(ΚΕ 82309, Α.Π. 27985/2021) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

0

(ΚΕ 82309, Α.Π. 27985/2021) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Πρότασης

Πρόσκληση 27985/13-07-2021

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων: 28 Ιουλίου 2021 και ώρα 14:00

Διευκρίνηση:

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα στο πλαίσιο της με Α.Π. 27985/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο ΔΠΘ και τα οποία ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ κατά το χρονικό σημείο υποβολής της υποψηφιότητάς τους τον πρόσθετο όρο που αναγράφεται στη σελ. 3 της εν λόγω Πρόσκλησης σύμφωνα με τον οποίο «Δικαίωμα Υποβολής Υποψηφιότητας έχει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο … δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος» ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της ιστοσελίδας www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta, στην οποία θα δηλώνεται η πλήρωση του παραπάνω όρου, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν ψευδές, αλλά Υ/Δ στην οποία θα δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενημερώσουν (μέσω μεταγενέστερης Υ/Δ) άμεσα τον ΕΛΚΕ του ΔΠΘ σε περίπτωση που επιλεγούν για την υλοποίηση της πράξης και κληθούν να υπογράψουν σύμβαση, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης, ως ωφελούμενοι πλέον της Δράσης, ότι δεν κατέχουν θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80 ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου τμήματος ή διοικητικού προσωπικού του ΔΠΘ ή Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής».

 

Όσοι υποψήφιοι πρόλαβαν και κατέθεσαν υποψηφιότητα συμπεριλαμβάνοντας στα δικαιολογητικά τους αυτήν την Υ/Δ (δηλαδή την ήδη υπάρχουσα στην Πρόσκληση), δίχως να συντρέχει στο πρόσωπό τους ο συγκεκριμένος όρος, παρακαλώ να κληθούν να αντικαταστήσουν εμπρόθεσμα (δηλαδή μέχρι την ημερομηνία που λήγει η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων) την ΥΔ όπως παραπάνω προτείνεται. Η αντικατάσταση της Υ/Δ θα γίνει με mail στο teach@duth.gr, αναφέροντας στο mail  ότι «η αντικατάσταση της Υ/Δ αφορά την αίτηση μου με αριθμό ../(ημερομηνία) ..-..-…. ,  στο πλαίσιο της υπ. αριθμ.,  27985/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-2022 στο ΔΠΘ, έπειτα από την σχετική ανακοίνωση στις 22/7/2021».

Σχετικά Αρχεία