ερευνηθεί συγκεκριμένο θέμα που αφορά τους ίδιους
    • να τους παρασχεθούν επιμορφωτικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες
    • να τους παρασχεθούν επιστημονικές, τεχνολογικές, καλλιτεχνικές υπηρεσίες, και να εκπονηθούν για λογαριασμό τους μελέτες, να εκτελεστούν δοκιμές, εργαστηριακές εξετάσεις, αναλύσεις, να δοθούν γνωμοδοτήσεις και να συνταχθούν προδιαγραφές καθώς και τεύχη δημοπράτησης διαγωνισμών.
  2. Εσωτερικές, οι οποίες προέρχονται από την κατανομή του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού. Το πλεόνασμα αυτό κατανέμεται από την Επιτροπή Ερευνών, ύστερα από έγκριση σχετικού προϋπολογισμού που υποβάλλεται προς τη Συγκλήτου του ΔΠΘ (άρθρο 7, παρ 2γ, ΚΥΑ/679/22.8.1996).
 • 5.1 Δικαίωμα υποβολής, έγκρισης, διαχείρισης και εκτέλεσης έργων
  Δικαίωμα υποβολής πρότασης ερευνητικού προγράμματος για έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών, από τις εξωτερικές πηγές και τις εσωτερικές πηγές, που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, έχουν μόνο μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου μας και για τα υπόλοιπα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας θα κρίνεται η αποδοχή από την Επιτροπή Ερευνών κατά περίπτωση, εξετάζοντας τα αυξημένα προσόντα των Επιστημονικά Υπεύθυνων και την συνάφεια τους με την υπό εκτέλεση έρευνα.
  5.2 Υποχρεώσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων
  Ο Ε.Υ. είναι ο αποκλειστικός εντολέας όλων των δαπανών και είναι εξ’ ολοκλήρου υπεύθυνος προς την Επιτροπή Ερευνών και προς τον Φορέα Χρηματοδότησης, για την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και για την επιστημονική αρτιότητα του εκτελούμενου έργου. Η αποκλειστική ευθύνη για υποχρεώσεις έναντι τρίτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση του κάθε έργου, σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους του, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ήθελε προκληθεί σε τρίτους ή/και από τη μη συμμόρφωση της ερευνητικής ομάδας, είναι του Ε.Υ. Στην περίπτωση των καταλογισμών, η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης είναι το αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει τη διαδικασία απόδοσης του ποσού του καταλογισμού, κατόπιν εισηγήσεως της Επιτροπής Ερευνών.
 • 6.1 Προκηρύξεις Έργων

  Η Επιτροπή Ερευνών, με γνώμονα τη γενικότερη ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου και την ανάγκη διασφάλισης όρων ισόρροπης ανάπτυξης της ερευνητικής δραστηριότητας του συνόλου των Τμημάτων ή/και των Σχολών του, καθώς και την ενίσχυση ιδιαίτερα της βασικής έρευνας, προκηρύσσει κατά καιρούς την υποβολή ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση. Το ανώτατο ύψος χρηματοδότησης ανά υποβαλλόμενη ερευνητική πρόταση καθορίζεται από την Επιτροπή Ερευνών, ανάλογα με το συνολικώς διαθέσιμο ποσό χρηματοδότησης. Οι προκηρύξεις γνωστοποιούνται, μέσω της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού, σε όλο το επιστημονικό – ερευνητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις. Για την υλοποίηση της αναφερόμενης διαδικασίας απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 6, εδάφιο α της ΚΥΑ/679/22.8.1996).

  6.2 Υποβολή Προτάσεων

  Οι προτάσεις, που υποβάλλονται για έγκριση και χρηματοδότηση από τους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού, πρέπει να συνοδεύονται:

  1. Από την έγκριση του Τομέα, του Τμήματος, ή της Σχολής με την οποία θα βεβαιώνεται ότι:
   1. Η υποβαλλόμενη πρόταση εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικών κατευθύνσεων ερευνητικής δραστηριότητας του Τομέα, του Τμήματος ή της Σχολής.
   2. Ο Τομέας, το Τμήμα ή η Σχολή αποδέχεται τις υποχρεώσεις που τυχόν ανακύπτουν για την εκτέλεση των έργων και οι οποίες απορρέουν από το περιεχόμενο της πρότασης.
   3. Η εκτέλεση του έργου δεν δημιουργεί προβλήματα στην όλη λειτουργία του Τομέα, του Τμήματος ή της Σχολής.
  2. Υπεύθυνη δήλωση του ΕΥ ότι το προτεινόμενο έργο δεν έχει χρηματοδοτηθεί ή δεν χρηματοδοτείται από άλλη πηγή.
   • Οι υποβαλλόμενες προτάσεις πρέπει να περιέχουν:
   • Την περιγραφή του έργου και της μεθόδου υλοποίησής του.
   • Τα αναμενόμενα αποτελέσματα και παραδοτέα.
   • Την περιγραφή των φάσεων και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου.
   • Την αναφορά σε σχετικές έρευνες/μελέτες με συγκεκριμένες βιβλιογραφικές παραπομπές.
   • Ενδεικτικά στοιχεία της πρωτοτυπίας της πρότασης.
   • Βιογραφικά σημειώματα των μελών της ερευνητικής ομάδας, καθώς και περιγραφή του έργου που θα υλοποιήσει κάθε μέλος της.
   • Αναλυτικό προϋπολογισμό δαπανών.

  Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσα στις προθεσμίες που καθορίζονται από τη σχετική προκήρυξη, διαφορετικά επιστρέφονται.

  Κάθε ΕΥ δικαιούται υποβολής μιας πρότασης, με την προϋπόθεση ότι δεν εκκρεμεί διαδικασία ολοκλήρωσης έργου, με χρηματοδότηση από τον Ειδικό Λογαριασμό, από ανάλογη προκήρυξη.

  6.3 Αξιολόγηση Προτάσεων

  Η Επιτροπή Ερευνών μετά την υποβολή των προτάσεων και αφού ελέγξει το τυπικό τους μέρος, τις προωθεί για αξιολόγηση και κρίση σε ειδικούς κατά περίπτωση επιστήμονες και ανεξάρτητους αξιολογητές, οι οποίοι στελεχώνουν την Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΑ).

  Τα μέλη των ΕΑ δικαιούνται αμοιβής, το ύψος της οποίας ορίζεται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Ερευνών. Οι δαπάνες βαρύνουν το Λογαριασμό

  Οι Πρόεδροι των ΕΑ είναι υποχρεωτικά μέλη ΔΕΠ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

  Οι ΕΑ αξιολογούν τις προτάσεις, με βάση τις οδηγίες και τα κριτήρια που καθορίζει η Επιτροπή Ερευνών, τα οποία ενδεικτικά μπορεί να είναι τα εξής:

  • Σαφήνεια της πρότασης.
  • Πρωτοτυπία της πρότασης.
  • Επαρκής τεκμηρίωση της πρότασης με βάση την πρόσφατη βιβλιογραφία.
  • Σχέση/εμπειρία του επιστημονικού υπεύθυνου με το γνωστικό αντικείμενο της πρότασης.
  • Σχέση/εμπειρία της ερευνητικής ομάδας με το γνωστικό αντικείμενο της πρότασης.
  • Καταλληλότητα μεθόδου υλοποίησης του έργου.
  • Ορθολογική κατανομή των προϋπολογιζόμενων δαπανών σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

  Οι συντελεστές βαρύτητας των επιμέρους κριτηρίων ορίζονται από την Επιτροπή Ερευνών και αναφέρονται ρητά στην αντίστοιχη προκήρυξη.

