(Α.Π.: 22087/01-10-2018) Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας ειδών για την Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού (OMIC-ENGINE-MBG), π/υ: € 147.580,64 πλέον ΦΠΑ.

0

(Α.Π.: 22087/01-10-2018) Διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθειας ειδών για την Προμήθεια Επιστημονικού Εξοπλισμού (OMIC-ENGINE-MBG), π/υ: € 147.580,64 πλέον ΦΠΑ.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο του κάτωθι τμήματος Β.προκηρύσσει τη διενέργεια δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας επιστημονικού εξοπλισμού με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται  στην Διακήρυξη.

Αναλυτικά η Διακήρυξη βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία