(Α.Π.: 7581/26-02-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΕ – 82594/82629, Ε.Υ.: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΗΚΙΔΗΣ

0

(Α.Π.: 7581/26-02-2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΕ – 82594/82629, Ε.Υ.: ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΛΗΚΙΔΗΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται παρακάτω, προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στα τμήματα Α, Β και Γ της Διακήρυξης.

Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 16/03/2021, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 14:00 μ.μ.
Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού (αποσφράγισης προσφορών): 18/03/2021, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 11:00 π.μ.


Αναλυτικά η Διακήρυξη και το ΤΕΥΔ βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.
 

Σχετικά Αρχεία