(ΚΕ 82602, Α.Π. 14281/18-03-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82602, Α.Π. 14281/18-03-2022) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Αφορά την 4914/31-01-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης.

Σχετικά Αρχεία