(Α.Π.:22948/5-10-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την «Προμήθεια Εργαστηριακών Επίπλων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.225,8 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α (€ 774,19).

0

(Α.Π.:22948/5-10-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών με αντικείμενο την «Προμήθεια Εργαστηριακών Επίπλων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.225,8 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α (€ 774,19).

(Α.Π.:22948/5-10-2018) Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Synthetic Biology in MBG – From omics technologies to genomic engineering (OMIC-ENGINE-MBG), ΚΕ-82019/82020» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Εργαστηριακών Επίπλων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.225,8 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α  (€ 774,19). Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 και  ώρα 14:00.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία