(Α.Π. 21801/27-09-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 82148 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗ

0

(Α.Π. 21801/27-09-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΧΗΣΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ 82148 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΟΝ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΕΛΚΕ ΔΠΘ), ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, και λαμβάνοντας υπόψη: (i) σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), και (ii) το θεσμικό πλαίσιο του Τμήματος Β της Διακήρυξης,

προκηρύσσει

τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας αγαθών – υλικών (τίτλος διαγωνισμού: Προμήθεια συστήματος αλληλούχησης επόμενης γενιάς και μικροσκόπια) με π/υ: € 137.588,71 άνευ ΦΠΑ και με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στη Διακήρυξη.

 

Αναλυτικά η Διακήρυξη βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία