Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών: α) διαγωνισμού, β) παρακολούθησης και παραλαβής για συμβάσεις προμηθειών και γ) παραλαβής για συμβάσεις υπηρεσιών (ΠΔΕ 2017, Σ.Α. Ε146)

0

Ορισμός ημερομηνίας διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών: α) διαγωνισμού, β) παρακολούθησης και παραλαβής για συμβάσεις προμηθειών και γ) παραλαβής για συμβάσεις υπηρεσιών (ΠΔΕ 2017, Σ.Α. Ε146)

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), (β) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών, (γ) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011), στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και «Απευθείας Αναθέσεων»), στο πλαίσιο του έργου με τα κάτωθι στοιχεία (βάσει του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016):

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

ΕΡΓΟΥ EKΣΥΓΧΡΟNIΣMOΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΘΡΑΚΗΣ» (ΠΔΕ 2017)

Σ.Α. Ε146
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ κος Φώτιος Μάρης, Αν. Καθηγητής Τμ. Πολιτικών Μηχανικών Δ.Π.Θ., Αναπλ. Πρύτανη Δ.Π.Θ.
e-mail του  Επιστημονικά Υπευθύνου: fmaris@civil.duth.gr, fmaris@fmenr.duth.gr
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ &

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ / Γενική Γραμματεία ΥΠΠΕΘ

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

 

Σχετικά Αρχεία