(Α.Π. 18769/21-08-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HPLC-PDA ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΟΥΜΕΝΗ ΣΤΗΛΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΦΩΤΟΔΙΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Π/Υ: €32.258,06 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΚΕ-82134)

0

(Α.Π. 18769/21-08-2018) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ HPLC-PDA ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΗ, ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΟΥΜΕΝΗ ΣΤΗΛΗ, ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΦΩΤΟΔΙΟΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (Π/Υ: €32.258,06 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΚΕ-82134)

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας

 

Το ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΟΡΓΑΝΟ της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 12/2018 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία