(Α.Π.4014/07-02-2020) Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα) ΚΕ-82200, ΕΥ κ. Κακολύρης Στυλιανός,Π/Υ €10.612,50, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

0

(Α.Π.4014/07-02-2020) Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα) ΚΕ-82200, ΕΥ κ. Κακολύρης Στυλιανός,Π/Υ €10.612,50, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου «ΥΓΡΗ ΒΙΟΨΙΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΑΙΜΑ» KE82200, του Προγράμματος «Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης (εργαστηριακά αναλώσιμα)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €10.612,50 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 17-02-2020 και ώρα 14:00

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία