(ΚΕ 82741, Α.Π. 14243/18-03-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82741, Α.Π. 14243/18-03-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 7504/11-02-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης.

Σχετικά Αρχεία