Πρόγραμμα Interreg NEXT MED- Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

0

Πρόγραμμα Interreg NEXT MED- Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Αξιότιμες/οι Κυρίες και Κύριοι Καθηγητές,

Αναφορικά με την πρώτη πρόκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος διακρατικής συνεργασίας Interreg NEXT MED, αναφέρεται στον Οδηγό του Προγράμματος ο εξής περιορισμός:

«Ο ίδιος οργανισμός μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση μόνο με την ιδιότητα του επικεφαλής εταίρου για κάθε ένα ειδικό στόχο (Specific Objective). Ο συγκεκριμένος δεν ισχύει για τη συμμετοχή του ίδιου φορέα με την ιδιότητα του απλού εταίρου. Σε περίπτωση που ένας οργανισμός συμμετέχει σε περισσότερα από ένα (1) έργα με την ιδιότητα του επικεφαλής εταίρου στον ίδιο ειδικό στόχο, οι συγκεκριμένες υποβληθείσες προτάσεις θα απορριφθούν».

Παρακαλούμε τις Κυρίες και Κύριους Καθηγητές όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την υποβολή δυνητικών προτάσεων στο Τμήμα Προγραμματισμού, Παρακολούθησης Έργων & Ερευνητικών Αποτελεσμάτων της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ αποστέλλοντας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση proposals@rescom.duth.gr  α) τον Τίτλο της ερευνητικής πρότασης β) το Όνομα του Επιστημονικού Υπευθύνου και γ) τον ειδικό στόχο.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 30η Ιανουαρίου 2024.