  Επισημαίνεται ότι η αναφορά του Ειδικού Λογαριασμού ως χρηματοδοτικού φορέα σε δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις αποτελεσμάτων έρευνας είναι απαραίτητη.

  Η Επιτροπή Ερευνών, εκτιμώντας όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, μπορεί να αποφασίσει:

  1. Να γίνει δεκτή η πρόταση όπως είναι διατυπωμένη
  2. Να γίνει δεκτή η πρόταση μετά τις απαραίτητες τροποποιήσεις
  3. Να μην γίνει δεκτή η πρόταση επειδή δεν ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

  Η τελική απόφαση για την έγκριση της χρηματοδότησης της πρότασης, γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο εγγράφως από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών.

  Επιλογή και Χρηματοδότηση Προτάσεων

  Η επιλογή των προτάσεων που τελικά θα χρηματοδοτηθούν γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών με βάση αφενός μεν την αναλυτική και την τελική βαθμολογία των προτάσεων από την ΕΑ, αφετέρου δε τις προτεραιότητες που έχει θέσει ρητά η Επιτροπή Ερευνών και αναφέρονται στη συγκεκριμένη προκήρυξη.

  Για κάθε εγκριθείσα ερευνητική πρόταση συντάσσεται σχετική αναλυτική σύμβαση, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, και τον ΕΥ.

  6.5 Παρακολούθηση, Έλεγχος Προόδου και Ολοκλήρωση Έργων

  Η παρακολούθηση και ο έλεγχος προόδου των έργων γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης (ΕΠ), η οποία ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών.

  Το έργο ολοκληρώνεται με την αποδοχή από την Επιτροπή Ερευνών της Τελικής Έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου και του οικονομικού απολογισμού του. Για την αποδοχή της τελικής έκθεσης απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη της ΕΠ, η οποία πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένη. Με την υποβολή της Τελικής Έκθεσης, ο ΕΥ υποχρεούται να υποβάλει στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού πλήρη φάκελο με όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την αποπληρωμή του έργου. Η αποπληρωμή πραγματοποιείται μετά την αποδοχή της τελικής έκθεσης του έργου από την Επιτροπή Ερευνών. Το ποσό της δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 10% του τελικώς εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου.

 • H υποβολή πρότασης σε εξωτερικούς φορείς χρηματοδότησης, γίνεται με μέριμνα και ευθύνη του ΕΥ και την ενδεχόμενη συνεπικουρία λοιπών υπηρεσιών του Ιδρύματος. Στα ιδρυματικά έργα, εφόσον απαιτείται από το φορέα χρηματοδότησης, ο ορισμός του ΕΥ γίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, του Πρυτανικού Συμβουλίου ή/και της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κατά περίπτωση. Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, εφόσον ζητηθούν και ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για δημοσιευμένες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.

  Κρατικοί και δημόσιοι φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμοί αξιολογούν οι ίδιοι τις προτάσεις που υποβάλλονται σε αυτούς για χρηματοδότηση. Η Επιτροπή Ερευνών διατηρεί, κατά περίπτωση, το δικαίωμα τελικού ελέγχου και έγκρισης, ιδιαίτερα σε σχέση με την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας· το ίδιο ισχύει και για τις προτάσεις που υποβάλλονται για χρηματοδότηση σε ιδιωτικούς φορείς και αφορούν σε παροχή υπηρεσιών ή λοιπών δραστηριοτήτων, εντός του σκοπού ίδρυσης του Ειδικού Λογαριασμού.

  7.1 Αποδοχή Έργου

  Πριν την αποδοχή του έργου, για τις συμβάσεις που απαιτούν την υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπο, θα πρέπει να κατατίθεται στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, η σύμβαση, η προγραμματική σύμβαση, το Τεχνικό Δελτίο, κλπ, για έλεγχο.

  Για την αποδοχή των έργων από την Επιτροπή Ερευνών απαιτούνται τα εξής:

  • Η εγκριθείσα από το Φορέα Χρηματοδότησης πρόταση.
  • Η σύμβαση ανάθεσης εκτέλεσης έργου και τα κατά περίπτωση Τεχνικά Παραρτήματα ή η εγκριτική απόφαση χρηματοδότησης του έργου από το Φορέα Χρηματοδότησης, που, απαραιτήτως, θα αναφέρεται το όνομα του ΕΥ.
  • Η έγκριση της εκτέλεσης του έργου από την Γενική Συνέλευση του Τομέα, του Τμήματος ή της Σχολής που ανήκει ο ΕΥ. Ενδεχόμενη αρνητική απόφαση του Τομέα, του Τμήματος ή της Σχολής πρέπει να είναι επαρκώς τεκμηριωμένη. Στην περίπτωση αυτή, ο ΕΥ, έχει το δικαίωμα να απευθυνθεί στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, μετά από αιτιολογημένο αίτημα, το οποίο κοινοποιείται στην Επιτροπή Ερευνών.
  • Το Έντυπο Ενημέρωσης του Εθνικού Αρχείου Ερευνητικών Έργων.
  • Άλλα έγγραφα που απαιτούνται από τον «Οδηγό Διαχείρισης Έργων»
  7.2 Παρακολούθηση Έργου

  Για την παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου κάθε έργου υπεύθυνος είναι ο Φορέας Χρηματοδότησης, ο οποίος και έχει την υποχρέωση να ορίζει τη διαδικασία παρακολούθησης. Για τα Ιδρυματικά Έργα με απόφαση της Συγκλήτου ή της Επιτροπής Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης δύναται να οριστεί η διαδικασία για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου και να καθοριστούν οι μηχανισμοί πιστοποίησης των δαπανών και των παραδοτέων των ερευνητικών προγραμμάτων.

  7.3 Ολοκλήρωση Έργου

  Για την ολοκλήρωση ενός έργου απαιτούνται τα εξής:

  • Η υποβολή, σε δύο αντίτυπα, της Τελικής Έκθεσης, που περιλαμβάνει το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού.
  • Η έγγραφη βεβαίωση του Φορέα Χρηματοδότησης ότι παρέλαβε την Τελική Έκθεση του έργου και συμφωνεί για την αποπληρωμή των δαπανών του, όταν αυτό αποτελεί συμβατική υποχρέωση.
  • Η αποδοχή της Τελικής Έκθεσης από την Επιτροπή Ερευνών.
  • Η υποβολή των απαραίτητων εντύπων που καθορίζονται από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού.
  • Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, εντός 6 μηνών από την ολοκλήρωση του έργου, τα προαναφερθέντα δύναται η Επιτροπή Ερευνών, εκτός και εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε λόγους που δεν αφορούν τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, να αποφασίσει την μη αποδοχή νέων έργων του ιδίου Επιστημονικά Υπευθύνου.
 • Όλες οι συμβάσεις εκτέλεσης έργων μεταξύ της Επιτροπής Ερευνών και φορέων χρηματοδότησης υπογράφονται από τον Πρύτανη ή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών ή από τους νόμιμους αναπληρωτές τους κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης.

