ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας της Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πλήρωση των θέσεων της Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας της Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η Επιτροπή Ερευνών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του Ν.4521/2018, κεφ. Ε΄, άρθρα 21 έως 27, και σύµφωνα µε απόφαση που ελήφθη στην 179η/15-06-2018 συνεδρίασή της, καλεί σε υποβολή υποψηφιοτήτων για τις θέσεις των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Ηθικής και ∆εοντολογίας της Έρευνας (Ε.Η.∆.Ε.).

Σχετικά Αρχεία