(ΚΕ 82490, Α.Π. 31173/2020) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου – Οριστικά αποτελέσματα ένστασης

0

(ΚΕ 82490, Α.Π. 31173/2020) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου – Οριστικά αποτελέσματα ένστασης

Αφορά την 27223/25-09-2020 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.

Σχετικά Αρχεία