(Α.Π.: 2248/25-01-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 60062 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. Κ. ΡΑΔΟΓΛΟΥ

0

(Α.Π.: 2248/25-01-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 60062 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. Κ. ΡΑΔΟΓΛΟΥ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Ανάγκες Π.Μ.Σ. Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, ΚΕ- 60062» που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης  6.534,24 €  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την κ. Καλλιόπη Ραδόγλου, Καθηγήτρια του Τμ. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θράκης.

Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: Παρασκευή 01 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 14:00 μ.μ.


Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία