(Α.Π.: 33026/24-08-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΕ 82490, Ε.Υ.: ΕΥΘ. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

0

(Α.Π.: 33026/24-08-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΞΑΝΘΗ ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, ΚΕ 82490, Ε.Υ.: ΕΥΘ. ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ

Ανακοίνωση Απευθείας Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης» της Πράξης «Υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε κοινότητες ΡΟΜΑ για την ενίσχυση της πρόσβασης και μείωση της εγκατάλειψης της εκπαίδευσης από παιδιά και εφήβους» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049099 και ΚΕ 82490, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», εντασσόμενο στο ΕΣΠΑ 2014- 2020 και χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, η οποία αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων σε Κομοτηνή, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.403,22€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Οι έγγραφες προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να περιέλθουν στην Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο μέχρι:  Πέμπτη, 02 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία