(Α.Π. 36982/2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (ΚΕ-82601/82627, Ε.Υ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.)

0

(Α.Π. 36982/2021) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ – ΥΠΟΕΡΓΟ 2 (ΚΕ-82601/82627, Ε.Υ. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Ε.)

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται παρακάτω, προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στο συνημμένο αρχείο.

Ακολουθεί αναλυτικά η Διακήρυξη.

 

Σχετικά Αρχεία