(Α.Π. 25653/25-05-2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, Κ.Ε. 82138, Ε.Υ. Ε. ΣΙΝΑΠΙΔΟΥ

0

(Α.Π. 25653/25-05-2022) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, Κ.Ε. 82138, Ε.Υ. Ε. ΣΙΝΑΠΙΔΟΥ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο, προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας ειδών με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στο κείμενο της Διακήρυξης.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής ηλεκτρονικών προσφορών: 15/06/2022, ημέρα: Τετάρτη, ώρα: 14:00
Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών):   16/06/2022, ημέρα: Πέμπτη, ώρα: 10:00 π.μ.

Αναλυτικά η Διακήρυξη και το ΕΕΕΣ-ESPD βρίσκονται στα συνημμένα αρχεία.

Κωδικός ΕΣΗΔΗΣ: 161236

Σχετικά Αρχεία