ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MINISTOR (Α.Π. 31354/2023, Ε.Υ. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Π., ΚΕ-82404, Π/Υ: € 27.700)

0

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ MINISTOR (Α.Π. 31354/2023, Ε.Υ. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ Π., ΚΕ-82404, Π/Υ: € 27.700)

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, προκηρύσσειτη διενέργεια δημόσιου επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στην συνημμένη Διακήρυξη. 

Σχετικά Αρχεία