Μερική ανάκληση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΠΘ/ΤΑΓΡΟ/25414/648/11-01-2024 ΑΔΑ:63ΑΦ46ΨΖΥ1) στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( MIS 6004244)» που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Μικροβιολογίας.

0

Μερική ανάκληση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΔΠΘ/ΤΑΓΡΟ/25414/648/11-01-2024 ΑΔΑ:63ΑΦ46ΨΖΥ1) στο πλαίσιο της πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ( MIS 6004244)» που αφορά στο γνωστικό αντικείμενο της Μικροβιολογίας.

Επισυνάπτεται η απόφαση στην αριθ. 15/24-01-2024 συνεδρίαση της συνέλευσης του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.

Σχετικά Αρχεία