(Α.Π. 3181/20-01-2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, Κ.Ε. 82596/82605, Ε.Υ. Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ

0

(Α.Π. 3181/20-01-2023) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ, Κ.Ε. 82596/82605, Ε.Υ. Ι. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται στο κείμενο της Διακήρυξης, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στη Διακήρυξη.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών:10/02/2023, ημέρα: Παρασκευή, ώρα: 14:00
Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών): ( 13/02/2023, ημέρα: Δευτέρα, ώρα: 10:00 π.μ.

Αναλυτικά η Διακήρυξη το ΕΕΕΣ-ESPD και οι Πίνακες Συμμόρφωσης βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Αρχεία