(Α.Π. 31073/30-07-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (Κ.Ε. 82220, Α. ΧΛΙΧΛΙΑ)

0

(Α.Π. 31073/30-07-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (Κ.Ε. 82220, Α. ΧΛΙΧΛΙΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης, στο πλαίσιο του έργου, ΔΠΜΣ: «ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ- ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» με  ΚΕ-82220», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Αναλωσίμων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.444,69 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (176,91 €).

Καταληκτική προσθεσμία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 9 Αυγούστου  2021, ώρα 14:00

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο:

Σχετικά Αρχεία