(Α.Π.: 32347/27-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81439 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΑ

0

(Α.Π.: 32347/27-12-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81439 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. Κ. ΒΑΔΙΚΟΛΙΑ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια» ΚΕ-81439 που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Προπλασμάτων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.500,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή του Δ.Π.Θ. κ. Κωνσταντίνο Βαδικόλια.

Καταληκτική Ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 07 Ιανουαρίου 2019, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.