(Α.Π. 5448/19-02-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ-82020/82019, Ε.Υ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Π/Υ:€ 2.014,68 πλεον ΦΠΑ)

0

(Α.Π. 5448/19-02-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ-82020/82019, Ε.Υ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, Π/Υ:€ 2.014,68 πλεον ΦΠΑ)

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «SyntheticBiologyin MBG – Fromomicstechnologiestogenomicengineering (OMIC-ENGINE-MBG), ΚΕ-82019/82020» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την προμήθεια «Λοιπού -μη επιστημονικού  εξοπλισμού» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 2014,68πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α  (€483,52).

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία