Ενημέρωση για τις διαδικασίες απευθείας αναθέσεων σύμφωνα με τον ν.4782/2021

0

Ενημέρωση για τις διαδικασίες απευθείας αναθέσεων σύμφωνα με τον ν.4782/2021

Σας ενημερώνουμε ότι ο νόμος 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», τροποποίησε τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων για τις προμήθειες αγαθών και την παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΔΠΘ.

 

Οι δημόσιες συμβάσεις έως 30.000,00€ (καθαρή αξία) ανά κατηγορία δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού, μπορούν να πραγματοποιηθούν με απευθείας ανάθεση, χωρίς υποχρέωση διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού.

 

Ειδικότερα:

α) Όταν η κατηγορία δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου είναι έως €2.500,00 (καθαρή αξία) δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο με την υποβολή του αιτήματος πληρωμής και του νόμιμου παραστατικού, χωρίς την υποβολή αιτήματος απευθείας ανάθεσης με τη βασική προϋπόθεση να υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον ισχύοντα ετήσιο προϋπολογισμό, στον αντίστοιχο Κωδικό Γενικής Λογιστικής στον οποίο θα ενταχθεί η δαπάνη.

α.1) Για όλα τα έργα συγχρηματοδοτούμενα από δημόσιους και Ευρωπαϊκούς πόρους, ΕΣΠΑ, ΕΛΙΔΕΚ, Horizon, Interreg κ.λπ., για τη χρήση του ορίου δαπάνης έως 2.500,00€ (καθαρή αξία), χωρίς απόφαση απευθείας ανάθεσης, λαμβάνεται υπόψη η Γενική Κατηγορία του ισχύοντος Συνολικού Προϋπολογισμού του έργου στην οποία εντάσσεται η Δαπάνη.

 

β) Όταν η κατηγορία δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου είναι από €2.500,01 (καθαρή αξία) έως €30.000,00 (καθαρή αξία) οι δημόσιες συμβάσεις θα πραγματοποιούνται και πάλι με απευθείας ανάθεση αλλά καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση και η ανάρτηση πρόσκλησης προς συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς για υποβολή προσφορών.

Η πρόσκληση μπορεί να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται υποχρεωτικά για 5 ημέρες στο ΚΗΜΔΗΣ πριν την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης.

 

Από τη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΔΠΘ