ΚΕ 83170, Α.Π. 11590/23-01-2024) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Υποβολή Πρότασης

0

ΚΕ 83170, Α.Π. 11590/23-01-2024) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Υποβολή Πρότασης

Απόφαση Συνέλευσης Τμήματος στην με αριθμό 3-23.01.2024 συνεδρίαση, που αφορά στην έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:69Γ446ΨΖΥ1-ΜΒ6) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 (MIS 6004244), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αφορά το Τμήμα Ιατρικής για το γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία»
Καταληκτική Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: 2.2.2024