(Α.Π.: 9581/09-03-2021) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Π.: 7591/26-02-2021, ΚΕ 82594/82629, Ε.Υ.: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΗΚΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

0

(Α.Π.: 9581/09-03-2021) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ Α.Π.: 7591/26-02-2021, ΚΕ 82594/82629, Ε.Υ.: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΗΚΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

(Α.Π.: 9581/09-03-2021) ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΟΥ ΜΕ Α.Π.: 7591/26-02-2021, ΚΕ 82594/82629, Ε.Υ.: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΗΚΙΔΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Συνημμένα θα βρείτε διευκρινίσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών της Ομάδας Ειδών 1 του Συνοπτικού Διαγωνισμού με Α.Π. Διακήρυξης 7591/26-02-2021

Σχετικά Αρχεία