(Α.Π. 56421/23-11-2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, Κ.Ε. 82591/82621, Ε.Υ. ΚΑΓΚΑΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

0

(Α.Π. 56421/23-11-2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, Κ.Ε. 82591/82621, Ε.Υ. ΚΑΓΚΑΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται στο κείμενο της Διακήρυξης, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στη Διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών:

– 14/12/2022, ημέρα: Τετάρτη, ώρα: 14:00

Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών):

– 15/12/2022, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 10:00 π.μ.

Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 177665

Αναλυτικά η Διακήρυξη, οι Πίνακες Συμμόρφωσης και το ΕΕΕΣ-ESPD βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.

Σχετικά Αρχεία