(Α.Π. 9480/15-3-2019) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια υπηρεσιών: Τράπεζα πληροφοριών Kluwer Arbitration Online (K.E. 81614, π/υ 3.735,16 πλέον ΦΠΑ)

0

(Α.Π. 9480/15-3-2019) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια υπηρεσιών: Τράπεζα πληροφοριών Kluwer Arbitration Online (K.E. 81614, π/υ 3.735,16 πλέον ΦΠΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Διεθνής Εμπορική Διαιτησία, Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο, ΚΕ-81614», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας με αντικείμενο την «Προμήθεια υπηρεσιών: Τράπεζα πληροφοριών Kluwer Arbitration Online, (συνδρομή)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.735,16 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)

Σχετικά Αρχεία