ΚΕ 83170, Α.Π. 16730/27.02.2024) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Υποβολή Πρότασης στο γνωστικό αντικείμενο « Μικροβιολογία» για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

0

ΚΕ 83170, Α.Π. 16730/27.02.2024) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Υποβολή Πρότασης στο γνωστικό αντικείμενο « Μικροβιολογία» για το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην με αριθμό 19/27.02.2024 συνεδρίαση της, που αφορά στην έγκριση και δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Μ8Φ46ΨΖΥ1-ΜΥΣ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (MIS 6004244), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
Προθεσμία υποβολής προτάσεων:  έως 8.03.2024 και ώρα 23:59