  Στην συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων, που περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον φορέα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

  Φορέας Υλοποίησης : Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  Φορέας Οικονομικής Διαχείρισης : Ειδικός Λογαριασμός Δ.Π.Θ.
  Διεύθυνση : Βασ. Σοφίας 12
  Ταχ. Κώδικας : 67100
  Τηλ/ Fax: : 2541-079451/2541-079454

  Για κάθε εκτελούμενο έργο απαραίτητη είναι η ύπαρξη Επιστημονικού Υπευθύνου. Ο ΕΥ είναι, συνήθως, ο συντάκτης της πρότασης που υποβάλλεται. Σε περίπτωση απουσίας ή προσωρινού κωλύματος του ΕΥ, εφόσον δεν ορίζεται η διαδικασία αναπλήρωσής του στη σύμβαση, ορίζεται Αναπληρωτής ΕΥ με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, μετά από πρόταση του ΕΥ και τη σύμφωνη γνώμη του φορέα χρηματοδότησης, χωρίς όμως ο Ε.Υ. να απαλλάσσεται των ευθυνών του έναντι της Επιτροπής Ερευνών . Για την περίπτωση αλλαγής μελών της ερευνητικής ομάδας, που προβλέπονται ονομαστικά στην εγκεκριμένη τελική πρόταση του ΕΥ, απαιτείται αιτιολογημένη εισήγηση του ΕΥ και έγκριση της Επιτροπής Ερευνών ή και του φορέα χρηματοδότησης, αν υπάρχει συμβατική υποχρέωση. Στη σύνταξη του αναλυτικού οικονομικού προϋπολογισμού αναφέρονται:

  1. Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ και των μελών όλων των κατηγοριών προσωπικού του Πανεπιστημίου, εφόσον συμμετέχουν και αμείβονται από το έργο.
  2. Οι αμοιβές των υπαλλήλων άλλων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.
  3. Οι αμοιβές εξωτερικών συνεργατών.
  4. Οι αμοιβές υποψηφίων Διδακτόρων, Μεταπτυχιακών Φοιτητών.
  5. Η συμμετοχή των φοιτητών που τυχόν απασχολούνται στο έργο.
  6. Οι δαπάνες για μετακινήσεις, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας, των μελών της ομάδας εκτέλεσης του έργου.
  7. Οι δαπάνες για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων υλικών για την εκτέλεση εργασιών που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.
  8. Οι δαπάνες για την κατοχύρωση και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου.
  9. Λοιπές δαπάνες που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες και είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.
  10. Η εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 2 της ΚΥΑ/679/22.8.1996 επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

  Οι προβλεπόμενες στον προϋπολογισμό δαπάνες του έργου πραγματοποιούνται με εντολή του ΕΥ, σύμφωνα με το άρθρο 7 της ΚΥΑ/679/22.8.1996, τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών και σύμφωνα με την υπογεγραμμένη σύμβαση με το φορέα χρηματοδότησης, εφόσον ρητά προβλέπονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό, διαφορετικά απαιτείται και έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών ή της Επιτροπής Ερευνών (άρθρο 7 παρ. 4 της ΚΥΑ/679/22.8.1996). Αν κατά την εκτέλεση του έργου προκύψει ανάγκη αλλαγής του συνολικού ποσού του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, υπάρχει η δυνατότητα αναμόρφωσής του μετά από πρόταση του ΕΥ και την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών. Εαν προκύψει ανάγκη μετακίνησης ποσού χωρίς μεταβολή του συνολικού ποσού του προϋπολογισμού, αρκεί η πρόταση του ΕΥ. Σε προγράμματα, στα οποία υπάρχουν σχετικές συμβατικές δεσμεύσεις, ζητείται η έγκριση της αναμόρφωσης από τον Φορέα Χρηματοδότησης και από την Επιτροπή Ερευνών.

  Όροι των συμβάσεων, που καθορίζονται από εξωτερικούς φορείς και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ/679/22.8.1996, ισχύουν, αποκλειστικά και μόνον, εφόσον γίνονται αποδεκτοί από τον ΕΥ και εγκριθούν από την Επιτροπή Ερευνών.

  Για κάθε δαπάνη απαιτούνται πρωτότυπα στοιχεία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, τα οποία και εκδίδονται στα παρακάτω στοιχεία:

  Επωνυμία Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ
  Διεύθυνση Βασ. Σοφίας 12
  Ταχ. Κώδικας 67100
  ΑΦΜ 999975749
  ΔΟΥ Ξάνθης

  Στα τιμολόγια του εξωτερικού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα παρακάτω στοιχεία:

  Name Special Account of Research Funds DUTH
  Address Vas. Sofias 12, Xanthi
  Post Code 67100
  VAT Reg EL999975749

  Στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Επιστημονικά Υπευθύνου και ο Κωδικός Έργου που δίνεται για κάθε ερευνητικό πρόγραμμα από την Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών

  Τα παραστατικά του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για την λογιστική τους τακτοποίηση στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, σύμφωνα με τις κείμενες νομικές διατάξεις.

  Προϋπόθεση για την πληρωμή μια δαπάνης είναι να είναι νόμιμη, πραγματική, τεκμηριωμένη και να συμβάλει στην αποτελεσματικότητα υλοποίησης του έργου.

  Η πληρωμή κάθε είδους δαπάνης γίνεται σύμφωνα με τον εγκεκριμένο από την Επιτροπή Ερευνών προϋπολογισμό κάθε έργου και μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου και εφ’ όσον υπάρχει σχετική πίστωση.

  Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται, ανάλογα με τον φορέα χρηματοδότησης, στην τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και στην πρόβλεψη σχετικής κατηγορίας δαπάνης στον προϋπολογισμό του έργου.

  8.1 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

  Τα έργα εκτελούνται από τα μέλη Δ.Ε.Π. και το λοιπό προσωπικό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων, πρόσθετου επιστημονικού και διοικητικό-τεχνικού προσωπικού εκτός του Ιδρύματος, εφόσον αυτό προβλέπεται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου.

  Πρέπει να επιδιώκεται, για τη στελέχωση της ερευνητικής ομάδας ενός έργου, η δυνατότητα αξιοποίησης του προσωπικού του Ιδρύματος συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών).

  Οι συμβάσεις προσωπικού για την εκτέλεση κάθε έργου, υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Επιτροπής Ερευνών ή από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού, (κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης από τον Πρόεδρο της Επιτροπή Ερευνών), τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και τον Αντισυμβαλλόμενο. Στην περίπτωση των Ιδρυματικών Έργων οι συμβάσεις αυτές υπογράφονται και από τον Ιδρυματικό Υπεύθυνο.

  Η πληρωμή τους αφορά σε δεδουλευμένα και όχι προκαταβολικά.

  8.2 ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

  Οι απαραίτητες για την υλοποίηση του έργου μετακινήσεις των μελών της ομάδας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας πραγματοποιούνται μέσα στα όρια του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Ερευνών προϋπολογισμού και με μοναδικό δικαιολογητικό την απόφαση με την οποία εγκρίνεται η πρόταση για την εκτέλεση του έργου αυτού, χωρίς τη μεσολάβηση άλλου οργάνου (άρθρο 7, παράγραφος 4Βα, ΚΥΑ/679/22.8.1996).

  Στους μετακινούμενους καταβάλλονται σε βάρος του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου οι δαπάνες μετακίνησης και διαμονής καθώς και η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση, το ύψος των οποίων ορίζεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κάθε χρόνο.

  Τα πρωτότυπα παραστατικά που απαιτούνται για την αιτιολόγηση των δαπανών μετακινήσεων εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου.

  Οι ημέρες μετακίνησης των μελών της ομάδας υλοποίησης του έργου, τα οποία ανήκουν στο επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, δεν συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ημερών μετακίνησης τους εκτός έδρας.

  Ειδικότερα, για τη συμμετοχή σε συνέδρια, η σχετική δαπάνη καταβάλλεται στους δικαιούχους, εφόσον υποβάλλεται επιπρόσθετα στη Γραμματεία του Λογαριασμού.

  Εκτός από το ημερολόγιο μετακίνησης απαιτείται και η σχετική εντολή μετακίνησης από τον ΕΥ.

  Η χορήγηση συναλλάγματος για μετακινήσεις στο εξωτερικό της χώρας (όπου αυτό απαιτείται) γίνεται με εντολή του Προϊσταμένου της Γραμματείας (άρθρο 7 παράγραφος 4Βδ της ΚΥΑ/679/22.8.1996). Το συνάλλαγμα χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, ή συνεργαζόμενες τράπεζες από με τον Ειδικό Λογαριασμό.

  8.3 ΔΑΠΑΝΕΣ για ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

  Οι προμήθειες αναλωσίμων ή μη υλικών, οργάνων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισμού και βιβλίων, καθώς και η εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, όπως αυτές προβλέπονται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό που περιέχεται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, πραγματοποιούνται, μετά από εντολή του ΕΥ του έργου, με τη φροντίδα, μέριμνα και ευθύνη του προσωπικού της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού και την επικουρία των ειδικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Ειδικότερα, σε ότι αφορά το είδος της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια ειδών και υπηρεσιών εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις της ΚΥΑ/679/22.8.1996 (άρθρο 7Γ και 7Δ), καθώς τους Νόμους, τις Υπουργικές αποφάσεις, τις Κοινοτικές οδηγίες κ.λπ. όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά.

  Συγκεκριμένα:

  Προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης έως € 5.869,00 η κάθε μία πραγματοποιούνται με απευθείας ανάθεση, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.

  Προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από € 5.869,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και μέχρι € 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) γίνονται με τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού.

  Προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από € 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και μέχρι € 125.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) γίνονται με τη διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού.

  Προμήθειες ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από € 125.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ.) γίνονται με τη διενέργεια διεθνή ανοικτού διαγωνισμού. Το κατώτατο όριο για τη διενέργεια διεθνή ανοιχτού διαγωνισμού επανεξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανά διετία και δύναται να αναθεωρηθεί εάν χρειαστεί, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 77 παρ. 2 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ.

  Η Επιτροπή Ερευνών, με σκοπό να διαφυλάττει το κύρος, την αξιοπιστία του Πανεπιστημίου αλλά και τη διαφάνεια των διαδικασιών που ακολουθούνται, μπορεί να καθορίζει ειδικές διατάξεις σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

  Σε περίπτωση εξαιρετικών περιπτώσεων που δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι παραπάνω διαδικασίες, ο Επιστημονικά Υπεύθυνος υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών αιτιολογημένο αίτημα για τον καθορισμό και την έγκριση της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί (π.χ. απευθείας ανάθεση).

  Τα μη αναλώσιμα υλικά, κάθε είδους, των οποίων η προμήθεια πραγματοποιείται για τις ανάγκες εκτέλεσης των έργων και σε βάρος των πιστώσεων του Λογαριασμού, διατίθενται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, μετά το πέρας των έργων αυτών και ανάλογα με τις συμβατικές δεσμεύσεις. Τα υλικά αυτά καταγράφονται στο Βιβλίο Διακίνησης Υλικού που τηρεί η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, σύμφωνα με την παρ. 4. Γ.δ. του άρθρου 7 της ΚΥΑ/679/22.8.1996. Τα παραπάνω υλικά παραμένουν και μετά το τέλος του προγράμματος στους χώρους που ανήκει οργανικά ο Επιστημονικά Υπεύθυνος (π.χ. Εργαστήρια−κλινικές κ.λπ.), εκτός αν υπάρχει διαφορετική δέσμευση που απορρέει από τη σύμβαση.

  Ειδικά για τα βιβλία και κάθε λογής δημοσιεύσεις, των οποίων η προμήθεια γίνεται από τις πιστώσεις έργων, αυτά καταλογογραφούνται από την κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και φυλάσσονται στις Βιβλιοθήκες των αντιστοίχων Τμημάτων ή/και Σχολών, που ανήκει οργανικά ο Επιστημονικά Υπεύθυνος.

  8.4 Δαπάνες για ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού

  Μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και εργαστηριακού ή μηχανικού εξοπλισμού που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων, όπως αυτές καθορίζονται στην εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, πραγματοποιούνται με εντολή του ΕΥ του έργου. Τα αναγκαία μισθωτήρια συμφωνητικά υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού.

  8.5 Δαπάνες ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

  Η εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 της ΚΥΑ/679/22.8.1996 ορίζεται σε ποσοστό 12% για όλα τα έργα. Για τις περιπτώσεις όπου ορίζεται διαφορετικό ποσοστό από τον Φορέα Χρηματοδότησης ή για σοβαρούς λόγους εκτέλεσης του έργου, υποβάλλεται σχετικό αίτημα από τον ΕΥ και αποφασίζει η Επιτροπή Ερευνών.

  Η εφαρμογή του παραπάνω άρθρου 7 δεν μπορεί να ξεπερνά σε ποσοστό το 25% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και θα πρέπει να περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του έργου

  Από την παραπάνω διάταξη εξαιρούνται οι χρηματοδοτήσεις έργων από εσωτερικές πηγές.

  8.6 Ασφάλιση Προσωπικού

  Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων θα πρέπει να μεριμνούν ώστε οι απασχολούμενοι που συμμετέχουν στην ομάδα υλοποίησης ενός έργου να είναι ασφαλισμένοι. Στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού με το αίτημα έγκρισης της συμμέτοχής ή έγκρισης της σύμβασή τους, πρέπει να υποβάλλεται και Υπεύθυνη δήλωση, όπου θα δηλώνεται ο κύριος φορέας ασφάλισής τους. Οι μετακινούμενοι εκτός έδρας για τις ανάγκες υλοποίησης των έργων πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη. Η Επιτροπή Ερευνών και κατ’ επέκταση το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματος όταν εκτελούν εργασίες για το ερευνητικό πρόγραμμα ή όταν μετακινούνται στα πλαίσια αυτού.

 • Παράταση του χρόνου εκτέλεσης ενός έργου εγκρίνεται, αφού υποβληθεί το σχετικό αίτημα του Ε.Υ στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού και μετά από σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, όταν:

  • Η χρηματοδότηση των έργων από τους εξωτερικούς φορείς δεν γίνεται σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις (καθυστέρηση καταβολής δόσεων των αντιστοίχων φάσεων, κ.λπ.).
  • Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (απεργίες, καταλήψεις, κ.λπ.).

  Δαπάνες που εκτελούνται μετά τη λήξη του προβλεπόμενου, από την αρχική σύμβαση ή την εκάστοτε παράταση χρόνου εκτέλεσης του έργου, θεωρούνται μη επιλέξιμες και δεν εξοφλούνται.

  Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού σχετικά με το αίτημα παράτασης του χρόνου εκτέλεσης έργου είναι:

  • Έγγραφο αίτημα του ΕΥ του έργου, όπου σαφώς αναφέρονται οι λόγοι της αιτούμενης παράτασης, καθώς και η χρονική διάρκεια αυτής.
  • Σύμφωνη γνώμη του χρηματοδότη για την αιτούμενη παράταση, όταν αυτό αποτελεί συμβατικό όρο.
  • Άλλα έγγραφα, που να αιτιολογούν, την αιτούμενη παράταση.
 • Ο χρόνος οικονομικής διαχείρισης κάθε έργου ξεκινάει από την ημέρα έγκρισης της διαχείρισης του έργου από την Επιτροπή Ερευνών και ολοκληρώνεται με την αποπληρωμή του από το Φορέα Χρηματοδότησης και την εξόφληση όλων των επιλέξιμων δαπανών από τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού. Μετά την παρέλευση πενταετίας από την κατάθεση στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, του ποσού της αποπληρωμής ενός έργου και ύστερα από τρίμηνη έγγραφη ενημέρωση του ΕΥ, και εφόσον υπάρχει ακόμα ταμειακό υπόλοιπο στο έργο, αυτό περιέρχεται στα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού.
 • Υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης προκαταβολής, για την κάλυψη άμεσων αναγκών για ένα έργο. Προκαταβολές εκδίδονται στο όνομα του ΕΥ για όλες τις κατηγορίες δαπανών εκτός των αμοιβών. Το ύψος της προκαταβολής και η διάρκεια απόδοσής καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, υπό την προϋπόθεση ότι καλύπτει σχετικές δεσμεύσεις του εν’ λόγω έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις του «Οδηγού Διαχείρισης Έργων».

  Το ζητούμενο ποσό θα πρέπει να καλύπτεται από το ταμειακό υπόλοιπο κάθε έργου και να αφορά δαπάνες που ανήκουν στον προϋπολογισμό του έργου.

  11.2 Ταμειακές Διευκολύνσεις

  Η Επιτροπή Ερευνών μπορεί να χρηματοδοτήσει από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού υπό μορφή ταμειακής διευκόλυνσης εγκεκριμένα έργα, μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και σχετική εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών στην οποία θα περιλαμβάνονται οι εκάστοτε προϋποθέσεις, οι διαδικασίες και οι εγγυήσεις.

 • 12.1 Έξοδα Λειτουργίας της Γραμματείας

  Ο προϋπολογισμός των εξόδων λειτουργίας της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού κατά τα αναφερόμενα στo άρθρο 7 της ΚΥΑ/679/22.8.1996 εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών ταυτόχρονα με την έγκριση του προϋπολογισμού των διαθεσίμων κατά μήνα Οκτώβριο κάθε έτους. Ακολούθως, τα πραγματικά έξοδα εμφανίζονται στον ετήσιο Απολογισμό του Λογαριασμού.

  12.2 Ετήσιος Προϋπολογισμός και Απολογισμός

  Η Γραμματεία του Λογαριασμού συντάσσει, και η Επιτροπή Ερευνών εγκρίνει, περί μήνα Οκτώβριο τον ετήσιο προϋπολογισμό του Λογαριασμού, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις προβλέψεις για εισροές και εκροές του επόμενου έτους. Μετά την έγκριση της Επιτροπής Ερευνών και της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ο προϋπολογισμός αποστέλλεται για τελική έγκριση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με τον Ν.2771/99.

  Ο ετήσιος οικονομικός απολογισμός του Ειδικού Λογαριασμού συντάσσεται από τη Γραμματεία μέχρι το τέλος Ιουνίου του επόμενου έτους, κατατίθεται στην Επιτροπή Ερευνών για έγκριση και αποστέλλεται για τελική έγκριση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, σύμφωνα με το Ν. 2771/99.

  12.3 Έλεγχος πεπραγμένων του Λογαριασμού

  Η Διοίκηση και διαχείριση του Λογαριασμού πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών και την Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η Επιτροπή Ερευνών παρέχει κάθε αναγκαία ενημέρωση προς τον Πρύτανη και τη Σύγκλητο με εκθέσεις ή/και ειδικές εκδόσεις. Σε ειδικές περιπτώσεις, και κατόπιν πλήρως αιτιολογημένης απόφασής της, είναι δυνατόν η Σύγκλητος να ζητήσει τον έλεγχο της λειτουργίας και των πεπραγμένων του Λογαριασμού.

  Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης κάθε οικονομικού έτους διενεργείται από Ορκωτούς Ελεγκτές, που ορίζονται από τη Σύγκλητο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, σύμφωνα και με το άρθρο 8 της ΚΥΑ/679/22.8.1996, εφόσον προηγηθεί η σύνταξη και η έγκριση από την Επιτροπή Ερευνών του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων χρήσεως και του Οικονομικού και Επιστημονικού Απολογισμού των έργων. Η έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών κατατίθεται στην Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους. Η Επιτροπή Ερευνών με τη σειρά της, αφού λάβει υπόψη της ενδεχόμενες σχετικές παρατηρήσεις, τις αποστέλλει στη Σύγκλητο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Η έκθεση των Ορκωτών Ελεγκτών υποβάλλεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, το Ελεγκτικό Συνέδριο, στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου και στην Επιτροπή Ερευνών.

  12.4 Χρηματοδοτήσεις Λοιπών Δραστηριοτήτων

  Ο Ειδικός Λογαριασμός μπορεί να χρηματοδοτεί σύμφωνα με αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών:

  • Επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και ημερίδες επιστημονικού περιεχομένου, που διοργανώνονται από μέλη ΔΕΠ, από ακαδημαϊκές και λοιπές μονάδες του Ιδρύματος στη Θράκη. Με αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών καθορίζεται η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτημάτων.
  • Λοιπές δραστηριότητες, που εναρμονίζονται με τους σκοπούς του Λογαριασμού.
  • Για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό του Λογαριασμού.
 • Όλα τα ερευνητικά έργα που εκτελούνται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού του Ιδρύματος, δημοσιεύονται σε ειδική έκδοση ανά διετία, εφόσον αποφασισθεί από την Επιτροπή Ερευνών. Η ειδική έκδοση περιλαμβάνει:

  1. Στοιχεία τίτλου του έργου (τίτλος έργου στα ελληνικά, μεταφρασμένος τίτλος σε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
  2. Τον Επιστημονικό Υπεύθυνο και την ιδιότητά του, καθώς και το Τμήμα στο οποίο ανήκει.
  3. Ερευνητική ομάδα εργασίας (στοιχεία κύριων μελών της ερευνητικής ομάδας, αριθμός επιστημονικού προσωπικού, εξωτερικοί επιστημονικοί συνεργάτες).
  4. Φορείς (Ανάδοχος Φορέας εκτέλεσης του έργου, εκπρόσωπος αναδόχου εκτέλεσης του έργου με την ιδιότητά του, λοιποί συνεργαζόμενοι φορείς, Φορείς Χρηματοδότησης).
  5. Λοιπά στοιχεία έργου (συνολικός προϋπολογισμός του έργου, έτος έναρξης, έτος λήξης, ειδικό πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται το έργο).
  6. Συνοπτική περιγραφή των αποτελεσμάτων του έργου στα Ελληνικά, καθώς και στη γλώσσα του μεταφρασμένου τίτλου.

  Όλα τα παραπάνω στοιχεία υποβάλλονται στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού, με ευθύνη του ΕΥ, μαζί με την υποβολή της Τελικής Έκθεσης του έργου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν εκτελείται από την Επιτροπή Ερευνών η αποπληρωμή του έργου. Αντίτυπα της Τελικής Έκθεσης αποστέλλονται, με μέριμνα και ευθύνη της Γραμματείας του Λογαριασμού, στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος που ανήκει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος.

  Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών είναι δυνατή η αποστολή των αποτελεσμάτων της έρευνας και της Τελικής Έκθεσης του έργου σε ενδιαφερόμενους φορείς (Υπουργεία, Ερευνητικά Ιδρύματα κ.λπ.) ή/και σε κάθε ενδιαφερόμενο (που υποβάλλει γραπτό σχετικό αίτημα στη Γραμματεία του Λογαριασμού) μετά από γραπτή έγκριση του ΕΥ.

  Οι δαπάνες για τη διάδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας (μέχρι την υποβολή της τελικής έκθεσης) πρέπει να προβλέπονται στον προϋπολογισμό του έργου.

  Τα αποτελέσματα του έργου μπορούν να ανακοινωθούν από τον ΕΥ ή τα μέλη της ερευνητικής ομάδας σε συνέδρια εσωτερικού ή εξωτερικού, σε σεμινάρια ή συμπόσια και να γίνουν αντικείμενο συζητήσεων σε ειδικές ημερίδες.

