(Α.Π.:27154/14-11-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια εργαστηριακών και λοιπών αναλωσίμων / Επισκευές-Συντήρηση Εξοπλισμού/αγορά λογισμικού για το έτος 2018», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 11.441,50 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.:27154/14-11-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών για «Προμήθεια εργαστηριακών και λοιπών αναλωσίμων / Επισκευές-Συντήρηση Εξοπλισμού/αγορά λογισμικού για το έτος 2018», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 11.441,50 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(Α.Π.:27154/14-11-2018) Ανακοίνωσης υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «»ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» (ΚΕ-81202), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για «Προμήθεια εργαστηριακών και λοιπών αναλωσίμων / Επισκευές-Συντήρηση Εξοπλισμού/αγορά λογισμικού  για το έτος 2018», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 11.441,50 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 ώρα 14:00.

Σχετικά Αρχεία