(Α.Π. 3035/03-02-2020) Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Διεξαγωγή κλινικής μελέτης (ΚΕ 82170, Ε.Υ. Ι. Κουρκουτάς, π/υ €43.951,61 πλέον Φ.Π.Α.)

0

(Α.Π. 3035/03-02-2020) Διακήρυξη δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: Παροχή Υπηρεσιών Διεξαγωγή κλινικής μελέτης (ΚΕ 82170, Ε.Υ. Ι. Κουρκουτάς, π/υ €43.951,61 πλέον Φ.Π.Α.)

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο που αποτυπώνεται παρακάτω, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στη συνημμένη διακήρυξη.

Ακολουθεί αναλυτική διακήρυξη και ΤΕΥΔ

Σχετικά Αρχεία