(Α.Π.: 39231/25-11-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ LASER ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ) ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82275 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟ


(Α.Π.: 39231/25-11-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΥΣΤΗΜΑ LASER ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ) ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82275 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Ν. ΝΙΚΟΛΕΤΤΟ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου ΜΠΣ «Ανθρώπινη Αναπαραγωγή» με ΚΕ 82275 , που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 8.500,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της σύμβασης (σύμφωνα με το Άρθ. 45, παράγρ. 3.α, του Ν.4412/2016): Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, είναι άκρως απαραίτητη στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του ως άνω αναφερόμενου έργου, διότι ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια της εκπαίδευσης των φοιτητών του ΠΜΣ σε πειραματικές διαδικασίες και πρακτική άσκηση τους.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: 2 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.