(Α.Π. 28420/26-11-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΕΙΔ», Κ.Ε.: 82088, Π/Υ: €6.774,19 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Π. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

0

(Α.Π. 28420/26-11-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΞΕΙΔ», Κ.Ε.: 82088, Π/Υ: €6.774,19 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Π. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Αποτίμηση της Αξιοπιστίας Ειδήσεων σε Κοινωνικά Δίκτυα Επιρροής, ΚΕ-82088» του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου ΑΞΕΙΔ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €6.774,19 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία