(Α.Π.: 28404/26-11-2018) Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος eddy covariance και συμβατού μετεωρολογικού σταθμού, π/υ € 45.000,00 πλέον ΦΠΑ

0

(Α.Π.: 28404/26-11-2018) Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος eddy covariance και συμβατού μετεωρολογικού σταθμού, π/υ € 45.000,00 πλέον ΦΠΑ

(Α.Π.: 28404/26-11-2018) Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος eddy covariance και συμβατού μετεωρολογικού σταθμού, π/υ € 45.000,00 πλέον ΦΠΑ. Ημερομηνία Διενέργειας διαγωνισμού (αποσφράγισης προσφορών): 13/12/2018 ημέρα: Πέμπτη ώρα: 10:00 π.μ.

Σχετικά Αρχεία