(Α.Π.: 22644/3-10-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης για την «Προμήθεια αναλώσιμων εργαστηριακών υλικών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 8.090,66 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π.: 22644/3-10-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης για την «Προμήθεια αναλώσιμων εργαστηριακών υλικών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 8.090,66 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(Α.Π.: 22644/3-10-2018) Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης στο πλαίσιο του έργου «Εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών ηλεκτρονικών στοιχείων ισχύος για την υλοποίηση καινοτόμου μεθόδου προστασίας ηλεκτρικών δικτύων διανομής με υψηλό ποσοστό διείσδυσης διανεμημένης παραγωγής (DGRES-Pro), ΚΕ-82079» του Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια αναλώσιμων εργαστηριακών υλικών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 8.090,66 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 9 Τρίτη Οκτωβρίου 2018, ώρα 14:00.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο.   

Σχετικά Αρχεία