(Α.Π.: 5766/11-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΚΕ 82170, Ε.Υ.: Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ

0

(Α.Π.: 5766/11-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ, ΚΕ 82170, Ε.Υ.: Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ, ΚΕ-82170» της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €5.645,16 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία