ΚΕ 83170, Α.Π. 15741/21.02.2024) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Υποβολή Πρότασης στο γνωστικό αντικείμενο « Ψηφιακές αναπαραστάσεις» για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

0

ΚΕ 83170, Α.Π. 15741/21.02.2024) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Υποβολή Πρότασης στο γνωστικό αντικείμενο « Ψηφιακές αναπαραστάσεις» για το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στην με αριθμό 11-20.02.2024 συνεδρίαση της, που αφορά στην έγκριση και δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΜΡΒ46ΨΖΥ1-33Ν) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (MIS 6004244), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αφορά σε νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ( με ΑΔΑ: 6ΜΡΒ46ΨΖΥ1-33Ν) για το γνωστικό αντικείμενο « Ψηφιακές αναπαραστάσεις».
Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων:  Παρασκευή 01.03.2024