(ΚΕ 83070, Α.Π. 52387/12-10-2023) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 83070, Α.Π. 52387/12-10-2023) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 47737/21-09-2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης

Σχετικά Αρχεία