(ΚΕ 82307, Α.Π. 30483/2019) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

0

(ΚΕ 82307, Α.Π. 30483/2019) Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αφορά τις 17391/25-05-2019 και 23305/10-07-2019 προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου.