(ΚΕ 82624, Α.Π. 19596/15-04-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82624, Α.Π. 19596/15-04-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 9859/23-02-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης.

Δημοσίευση του οριστικού πίνακα κατάταξης ( επιλογής ) της μοναδικής υποψήφιας για το γνωστικό αντικείμενο «Δασική Εδαφολογία» του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ,της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 9967/2022 (ΑΔΑ: 6Β4846ΨΖΥ1-Ο4Π) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» MIS 5162230 που είναι σύμφωνη με την απόφαση της συνέλευσης του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του ΔΠΘ, κατόπιν εισήγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης . Τα αποτελέσματα αφορούν το γνωστικό αντικείμενο «86» για το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων όπως αυτό προκηρύχθηκε στην πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 9967/2022 (ΑΔΑ: 6Β4846ΨΖΥ1-Ο4Π). Δεν υπήρχαν απορριφθέντες στα αποτελέσματα για το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Σχετικά Αρχεία