(Α.Π. 19538/04-09-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (Π/Υ: €5.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, Ε.Υ. ΜΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ)

0

(Α.Π. 19538/04-09-2018) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (Π/Υ: €5.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, Ε.Υ. ΜΑΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ)

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ», ΚΕ-82156», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας υλικών, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” και συγκεκριμένα στην «Προμήθεια και εγκατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 5.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία