(ΚΕ 82621, Α.Π. 22747/09-05-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82621, Α.Π. 22747/09-05-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 18615/11-04-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης.

Σχετικά Αρχεία