(18682/26-06-2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΚΕ 82148, Ε.Υ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ


(18682/26-06-2020) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΚΕ 82148, Ε.Υ.: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται παρακάτω, προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στα τμήματα Α και Β της Διακήρυξης.

 

Επιστημονικά Υπεύθυνος έργου: Ιωάννης Καρακασιλιώτης, Επίκ. Καθηγητής Τμ. Ιατρικής ΔΠΘ

Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών): 11/08/2020, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 10:00

Ημερομηνία έναρξης υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 24/07/2020, ημέρα: Παρασκευή, ώρα: 10:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 04/08/2020, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 14:00

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη και το ΕΕΕΣ βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.