  Ειδικές ρυθμίσεις για τη διάδοση των αποτελεσμάτων ανάμεσα στο φορέα που χρηματοδοτεί την έρευνα και στον ΕΥ, λαμβάνονται υπόψη και κρίνονται κατά περίπτωση από την Επιτροπή Ερευνών.

  Στις περιπτώσεις εκείνες που από την εκτέλεση ερευνητικού έργου προκύψει ευρεσιτεχνία και γίνει εμπορική εκμετάλλευση του προϊόντος η Επιτροπή Ερευνών:

  • αν έχει χρηματοδοτήσει εξολοκλήρου το έργο εισπράττει το 40% των ετησίων καθαρών εσόδων του ερευνητή που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του προϊόντος. Το ποσοστό αυτό καθορίζεται ρητά στη σύμβαση χρηματοδότησης.
  • αν έχει συγχρηματοδοτήσει το έργο εισπράττει ποσοστό επί των καθαρών ετησίων εσόδων του ερευνητή που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του προϊόντος, το οποίο (ποσοστό) ορίζεται στη σύμβαση με βάση την οποία γίνεται η συγχρηματοδότηση.

  Ο Ειδικός Λογαριασμός είναι δυνατό να καλύψει μέρος ή το σύνολο της δαπάνης για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας και την κατασκευή προτύπων για την εκμετάλλευση των προϊόντων έρευνας. Στις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό που εισπράττει ο Ειδικός Λογαριασμός επί των καθαρών ετησίων εσόδων του ερευνητή, τα οποία προκύπτουν από την εμπορική εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας, ορίζεται κατά περίπτωση στη σύμβαση που υπογράφει ο ενδιαφερόμενος με την Επιτροπή Ερευνών.

  Ο Ειδικός Λογαριασμός, στην περίπτωση που συμβάλλει στη χρηματοδότηση έκδοσης με τα αποτελέσματα των ερευνών, διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον εκδότη ποσοστό μέχρι 30% από την εμπορική εκμετάλλευση των εκδόσεων αυτών. Επιπλέον το ποσό της δαπάνης για την έκδοση αυτή, επιστρέφεται από τον εκδότη στον Ειδικό Λογαριασμό.

 • Κάθε εφεύρεση που πραγματοποιείται από τους ερευνητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θεωρείται εξαρτημένη (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1733/1987) και τα δικαιώματα της εφεύρεσης ανήκουν σε ποσοστό 60% στον ερευνητή και σε ποσοστό 40% στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το Ίδρυμα δικαιούται την εμπορική εκμετάλλευση της εφεύρεσης κατά προτεραιότητα έναντι αμοιβής προς τον εφευρέτη – ερευνητή, ανάλογης προς την οικονομική αξία της εφεύρεσης και των κερδών που θα αποφέρει. Ο ερευνητής – εφευρέτης εξαρτημένης εφεύρεσης γνωστοποιεί εγγράφως στην Επιτροπή Ερευνών την πραγματοποίηση της εφεύρεσης και παρέχει τα αναγκαία στοιχεία για την υποβολή από κοινού με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Αν το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, μέσω της Επιτροπής Ερευνών, δεν δηλώσει εγγράφως στον ερευνητή – εφευρέτη, μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών από την παραλαβή της παραπάνω γνωστοποίησης, το ενδιαφέρον του για την από κοινού κατάθεση αίτησης χορήγησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η εφεύρεση ανήκει εξ ολοκλήρου στον ερευνητή – εφευρέτη. Οι ερευνητές κατά τη διεξαγωγή της ερευνητικής δραστηριότητας οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους και να μη θίγουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει επίσημα ή ανεπίσημα γνώση της προόδου ή του προϊόντος των ερευνών οφείλει να πλήρη εχεμύθεια και αποφυγή ενεργειών για εκμετάλλευση της γνώσης ή του προϊόντος της έρευνας προς ίδιον όφελος. Οι ερευνητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποκτούν πνευματική ιδιοκτησία επί του αντικειμένου της διενεργούμενης έρευνας και των προϊόντων της, σύμφωνα με το βαθμό συμβολής τους. Η ι­διο­κτη­σί­α αυ­τή α­φο­ρά και το λο­γι­σμι­κό κα­θώς και το προ­πα­ρα­σκευα­στι­κό υ­λι­κό της έρευνας, εκτός εάν στην υ­πο­γρα­φό­με­νη σύμ­βα­ση με­τα­ξύ των ε­ρευ­νη­τών του Πανεπιστημίου και των εντολέ­ων ή χρη­μα­το­δο­τών της έ­ρευ­νας ο­ρί­ζε­ται δια­φο­ρε­τικά. Η κυριότητα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας όλων των αποτελεσμάτων που παράγονται κατά την εκτέλεση ερευνητικών έργων μεταβιβάζονται αυτοδίκαια και ανήκουν στο Πανεπιστήμιο, το οποίο μπορεί να προβαίνει ελεύθερα στη διάθεσή τους. Η πνευματική ιδιοκτησία περιλαμβάνει εν προκειμένω μόνο το δικαίωμα εκμετάλλευσης του αποτελέσματος του ερευνητικού έργου (περιουσιακό δικαίωμα), το δικαίωμα της προστασίας του προσωπικού δεσμού με αυτό (ηθικό δικαίωμα) και συγκεκριμένα η λεγόμενη «εξουσία πατρότητας» ανήκει στο «δημιουργό» (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2121/93). Απαγορεύεται ρητά στους ερευνητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης να παραχωρήσουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε οποιονδήποτε τρίτο, όπως επίσης απαγορεύεται στους ερευνητές να διαθέτουν μέρος ή το σύνολο του έργου για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του Ιδρύματος. Η πνευματι­κή ι­διο­κτη­σί­α που α­να­γνω­ρί­ζε­ται α­πό τις παρούσες διατάξεις εί­ναι α­νε­ξάρ­τη­τη α­πό το γε­γο­νός ό­τι αυ­τή προ­στα­τεύ­ε­ται και από άλ­λες δια­τά­ξεις. Παράβαση των αρχών των προηγούμενων άρθρων μπορεί να επιφέρει, εκτός των άλλων πιθανών συνεπειών, και άρνηση διαχείρισης των έργων, υπηρεσιών και λοιπών δραστηριοτήτων από τον Ειδικό Λογαριασμό, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
  1. Η έ­ρευ­να, βα­σι­κή και ε­φαρ­μο­σμέ­νη, α­το­μι­κή και συλ­λο­γι­κή, προ­ά­γει την ε­πι­στη­μο­νι­κή γνώ­ση, την εκ­παι­δευ­τι­κή δια­δι­κα­σί­α και συμ­βάλ­λει στην αξιοποίηση, μέσω μεθόδων εφαρμογής, επιστημο­νι­κών γνώσεων και δε­δο­μέ­νων.
  2. Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ενθαρρύνει την κάθε είδους έρευνα, βασική, εφαρμοσμένη, τεχνολογική, ανθρωπιστικών – κοινωνικών επιστημών, η οποία μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, όπως και στην παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και άλλων υπηρεσιών με εξωτερική ή εσωτερική χρηματοδότηση. Ενθαρρύνεται επίσης η ανάληψη έργων σε συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.
  3. Το προ­σω­πι­κό του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ο­φεί­λει να α­πέ­χει α­πό τη διενέργεια ή προώθηση έρευνας που θα μπο­ρού­σε να προ­κα­λέ­σει στον άνθρωπο και στην κοι­νω­νί­α ή εν γένει στο οικο­σύ­στημα, βλά­βη ή κίν­δυ­νο βλά­βης, που υ­περ­βαί­νει τα διεθνώς α­πο­δε­κτά ε­πι­στη­μο­νι­κά όρια. Ε­πί­σης, ο­φεί­λει να α­πέ­χει α­πό έρευ­να που μπορεί να θί­ξει ή να θέ­σει σε κίν­δυ­νο την α­ξί­α του ανθρώπου και τα δι­καιώ­μα­τά του, κα­θώς και να προ­κα­λέ­σει ή να υ­πο­θάλ­ψει φυ­λε­τι­κές ή κοι­νω­νι­κές δια­κρί­σεις. Η υ­πο­χρέ­ω­ση αυτή εκτείνεται και στη χρή­ση των ε­ρευ­νη­τι­κών αποτελεσμάτων α­πό τρί­τους.
  4. Ό­ταν η έ­ρευ­να διε­ξά­γε­ται α­πό ο­μά­δες, η ευ­θύ­νη της συλλο­γι­κής λει­τουρ­γί­ας και της τή­ρη­σης της σχε­τι­κής δε­ο­ντο­λο­γί­ας από το κάθε μέλος α­νή­κει στον Επιστημονικό Υ­πεύ­θυ­νο της ομάδας. Ο σε­βα­σμός της ερευνητικής συμ­βολής του κά­θε μέλους και η τή­ρη­ση των βα­σι­κών κα­νό­νων δια­φά­νειας και ενη­μέ­ρω­σης εί­ναι υ­πο­χρέ­ω­ση ό­λων των συμ­με­τε­χό­ντων.
  5. Τα συνοπτικά στοιχεία όλων των ερευνητικών δραστηριοτήτων δημοσιεύονται με ευθύνη της Επιτροπής Ερευνών και επικουρία της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού στον ετήσιο Επιστημονικό και Οικονομικό Απολογισμό, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας και το κοινωνικό σύνολο. Με εισήγηση της Σχολής και απόφαση της Επιτροπής Ερευνών επιτρέπεται προσωρινώς ο χαρακτηρισμός (από τα συμβαλλόμενα μέρη) στοιχείων ως εμπιστευτικών, κυρίως στις περιπτώσεις που αφορούν στην προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πρωτοτύπων ανακοινώσεων, ή την παραγωγή νέων προϊόντων με σκοπό την αμυντική θωράκιση της χώρας.
  6. Τα ερευνητικά έργα και η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους ενδείκνυται να συνδέονται εν όλω ή εν μέρει με το γνωστικό αντικείμενο της Σχολής και να εναρμονίζονται με τις δυνατότητες των Εργαστηρίων και των Σπουδαστηρίων του Ιδρύματος.
 • Οι συμμετέχοντες σε ερευνητικά έργα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ο­φεί­λουν να ε­φαρ­μό­ζουν ό­λους τους αναγνωρισμέ­νους στο οι­κεί­ο επιστημο­νι­κό πε­δί­ο κα­νό­νες α­σφαλεί­ας, κα­θώς και ό­σους ο­ρί­ζο­νται ει­δι­κό­τε­ρα για την προ­στα­σί­α του ανθρώ­που και του πε­ρι­βάλ­λο­ντος α­πό ρα­διε­νερ­γές ή άλ­λες επικίνδυνες ου­σί­ες. Οι ε­ρευ­νη­τές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που διευ­θύ­νουν ε­ρευ­νη­τικά έργα, ο­φεί­λουν να λαμβάνουν ό­λα τα α­να­γκαί­α και ε­πι­βαλ­λό­με­να ε­πι­στη­μο­νι­κά μέ­τρα για την προ­στα­σί­α της υ­γεί­ας των εργαζομένων στα έργα και να τους ε­νη­με­ρώ­νουν για τους κινδύνους από α­τυ­χή­μα­τα ή παρενέρ­γειες που μπο­ρούν να προ­κύ­ψουν α­πό τις ι­διαί­τε­ρες συνθήκες της έ­ρευ­νας.
 • Οι ε­ρευ­νη­τές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κα­τά τη διε­ξα­γω­γή των ε­ρευ­νών οφεί­λουν να δεί­χνουν τον προ­σή­κο­ντα σε­βα­σμό στην α­ξιο­πρέ­πεια και στα α­τομι­κά δι­καιώ­μα­τα τρί­των προσώπων, τα ο­ποί­α ε­μπλέ­κο­νται στην ε­ρευ­νη­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα. Ι­δί­ως ο­φεί­λουν να αποφεύγουν κά­θε δυ­σμε­νή διά­κρι­ση πο­λιτών που μπο­ρεί να ο­φεί­λε­ται στη φυ­λή, στην ε­θνι­κή καταγω­γή, στη γλώσσα, στο φύ­λο, στη θρη­σκεί­α, στη σω­μα­τι­κή ι­κα­νό­τη­τα ή στην κοι­νω­νι­κο­οικονομι­κή κατάστα­ση. Οι ε­ρευ­νη­τές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ο­φεί­λουν να ε­νη­με­ρώ­νουν επαρκώς και με ειλικρίνεια τους πο­λί­τες που πρό­κει­ται να λά­βουν μέ­ρος στην έ­ρευ­νά τους για τους στό­χους της. Οι ε­ρευ­νη­τές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης α­πο­δέ­χο­νται ό­τι η ε­πι­στη­μο­νι­κή δραστηριότητα και η κοινω­νι­κή ευ­θύ­νη είναι έννοιες α­να­πό­σπα­στες.
 • Έρευνα (Επιστημονική και Τεχνολογική):

  Θεωρούνται οι δραστηριότητες που αναλαμβάνονται με συστηματικό τρόπο, με σκοπό την αύξηση του αποθέματος των γνώσεων (περιλαμβάνονται η γνώση του ανθρώπου, του πολιτισμού και της κοινωνίας) και χρήση αυτού του αποθέματος σε νέες εφαρμογές. Περιλαμβάνει τη Βασική, την Εφαρμοσμένη και την Τεχνολογική έρευνα.

  Βασική έρευνα:

  Είναι οι πειραματικές ή θεωρητικές εργασίες που αναλαμβάνονται με σκοπό τη δημιουργία νέων γνώσεων για τις αιτίες των παρατηρουμένων φαινομένων και γεγονότων, χωρίς να προσδοκάται οπωσδήποτε συγκεκριμένη εφαρμογή ή χρησιμοποίηση.

  Εφαρμοσμένη έρευνα:

  Είναι οι πρωτότυπες εργασίες που αναλαμβάνονται με σκοπό τη δημιουργία νέων γνώσεων, που κατευθύνονται σε προκαθορισμένο στόχο.

  Τεχνολογική έρευνα:

  Είναι οι συστηματικές εργασίες που βασίζονται σε υπάρχουσες γνώσεις (από την έρευνα ή την πρακτική εμπειρία), με σκοπό την προεργασία για την παραγωγή νέων υλικών, προϊόντων ή διατάξεων, την κατάρτιση νέων διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών ή την ουσιαστική βελτίωση αυτών που υπάρχουν για συγκεκριμένες εφαρμογές.

  Παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και άλλων υπηρεσιών:

  Είναι η εκπόνηση ειδικών μελετών, η εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων, αναλύσεων, η παροχή γνωμοδοτήσεων, η σύνταξη προδιαγραφών και κάθε άλλη συναφής εργασία. Οι παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται εφόσον διαπιστωθεί ότι:

  • δεν παρακωλύονται ή δυσχεραίνονται οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες
  • η παρεχόμενη υπηρεσία παρουσιάζει επιστημονικό ενδιαφέρον και προάγει την επιστήμη στην πράξη, και
  • η παρεχόμενη υπηρεσία δεν έχει ως αποκλειστικό σκοπό το κέρδος.
 • Για την εκπόνηση έ­ρευνας με εξωτερική χρη­μα­το­δότηση επιτρέπεται η χρή­ση των ε­γκα­τα­στά­σε­ων και του ε­ξο­πλι­σμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κα­θώς και η α­ξιο­ποί­η­ση της τεχνογνωσίας του διδακτικού προ­σω­πι­κού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν πα­ρα­κω­λύεται η εκπαιδευ­τι­κή διαδικασία και η εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος. Υπό τις αυτές προ­ϋ­πο­θέσεις είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία και άλ­λων κα­τη­γο­ριών προ­σω­πι­κού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • 20.1 Ειδικές Διατάξεις

  Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού χορηγεί βεβαιώσεις στους χρηματοδότες που το ζητούν, για τα ποσά των χρημάτων που έχουν κατατεθεί στο Λογαριασμό, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για φορολογικές ή άλλες απαλλαγές.

  Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού χορηγεί βεβαιώσεις για συμμετοχή σε έργα.

  Στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού δίνεται όλη η διακριτική ευχέρεια του ελέγχου των δαπανών - προμηθειών υλικών και οργάνων, καθώς και των λοιπών παραστατικών στοιχείων των διαφόρων δαπανών, προκειμένου να αποφεύγεται, κατά το διαχειριστικό έλεγχο, η ακύρωση τους.

  Τα επιστημονικά όργανα - είδη και υλικά μετά την περάτωση του έργου περιέρχονται αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο, χρησιμοποιούνται από την αντίστοιχη εκπαιδευτική μονάδα, στις εγκαταστάσεις της οποίας έχει εκτελεσθεί το έργο, και κατ' επέκταση από τη Σχολή ή/και το Τμήμα, όπου ανήκει η εκπαιδευτική μονάδα και βρίσκονται στη διάθεση και άμεση επίβλεψη της Επιτροπής Ερευνών. Επιστημονικά όργανα, η επιστροφή των οποίων αποτελεί συμβατικό όρο της υπογραφείσης σύμβασης, επιστρέφονται στο χρηματοδότη, όταν ζητηθούν, με μέριμνα και ευθύνη του.

  Για έργα που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού η οποιαδήποτε αντικατάσταση μέλους της ερευνητικής ομάδας απαιτεί και τη σύμφωνη γνώμη του μέλους που αντικαθίσταται.

  Ο Λογαριασμός δεν υποχρεούται σε καταβολή ποσοστού υπέρ ΜΤΠΥ για δαπάνες που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης έργων και από πόρους που προέρχονται από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, διότι σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3 της ΚΥΑ/679/22.8.1996 «η κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού, ο έλεγχος και η εντολή πληρωμής σε βάρος του Λογαριασμού και υπέρ δικαιούχων ενεργούνται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτός ισχύει χωρίς καμία αναφορά ή περιορισμό από τις διατάξεις που διέπουν τη διάθεση, κατανομή και ανάλωση των πιστώσεων του Ιδρύματος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων για το δημόσιο λογιστικό, τις κρατικές προμήθειες, τις δημόσιες επενδύσεις, την ανάθεση μελετών και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης».

  Έργα που αφορούν σε μελέτες, γνωμοδοτήσεις και γενικά παροχή επιστημονικών υπηρεσιών τα οποία εγκρίνονται μετά από διμερή διαπραγμάτευση του Ε.Υ. και του Φορέα χρηματοδότησης επιβάλλεται ΦΠΑ σήμερα 19% επί του κεφαλαίου του έργου, βάσει των διατάξεων του ΚΒΣ. Το ποσό αυτό δεν αποτελεί δαπάνη του έργου και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις διαπραγματεύσεις και τη συμφωνία για το ύψος της τελικής χρηματοδότησης.

  Μέλη ΔΕΠ του Ιδρύματος που αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας μπορούν να συμμετέχουν σε όσα έργα συμμετείχαν πριν την αποχώρησή τους είτε ως ΕΥ είτε ως μέλη της ομάδας υλοποίησης των αντίστοιχων έργων – άρθρο 26, παράγραφος 5 του Ν. 3549/07.

  Σε περίπτωση διακοπής της χρηματοδότησης ενός έργου για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Ερευνών δεν φέρει καμία ευθύνη, έναντι τρίτων.

  Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης δεν αναλαμβάνει δραστηριότητες που το δεσμεύουν με οικονομικές υποχρεώσεις οριστικής εκταμίευσης. Δέχεται την αναλογική συνεισφορά του στα γενικά έξοδα της έρευνας από χρήση και απόσβεση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και από τις αμοιβές και τις κοινωνικές παροχές εκείνων, που παίρνουν μέρος στις ανάλογες δραστηριότητες. Εξαιρέσεις, στον κανόνα αυτόν, είναι δυνατό να γίνουν μόνο μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών και ανάλογη απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης .

  Ειδικοί όροι των συμβάσεων που καθορίζονται από εξωτερικούς φορείς χρηματοδότησης και δεν προβλέπονται από τις διατάξεις της ΚΥΑ/679/22.8.1996 ισχύουν μόνον εφόσον γίνονται αποδεκτοί από τον ΕΥ και εγκριθούν από την Επιτροπή Ερευνών.

  Οι συμμετέχοντες σε έργα που οικονομικά διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ο­φεί­λουν να τη­ρούν την ι­σχύ­ου­σα νο­μοθε­σί­α, τις αποφά­σεις διε­θνών ορ­γα­νι­σμών στους ο­ποί­ους με­τέ­χει η χώ­ρα, κα­θώς και τους αναγνωρι­σμέ­νους ανά επιστημονική περιοχή ε­παγ­γελ­μα­τι­κούς ή δε­ο­ντο­λο­γι­κούς κανό­νες.

  20.2 Τελικές Διατάξεις

  Η Επιτροπή Ερευνών, με σκοπό τη διαφύλαξη του κύρους, της αξιοπιστίας του Πανεπιστημίου αλλά και της διαφάνειας των διαδικασιών που ακολουθούνται, διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης αποφάσεων, που εξειδικεύουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική στα πλαίσια των έργων που οικονομικά διαχειρίζεται.

  Για τις περιπτώσεις οι οποίες δεν προβλέπονται από τον παρόντα οδηγό ή για τυχόν προβλήματα τα οποία θα προκύψουν κατά την εφαρμογή, εφόσον τα θέματα αυτά δεν ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Σύγκλητος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών.

  Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του Ειδικού Λογαριασμού όλα τα περιουσιακά στοιχεία, λογιστικά βιβλία και αρχεία περιέρχονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης.

 • Ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης τροποποιείται ή/και συμπληρώνεται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από σχετική πρόταση της Επιτροπής Ερευνών. Ο «Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης» και κάθε τροποποίησή του κοινοποιούνται στα Υπουργεία Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Οικονομικών.
  Η ισχύς του παρόντος οδηγού αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής του από τη Σύγκλητο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
  Για την Σύγκλητο
  Κωνσταντίνος Σιμόπουλος
  Πρύτανης του Δ.Π. Θράκης
 • Σας ανακοινώνουμε την απόφαση της Συγκλήτου με αριθμό 37/636/12 Νοεμβρίου 2009 (Θέμα Η14), σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε το άρθρο 5.1 του Οδηγού Χρηματοδότησης της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ., και πλέον δκαίωμα υποβολής πρότασης ερευνητικού προγράμματος έχουν μόνο μέλη Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου μας και για τα υπόλοιπα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας θα κρίνεται η αποδοχή από την Επιτροπή Ερευνών κατά περίπτωση, εξετάζοντας τα αυξημένα προσόντα των Επιστημονικά Υπευθύνων και τη συνάφειά τους με την υπό εκτέλεση έρευνα.