(ΚΕ 82080, Α.Π. 24782/2021) Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Χορήγηση Υποτροφίας

0

(ΚΕ 82080, Α.Π. 24782/2021) Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για Χορήγηση Υποτροφίας

«Στη συνεδρίαση του ειδικού επταμελούς οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ με αριθμ. 98/21.07.2021, αποφασίστηκε η παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προτάσεων έως τη Τρίτη 24 Αυγούστου της υπ’ αριθμ. πρωτ. 24782/25-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΣΒΧ46ΨΖΥ1-ΟΕΗ) Πρόσκλησης για Χορήγηση σαράντα «40» υποτροφιών σε προπτυχιακούς (-ές) φοιτητές (-τριες) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021».