Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης E-RARE-3 JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2018) FOR «Transnational research projects on hypothesis-driven use of multi-omic integrated approaches for discovery of disease causes and/or functional validation in the context of rare diseases»

0

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης E-RARE-3 JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2018) FOR «Transnational research projects on hypothesis-driven use of multi-omic integrated approaches for discovery of disease causes and/or functional validation in the context of rare diseases»

Στο πλαίσιο του E-RARE-3 ανακοινώθηκε από την 7η Δεκεμβρίου 2017 , Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στη προκήρυξη: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Καναδάς, Λετονία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ισπανία, Πολωνία, Ρουμανία, Τουρκία, Τσεχία,  Φινλανδία. Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός  από τα συμμετέχοντα κράτη για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται σε περίπου 19  εκατ. ευρώ.
Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη ανέρχεται σε 500.000,00 € Το ποσό  της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000€   ανά συμμετοχή τους, ως απλός εταίρος  και μέχρι 250.000€ ανά συμμετοχή τους  ως συντονιστής, σε κάθε  πρόταση σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής δράσης, όπως περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα  των οδηγιών προς υποψήφιους (Guidelines) της Ευρωπαϊκής προκήρυξης  που αφορά στην Ελλάδα.Οι προτάσεις των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή ως προς το μέρος  υλοποίησης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν  θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις  που ορίζονται από  την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προεγγραφούν μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/app/erare18  ο οποίος θα ενεργοποιηθεί έως τις 20 Δεκεμβρίου 2017.
Οι  προτάσεις που θα επιλεγούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών που περιγράφονται στα αντίστοιχα  έγγραφα (Guidelines, Call Text κ.λπ. ). Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες ένταξης σε εθνικό επίπεδο μέσω  ειδικής προκήρυξης. Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών. Το θέμα της προκήρυξης που έχει συμφωνηθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι: «Transnational research projects on hypothesis-driven use of multi-omic integrated approaches for discovery of disease causes and/or functional validation in the context of rare diseases»
Οι  στόχοι   της προκήρυξης είναι :
-Combined multi-omics approaches (e.g. epigenomics, transcriptomics, metabolomics, proteomics, etc.) that complement genomics-based gene discovery strategies and that are driven by a lead hypothesis. These multi-omics approaches should extend beyond descriptive “-omics” data gathering, such as simple whole exome/genome sequencing for disease gene discovery. For transcriptomic and proteomic data, a strong rationale for physiological relevance of the collected sample/tissue/dataset must be available
-Functional validation of clinical or biological inferences obtained from “-omics” results, e.g. by developing new computational, statistical and experimental methods for analysis and interpretation of existing multi-omic datasets or for the identification of relevant biomarkers, integrating the already obtained “-omics” results to generate and test new biological models;
-Application of “-omics” approaches to rare diseases for which the gene(s) is/are known to enable insight into disease pathophysiology. Emphasis will be given to approaches that transcend a single “-omics” approach to illuminate pathomechanism. Projects that generate “-omics” data with limited integration and interpretation will be considered lower priority;
-Development and application of concepts and methods for pathogenic read-outs of disease groups which can be used as “blue print” to discover new disease genes and inform pathomechanism. Projects on“simple” or “pure” gene hunts will be discouraged if they can be rationally performed at a single institution or by existing international resource centers, with the exception of studies that inform fundamentally new genetic paradigms.
*The research projects have to focus on the pre-clinical development of therapeutic approaches in suitable existing animal or cell models.
Η διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει 2 στάδια: α. στάδιο επιλογής  προκαταρκτικών προτάσεων  και  β. στάδιο επιλογής ολοκληρωμένων προτάσεων. Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων  είναι η  6η Φεβρουαρίου  2018 (17:00, CEST). Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ολοκληρωμένων προτάσεων που πέρασαν επιτυχώς το 1ο στάδιο είναι η 19η Ιουνίου 2018(17:00, CEST).

Περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις μπορούν  να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο :
http://www.erare.eu/joint-call/10th-joint-call-european-research-projects-rare-diseases-jtc-2018

 

Σχετικά Αρχεία