ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 – 04/12/2020 – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

0

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΤΗΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 – 04/12/2020 – ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Προκειμένου να είναι εφικτή η σύνταξη του συνολικού ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος 2021, η έγκαιρη έγκρισή του από την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ και τη Σύγκλητο του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς επίσης και η υποβολή του έως την 31/12/2020 (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν.4485/2017) στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για εισήγηση και έγκριση από τον Υπουργό, απαιτείται το αργότερο έως τις 04/12/2020 να ολοκληρωθούν εκ μέρους των Επιστημονικά Υπευθύνων των έργων οι ενέργειες υποβολής του εντύπου (βλ. έντυπο 1γ ) με τον ετήσιο προϋπολογισμό του έτους 2021.

Χρήσιμες πληροφορίες :

  • Η υποβολή Ετήσιων και Συνολικών Προϋπολογισμών σε έργα του ΕΛΚΕ ΔΠΘ μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω του web-resCom.

 

 

 

 

Προσοχή:

 

  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκεκριμένος Ετήσιος προϋπολογισμός κάποιου έργου δε θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση δαπανών στο έργο αυτό. Σε περίπτωση που δεν καταθέσετε τον Ετήσιο προϋπολογισμό μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, θα έχετε τη δυνατότητα να τον υποβάλετε μετά την έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

 

  •          Μετά την αρχική έγκριση του Ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ ΔΠΘ από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα υπάρχει δυνατότητα αιτιολογημένης αναμόρφωσης του Ετήσιου προϋπολογισμού του έργου σας όσες φορές αυτό κριθεί αναγκαίο.

 

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΛΚΕ, όπως αυτό καθορίστηκε με το Ν.4485/2017 και τροποποιήθηκε με τους Ν. 4521/2018, 4547/2018, 4559/2018, 4589/2019, 4610/2019 και 4653/2020, περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου προϋπολογισμού των επιμέρους έργων για κάθε έτος, όπως επίσης και την κατάρτιση του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ για το έτος αναφοράς.

Συγκεκριμένα, οι σχετικές διατάξεις του Ν.4485/2017 προβλέπουν τα ακόλουθα:

  1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ καταρτίζει και υποβάλει στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του ΥΠΑΙΘ σχέδιο προϋπολογισμού του επόμενου έτους μέχρι την 31/7 εκάστους έτους.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017, η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ καταρτίζει τον αναλυτικό προϋπολογισμό, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και υποβάλλεται προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έως τις 31/12 του προηγούμενου έτους από το έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισμός.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, ο αρχικός συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Ε.Λ.Κ.Ε. αναμορφώνεται κατά τη διάρκεια του έτους με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Π.Ο.Υ., με την προϋπόθεση τήρησης και διασφάλισης της δημοσιονομικής ουδετερότητας του συνολικού προϋπολογισμού κάθε έργου και αποστέλλεται προς ενημέρωση στην Γ.Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

  1. Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εγκρίνει την ένταξη ή την τροποποίηση του προϋπολογισμού κάθε επιμέρους έργου στον συνολικό ετήσιο οικονομικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ, (παρ. 1ε του άρθρου 54 του Ν.4485/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει) και στη συνέχεια εγκρίνει τον συνολικό ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ εισηγείται στη Σύγκλητο του οικείου ιδρύματος τον ετήσιο συνολικό οικονομικό προϋπολογισμό του ΕΛΚΕ που περιλαμβάνει τους επιμέρους προϋπολογισμούς όλων των υλοποιούμενων έργων, καθώς επίσης και εγκρίνει τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού και τις σχετικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (παρ. 1στ του άρθρου 54 του Ν.4485/2017).

 

  1. Η Σύγκλητος εγκρίνει τον οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό του ΕΛΚΕ, σύμφωνα με την παρ. 4β του άρθρου 52 του Ν.4485/2017 και την παρ. παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017.

 

  1. Επιπροσθέτως, μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω και την έγκριση της Συγκλήτου, ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ για το έτος αναφοράς υποβάλλεται έως την 31/12 προς έγκριση στη ΓΔΟΥ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον Υπουργό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

5.         Τέλος, επισημαίνεται ότι ο αρχικός ετήσιος συνολικός προϋπολογισμός του ΕΛΚΕ δύναται να αναμορφώνεται με σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, ανάλογα με τις εγκρίσεις αναμορφώσεων των επιμέρους προϋπολογισμών των υλοποιούμενων έργων ή την ένταξη νέων έργων στη διαχείριση του ΕΛΚΕ. Στις περιπτώσεις αναμόρφωσης του ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού του ΕΛΚΕ, οι αναμορφώσεις αποστέλλονται προς ενημέρωση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθ. 61 του Ν.4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.